PL EN


2018 | 2(28) | 67-98
Article title

Ethos of science and the approach to promotion in science

Authors
Content
Title variants
PL
Etos nauki a podejście do promocji w nauce
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
What counts the most in the world of science is the quality of research work. A scientist whose work is scientifically perfect can gain recognition and become an authority in his field. To achieve full success a researcher has to take efficient measures in the area of personal marketing. The goal of this activity is creating and maintaining the desired attitudes and/or behaviours towards a scientist and building a positive own scientific image. However, a scientist engaging in self-promotion may attract the odium of the academic community. That’s why what determines activity in this area is how a researcher perceives the significance of activities from the field of personal marketing for achieving success in science. The approach to this subject may differ according to the system of values and norms regarded as binding for the people of science. The goal of the article is investigating the differences in the perception of activities from the area of personal marketing occurring among scientists identifying themselves with different scientific ethoses. In order to achieve the adopted goal two research scales were used to divide the investigated community of scientists into four groups. Three out of these four groups followed either academic, industrial, or post-academic ethos of science and members of the fourth group didn’t identify themselves with any of the mentioned systems of values. In groups defined this way the perception of the significance of three potential success factors in science was investigated: popularization of research results, recognisability in the scientific community and recognisability outside the scientific community. The analyses were carried out on the basis of data obtained from 800 scientists who participated in the nation-wide survey conducted by means of the CAPI method by National Information Processing Institute at the end of 2015 and the beginning of 2016. According to the scientists who took part in the survey, it is necessary to pay most attention to the popularization of research results and the least attention to activities giving recognisability outside the scientific community. Researchers who follow the post-academic ethos of science, which is based on the values of both academic and industrial science, attach comparably high importance to all three analysed aspects of self-promotion. At the other end of the spectrum there are scientists identifying themselves with Merton’s ethos of academic science. They regard the significance of building recognisability in the non-scientific community as particularly low. At the same time the representatives of Ziman’s values of industrial science, as intuition suggests, less than other groups appreciate the will to achieve recognisability in the scientific community. Thus, we can risk the statement that scientists appreciating the ethos of post-academic science display the highest marketing awareness and the representatives of the ethos of academic science display the lowest marketing awareness.
PL
W świecie nauki najbardziej liczy się jakość prowadzonych badań. Naukowiec, którego praca jest doskonała naukowo ma szansę zdobyć uznanie i stać się autorytetem w swojej dziedzinie. Warunkiem osiągnięcia pełnego sukcesu jest podejmowanie przez badacza skutecznych działań z zakresu marketingu osobistego. Celem tych działań jest wykreowanie i utrzymanie pożądanych postaw i/lub zachowań innych wobec naukowca oraz zbudowanie pozytywnego własnego wizerunku naukowego. Naukowiec angażujący się w autopromocję może jednak ściągnąć na siebie odium środowiska akademickiego. Stąd też o aktywności na tym polu decyduje postrzeganie przez badacza znaczenia działań z zakresu marketingu osobistego dla osiągnięcia sukcesu w nauce. Podejście do tego tematu może zaś różnić się w zależności od systemu wartości i norm uznawanych za obowiązujące ludzi nauki. Celem artykułu jest zbadanie różnic w postrzeganiu istotności działań z zakresu marketingu osobistego występujących między naukowcami utożsamiającymi się z odmiennymi etosami nauki. Aby zrealizować postawiony cel, zbudowano dwie skale badawcze, które pozwoliły podzielić badaną zbiorowość naukowców na cztery grupy. Trzy spośród tych grup wyznawały odpowiednio etos nauki: akademickiej, przemysłowej i postakademickiej, a czwarta – nie utożsamiała się z żadnym z powyższych systemów wartości. W tak zdefiniowanych zbiorowościach badano postrzeganie znaczenia trzech potencjalnych czynników sukcesu w nauce: popularyzacji wyników badań, rozpoznawalności w środowisku naukowym i rozpoznawalności poza środowiskiem naukowym. Analizy przeprowadzono na danych pozyskanych od 800 naukowców, którzy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu zrealizowanym metodą CAPI przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy na przełomie 2015 i 2016 roku. Według naukowców, ankietowanych w sondażu, najwięcej uwagi należy przykładać do popularyzowania wyników badań, a najmniej – do działań zapewniających rozpoznawalność poza środowiskiem naukowym. Stosunkowo duże znaczenie do wszystkich trzech analizowanych aspektów autopromocji przywiązują badacze, którym bliski jest etos nauki postakademickiej, czerpiący zarówno z wartości nauki akademickiej, jak i przemysłowej. Na przeciwległym biegunie znajdują się zaś naukowcy utożsamiający się z etosem nauki akademickiej Mertona. Szczególnie nisko oceniają oni znaczenie budowania rozpoznawalności w środowisku pozanaukowym. Z kolei reprezentanci wartości nauki przemysłowej Zimana, zgodnie z intuicją, niżej niż inne grupy cenią zabieganie o rozpoznawalność w środowisku naukowym. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że największą świadomość marketingową prezentują naukowcy uznający etos nauki postakademickiej, a najmniejszą – przedstawiciele etosu nauki akademickiej.
Publisher
Year
Issue
Pages
67-98
Physical description
Dates
online
2018-06
Contributors
author
References
 • Armstrong, G., Kotler, P. (2012). Marketing: wprowadzenie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bauer, H. H. (2013). Three Stages of Modern Science. Journal of Scientific Exploration, 27 (3), 505–513.
 • Boardman, P.C., Ponomariov, B.L. (2009). University researchers working with private companies. Technovation, 29 (2), 142–53.
 • Bourliaguet, B. (2016). A Weberian Approach to the Ethos of Science. Theory of Science, 38, 113–128.
 • Bucchi, M. (2015). Norms, competition and visibility in contemporary science: The legacy of Robert K. Merton. Journal of Classical Sociology, 15 (3), 233–252.
 • Dabic, M., González-Loureiro, M., Daim, T.U. (2015). Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: The case of Croatian and Spanish universities. Technology in Society, 42, 167–178.
 • Enebakk, V. (2007). The Three Merton Theses. Journal of Classical Sociology, 7 (2), 221–238.
 • Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university-industry linkages. Research Policy, 27, 823–33.
 • Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, Ch., Terra, B.R.C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29, 313–330.
 • Ferris, G.R., Perrewe, P.L., Anthony, W.P., Gilmore, D.C. (2000). Political Skill at Work. Organizational Dynamics, 28 (4), 25–37.
 • Ferris, G.R., Treadway, D.C., Perrewe, P.L., Brouer, R.L., Douglas, C., Lux, S. (2007). Political Skill in Organizations. Journal of Management, 33 (3), 290–320.
 • Goodell, R. (1977). The Visible Scientists. Boston: Little Brown.
 • Heller, M., Eisenberg, R. (1998). Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research. Science, 280, 698–701.
 • Huff, T.E. (2007). Some Historical Roots of the Ethos of Science. Journal of Classical Sociology, 7 (2), 193–210.
 • Instytut Zachodni (2012). Badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorców w zakresie współpracy ze sferą B+R. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Issitt, M. (2016). Personal branding. Salem Press Encyclopedia.
 • Jain, S., George, G., Maltarich, M. (2009). Academics or entrepreneurs? Investigating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity. Research Policy, 38, 922–935.
 • Kalleberg, R. (2007). A Reconstruction of the Ethos of Science. Journal of Classical Sociology, 7 (2), 137–160.
 • Kaymaz, K., Eryigit, K. Y. (2011). Determining Factors Hindering University-Industry Collaboration: An Analysis from the Perspective of Academicians in the Context of Entrepreneurial Science Paradigm. International Journal of Social Inquiry, 4 (1), 185–213.
 • Knuuttila, T. (2012). Contradiction of Commercialization: Revealing the Norms of Science? Philosophy of Science, 79, 833–844.
 • Kohring, M., Marcinkowski, F., Linder, Ch., Karis, S. (2013). Media orientation of German university decision makers and the executive influence of public relations. Public Relations Review, 39, 171–177.
 • Krimsky, Sh. (2006). Autonomy, Disinterest, and Entrepreneurial Science. Society, May/June, 22–29.
 • Kwiek, M. (2015a). Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej? Center for Public Policy Studies, Research Papers Series (CPP RPS), 87, 1–46.
 • Kwiek, M. (2015b). Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. Nauka i szkolnictwo wyższe, 2 (46), 7–16.
 • Lam, A. (2010). From 'ivory tower traditionalists' to 'entrepreneurial scientists'?: Academic scientists in fuzzy university-industry boundaries. Social Studies of Science, 40, 307–340.
 • Maiväli, Ü. (2015). Interpreting Biomedical Science: Experiment, Evidence, and Belief. Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–Tokyo: Academic Press.
 • Mauss, M. (1990). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London–New York: Routledge.
 • Merton, R.K. (1942). A Note on Science and Democracy. Journal of Legal and Political Sociology, 1, 115–126.
 • Merton, R.K. (1974). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigation. Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Mittelstrass, J. (2012). Science and values: on values and credibility in science and scholarship. Rendiconti Lincei, 23 (suppl. 1), 29–33.
 • Niedzicki, W. (2017). Jak prezentować naukę. W: N. Osica, W. Niedzicki, Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców (67–181). Warszawa: OPI PIB.
 • Nowotny, H. (2006). Real science is excellent science — how to interpret post-academic science, Mode 2 and the ERC. Comment. Journal of Science Communication, 5 (4), 1–3.
 • OPI PIB, Millward Brown (2014). Ewaluacja instrumentów wsparcia B+R w ramach perspektywy finansowej 2007–2013. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego opracowany dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa: OPI PIB, Millward Brown.
 • Osica, N. (2017). Jak promować naukę. W: N. Osica, W. Niedzicki, Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców (7–66). Warszawa: OPI PIB.
 • Poznańska, K., Zarzecki, M., Matuszewski, P., Rudowski, A. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw na Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi. Warszawa: Politechnika Warszawska.
 • Radder, H. (2010). Mertonian Values, Scientific Norms, and the Commodification of Academic Research. In: H. Radder (ed.), The Commodification of Academic Research: Science and the Modern University (231–258). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Reunes, G. (2013). Branding yourself: a necessity? An analysis of the perceptions of young professionals towards the concept of „personal branding”. Gandawa: Universiteit Gent.
 • Rodriguez, V. (2007). Merton and Ziman's modes of science; the case of biological and similar material transfer agreements. Science and Public Policy, 34 (5), 355–363.
 • Shepherd, I.D.H. (2005). From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding. Journal of Marketing Management, 21, 589–606.
 • Weingart, P. (1998). Science and the media. Research Policy, 27, 869–879.
 • Ziman, J.M. (1996a). Postacademic Science: Constructing Knowledge with Networks an Norms. Science Studies, 1, 67–80.
 • Ziman,a J. (1996b). Is Science Losing Its Objectivity? Nature, 382, 751–754.
 • Ziman, J.M. (2000). Real Science: What It Is, and What It Means. Cambridge: Cambridge University Press.
Notes
EN
Available in Open Access. (EN)
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4566c003-7e98-4e50-85c8-8904b920e162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.