PL EN


2015 | 5 | 7-17
Article title

Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami ASEAN – Wietnam

Content
Title variants
EN
The European Union Economic Relations with ASEAN Countries: Vietnam
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wietnam jest jednym z głównych partnerów Unii Europejskiej wśród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASE-AN). Dynamiczny rozwój gospodarki tego kraju oraz jego zaangażowa-nie w proces integracji regionalnej wzbudzają coraz większe zaintereso-wanie firm unijnych. Z myślą o zacieśnieniu unijno-wietnamskich sto-sunków gospodarczych Unia w ostatnich latach zawarła z Wietnamem Umowę ramową o wszechstronnym partnerstwie i współpracy, a także zakończyła rokowania w sprawie zawarcia umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu. Ocenia się, że unijno-wietnamska umowa o wolnym handlu jest najszerszą, zważywszy zakres, umową zawartą przez Unię z krajem rozwijającym się, i będzie wzorem dla porozumień handlowych UE z krajami rozwijającymi się. Umowa z Wietnamem stanowi też ko-lejny krok w kierunku zawarcia umowy międzyregionalnej UE-ASEAN. W artykule przedstawiono rozwój stosunków unijno-wietnamskich, w tym wyniki współpracy gospodarczej i zakres pomocy rozwojowej UE dla Wietnamu w latach 2010-2014. Przytoczono również oceny perspek-tyw ich dalszego rozwoju w związku z ostatnio zawartymi umowami dwustronnymi.
EN
Vietnam is one of the major trading partners of the European Union among countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The dynamic development of Vietnamese economy and its commitment to the regional integration process arouse an increasing in-terest of European companies. Thus, the EU aims at strengthening eco-nomic relations with Vietnam. In recent years, both partners concluded the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Coopera-tion (PCA), and negotiations on creating a free trade zone (EVFTA). The EU-Vietnam Free Trade Agreement is the most comprehensive agree-ment concluded by the Union with a developing country and will be a model for EU trade agreements with developing countries. It is also a building block towards the conclusion of inter-regional EU-ASEAN agreement. The paper presents the economic relations between the EU and Viet-nam, including the economic cooperation and EU development assistance for Vietnam in the years 2010-2014. It also assesses the prospects for a further development of mutual cooperation, especially in the context of the recently concluded bilateral agreements.
Year
Issue
5
Pages
7-17
Physical description
Dates
published
2015-09-2015-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-456da106-b543-4713-a456-d2986ccda555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.