PL EN


2015 | 27 | 65-87
Article title

Poczucie winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Content
Title variants
EN
The feeling of guilt among convicts who serve their sentence.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano badania nad poczuciem winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Badano zależność między poczuciem a stopniem demoralizacji. Badaniami objęto 296 skazanych, mężczyzn w wieku od 18. do 64. roku życia, odbywających kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych. Ustalono, że znaczna część osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności przeżywa poczucie winy spowodowane wyrządzeniem krzywdy ofiarom swoich przestępstw. Najniższa skłonność do przeżywania winy oraz najwyższe tendencje do ignorowania ofiary i uruchamiania neutralizacji wystąpiła u osób zdemoralizowanych w wysokim stopniu.
EN
The article presents the findings of the study on the feeling of guild among convicts who serve their sentence. We investigated the relation between the feeling of guilt and the level of demoralization. The study involved 298 male inmates, aged 18 to 64, who serve their sentence in different types and kinds of prisons. It was found that a significant proportion of convicts who serve their sentence experience the feeling of guilt for the harm caused to the victims of their crimes. The lowest propensity to experience guilt and the highest tendency to ignore the victim and start neutralization were manifest among individuals who show a high level of demoralization.
Year
Volume
27
Pages
65-87
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aufhauser, Marcia Cavell (2000) Wina i poczucie winy: władza i poczucie władzy. [w:] Jacek Hołówka, red., Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie. Warszawa: Aletheia, s. 155-167.
 • Benson, Michael L. (1985) Denying the Gulity Mind: Accounting for Involvement in a White-Collar Crime. „Criminology” 23(4): 583-607.
 • Bielecka-Prus, Joanna (2013) Poczucie winy jako emocja społeczna: Analiza wybranych nurtów badawczych. „Przegląd Socjologii Jakościowej” 9(2): 104-127.
 • Eysenck, Hans J. (1992) Definition and Measurement of Psychoticism. „Personality and Individual Differences” 13(7): 757-785.
 • Florczykiewicz, Janina (2014) Badania nad poczuciem marginalności i winy osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Siedlce: UPH.
 • Goffman, Erving (2010) Piętno: Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.
 • Gordon, Maria (2001) Poczucie winy i samoocena własnych zachowań u sprawców przestępstw o charakterze agresywnym. [w:] Brunon Hołyst, Wiesław Ambrozik, Piotr Stępniak, red., Więziennictwo: Nowe wyzwania. Warszawa, Poznań, Kalisz: UAM, CZSW, COSSW, s. 692-700.
 • Greer, Kimberly (2002) Walking an Emotional Tightrope: Managing Emotions in a Women’s Prison. „Symbolic Interaction” 25(1): 117-139.
 • Hochschild, Arlie R. (2009) Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jakubik, Andrzej (2003) Zaburzenia osobowości. Warszawa: WL PZWL.
 • Kozaczuk, Franciszek (2005) Świat wartości młodzieży z symptomami nieprzystosowania społecznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Lazarus, Richard S. (1991) Emotion and Adaptation. Oxford: Oxford University Press.
 • Łobocki, Mieczysław (2002) Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls.
 • Matza, David, Gresham M. Sykes (1961) Juvenile delinquency and Subterranean Values. „American Sociological Review” 26(5): 712-719.
 • Machel, Henryk (2003) Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 • Mariański, Janusz (1989) Wprowadzenie do socjologii moralności. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Meyer Patric i in. (2002) Criminogenic Beliefs and Assumptions Scale (CBAS). Fairfax: George Mason University.
 • Neblett, William (2000) Etyka winy. [w:] Jacek Hołówka, red., Filozofia moralności: Wina, kara, wybaczenie. Warszawa: Aletheia, s. 67-80.
 • Pospiszyl, Kazimierz (2000) Psychopatia. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Pytka, Lesław (2001) Pedagogika resocjalizacyjna: Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Radochoński, Mieczysław (2000) Osobowość antyspołeczna: Geneza, rozwój i obraz kliniczny. Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Siemaszko, Andrzej (1993) Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: PWN.
 • Singer, Elly, Jeannette Doornenbal (2006) Learning Morality in Peer Conflict: A study of schoolchildren’s narratives about being betrayed by a friend. „Childhood” 13(2): 225-245.
 • Szałański, Jan (2007) Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych, jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej. [w:] Bronisław Urban, Jan Stanik, red., Resocjalizacja, t. 1. Warszawa: PWN, s. 361-396.
 • Szumska, Dorota (2000) O emocjach bez emocji. „Język a Kultura” 14: 199-208.
 • Urban, Bronisław (2005) Geneza i psychospołeczne mechanizmy marginalizacji współczesnej młodzieży polskiej. [w:] Franciszek Kozaczuk, red., Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 15-23.
 • Warling, Diane, Michele Peterson-Badali (2003) The Verdict on Jury Trials for Juveniles: The Effects of Defendant’s Age on Trial Outcomes. „Behavioral Sciences and the Law” 21(1): 63-82.
 • Tangney, June P., Jeff Stuewig, Debra J. Mashek (2007) Moral Emotions and Moral Behavior. „Annual Review of Psychology” 58: 345-372.
 • Szymanowska, Aleksandra (2003) Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45651679-2180-41ff-b31a-395b10dbefe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.