PL EN


2017 | XIX/2 | 203-215
Article title

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat .

Authors
Content
Title variants
EN
PROF. DR. HABILITATED WALENTY PIŁAT
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
Prof. Walenty Piłat first co-operated with the Department of Russian Philology in the Higher Pedagogical School (in the mid-70s of the 20th c.). Prof. Piłat with Prof. Albert Bartoszewicz initiated a series of international Slavic conferences which have been organised in Olsztyn biennially until today. He also co-established Acta Polono- -Ruthenica, a scientific journal published in Olsztyn, and was its editor since 2001 to 2016. He always found it extremely important to cooperate with the Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad. His academic interests have always centred on modern Russian drama, in this field he published extensively both in Poland and abroad. Not only a scientist, but also a teacher, he was a supervisor of a few dozen MA students and a few Ph.D. candidates.
Year
Volume
Pages
203-215
Physical description
Dates
published
2017-12-01
References
 • Twórczość Aleksandra Wampiłowa. Z zagadnień poetyki. 1986. Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie, ss. 188.
 • Współczesna dramaturgia rosyjska: lata osiemdziesiąte. 1995. Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie, ss. 159.
 • Na progu XXI wieku: szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. 2000. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie, ss. 192.
 • Szołochow i twórczość Anatolija Iwanowa. 1975. „Przegląd Humanistyczny” nr 11.
 • Problematyka moralna w twórczości Wasilija Biełowa. 1976. „Przegląd Humanistyczny” nr 8.
 • Z zagadnień twórczości Walentina Owieczkina, Gawriła Trojepolskiego i Jefima Dorosza: (u źródeł współczesnej prozy radzieckiej o tematyce wiejskiej). 1976. „Przegląd Humanistyczny” nr 7.
 • O prozie Wiktora Lichonosowa. Z zagadnień kompozycji. 1977. „Slavia Orientalis” nr 3.
 • W kręgu twórczych inspiracji Iwana Bunina (z zagadnień twórczości W. Biełowa,
 • W. Lichonosowa i W. Szugajewa). 1980. W: Prace rusycystyczne. Red. Oksman G., Witkowska H. Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie.
 • Polskie motywy w twórczości Wiktora. Astafiewa i Siergieja Krutilina. 1981. „Język Rosyjski” nr 4.
 • Humanistyczny sens twórczości Walentina Rasputina. 1982. „Język Rosyjski” nr 4.
 • Postulaty i ustalenia radzieckiej krytyki lat 60-tych wobec prozy o tematyce wiejskiej. 1982. „Studia Rusycystyczne” (Olsztyn).
 • Koncepcja człowieka i przyrody we współczesnej rosyjskiej prozie radzieckiej o tematyce wiejskiej. 1983. „Studia i Materiały. Filologia Rosyjska” (Zielona Góra) nr 1.
 • Współczesna rosyjska proza radziecka o tematyce wiejskiej (Tendencje rozwojowe. Problematyka. Poetyka). 1983. „Slavia Orientalis” nr 1/2.
 • Iluzja narracji mówionej w opowieści Wasilija Biełowa „Klachy wołogodzkie”. 1984. „Studia i Materiały. Filologia Rosyjska” (Zielona Góra) nr 2.
 • „Nowa fala” we współczesnej dramaturgii radzieckiej. 1984. „Miesięcznik Literacki” nr 7.
 • Radziecka sztuka produkcyjna lat 70-tych na polskich scenach. 1984. „Literatura Radziecka” nr 5.
 • Twórczość Wasilija Biełowa w polskiej opinii literackiej. 1984. „Literatura Radziecka” nr 5.
 • Dialog w jednoaktówkach Aleksandra Wampiłowa. 1985. „Slavia Orientalis” nr 1/2.
 • Didaskalia w dramatach Aleksandra Wampiłowa. 1985. „Studia i Materiały. Filologia Rosyjska” (Zielona Góra) nr 4.
 • Dramaturgia Aleksandra Wampiłowa w Polsce. 1985. „Literatura Radziecka” nr 7.
 • Dramaturgia Aleksandra Wampiłowa w polskiej krytyce teatralnej. 1985. „Język Rosyjski” nr 3.
 • Dramaturgia Włodzimierza Arro. Zarys problematyki. 1985. „Przegląd Rusycystyczny” nr 1/2.
 • Organizacja stosunków czasowo-przestrzennych w dramatach Aleksandra Wampiłowa. 1985. „Slavia Orientalis” nr 3/4.
 • Dwa spektakle Marka Okopińskiego.1986. „Literatura Radziecka” nr 7.
 • Kilka uwag o współczesnej dramaturgii radzieckiej. 1986. „Język Rosyjski” nr 1.
 • Twórczość Aleksandra Wampiłowa w kontekście dramaturgii radzieckiej lat 60-tych i 70-tych. 1986. „Slavia Orientalis” nr 1.
 • Koncepcja człowieka w dramatach Aleksandra Wampiłowa. 1987. „Język Rosyjski” nr 1.
 • Tradycja i współczesność. O dwóch inscenizacjach „Wiśniowego sadu” A. Czechowa. 1987. „Literatura Radziecka” nr 8.
 • Współczesny radziecki dramat publicystyczny. 1987. „Język Rosyjski” nr 5.
 • Elementy ludowej metaforyki w dramatach Jordana Radiczkowa i Aleksandra Wołodina. 1988. „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 7, cz. II: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii. Red. Basara J. Warszawa: PWN.
 • Literatura rosyjska i radziecka na łamach czasopisma „Język Rosyjski”. 1988. „Literatura Radziecka” nr 8.
 • Michaiła Szatrowa interpretacja historii. 1988. „Język Rosyjski” nr 5.
 • Motyw „tragicznego błazna” w sztuce A. Czechowa „Iwanow” i w dramacie A. Wampiłowa „Polowanie na kaczki”. 1988. „Slavia Orientalis” nr 1.
 • Dramaturgia Michaiła Szatrowa. Zarys problematyki. 1989. „Studia i Materiały” (Olsztyn) nr 10.
 • Motyw gry w twórczości Aleksandra Wampiłowa. 1989. „Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej” (Warszawa), t. 15.
 • Polska prapremiera dramatu W. Arrio „Spójrzcie kto do nas zawitał”. 1989. „Literatura Radziecka” nr 2.
 • Problematyka prozy Aleksandra Wampiłowa. 1989. „Język Rosyjski” nr 3.
 • Współczesna dramaturgia radziecka – teraźniejszość i perspektywy rozwojowe. 1989. „Slavia Orientalis” nr 1/2.
 • Współczesna „kobieca” dramaturgia radziecka. 1989. „Język Rosyjski” nr 5.
 • Z problemów dramaturgii Michaiła Warfołomiejewa. 1989. „Język Rosyjski” nr 1.
 • Z zagadnień dramaturgii Aleksandra Wołodina lat 80-tych. 1989. „Studia i Materiały” (Olsztyn) nr 12.
 • Humanistyczny aspekt najnowszej dramaturgii radzieckiej. 1990. „Język Rosyjski” nr 2/3.
 • Literatura i „pieriestrojka” o najnowszej dramaturgii radzieckiej. 1990. „Język Rosyjski” nr 1.
 • Świat poetycki dramatów Ludmiły Pietruszewskiej. 1990. „Studia i Materiały” (Olsztyn) nr 20.
 • W stronę teatru metaforycznego. Dramaturgia Niny Sadur. 1990. „Język Rosyjski” nr 5.
 • Struktura konfliktu w dramacie „Mindaugas” Justinasa Marcinkeviciusa. 1991. W: W kręgu kultury litewskiej. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie.
 • Współczesna dramaturgia radziecka – od dokumentu do groteski. 1991. „Przegląd Humanistyczny” nr 1.
 • Жанровые особенности современной советской одноактной пьесы. 1991. W: Автор. Жанр. Сюжет. Ред. Грешных В.И. Калининград: Издательство КГУ.
 • Powroty literackie. Kilka uwag o dramacie „Kto się boi Roy’a Bradbury” W. Maksimowa. 1992. „Studia i Materiały” (Olsztyn) nr 41.
 • O roli zdarzenia dramatycznego w twórczości Aleksandra Wampiłowa. 1993. „Przegląd Rusycystyczny” nr 3/4.
 • W świecie obozowej „normalności”. O specyfice artystycznej dramatu „Anna Iwanowna” Warłama Szałamowa. 1993. „Studia i Materiały” (Olsztyn) nr 48.
 • Z perspektywy emigracji (Dramaturgia Aleksandra Sołżenicyna, Władimira Wojnowicza i Władimira Maksimowa). 1993. „Języki Obce w Szkole” nr 2.
 • Demitologizacja rzeczywistości, czyli o najnowszej dramaturgii rosyjskiej. 1994. „Przegląd Rusycystyczny” nr 3/4.
 • Franciszek Bohuszewicz jako prekursor nowej literatury białoruskiej. 1994. „Biuletyn Naukowy” (Olsztyn) nr 1.
 • O specyfice świata przedstawionego w dramatach Aleksieja Dudariewa. 1994. W: W kręgu kultury białoruskiej. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie.
 • 450-lecie Albertyny. 1995. „Borussia” nr 10.
 • Czy rzeczywiście rosyjskie „kwiaty zła?” Kilka uwag o rosyjskiej dramaturgii „Innej”. 1995. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” nr 1.
 • Nauczanie języków obcych w Estonii. 1995. „Języki Obce w Szkole” nr 6.
 • Nikołaja Kolady „ekstrawagancje” w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. 1995. „Przegląd Rusycystyczny” nr 3/4.
 • Ostatnie sztuki Aleksieja Arbuzowa. Zarys problematyki. 1995. „Przegląd Rusycystyczny” nr 1.
 • Polszcza i uschodniaja Sławianszczyna: kulturnaje pamieżża. 1995. „Holas Radzimy” nr 49.
 • Tekst literacki w nauczaniu języków obcych. O dramatach Josifa Brodskiego. 1995. „Języki Obce w Szkole” nr 2.
 • O specyfice artystycznej folkloru białoruskiego na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym (miejscowości Rukojnie i Kosina Wielka). 1996. „Acta Polono-Ruthenica” I.
 • Проблемные и художественные особенности драматургии Виктора Розова 80-тых годов. 1996. W: Художественное мышление в литературе XVIII-XX вв. Ред. Грешных В.И. Калининград.
 • Przezwyciężanie uprzedzeń. Kilka uwag o funkcjonowaniu dramaturgii polskiej w życiu teatralnym Rosji. 1997. „Acta Polono-Ruthenica” II.
 • U polskich bielarusistow „Acta Polono-Ruthenica”. 1997. „Holas Radzimy” nr 41, 9 kastrycznika.
 • Postmodernizm w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. 1997. W: Studia Rossica V. Red. Skrunda W. Warszawa.
 • Białorutenika olsztyńskie. 1998. „Termapiły” nr 1.
 • Kulturoznawcza rola folkloru białoruskiego na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym. 1998. W: Folklor i pogranicza. Red. Staniszewski A., Tarnowska B. Olsztyn: Wydawnictwo WSP w Olsztynie.
 • „Штоб камни могли заплакать”. Wstęp do książki Adam Mickiewicz, Слышу зов жизни.1998. Калининград: Янтарный сказ.
 • Николай Коляда: Драматургия «промежутка» или художественный взгляд в будущее? 2000. „Балтийский филологический курьер” (Калининград) № 1.
 • Jewgienij Griszkowiec – dramaturg, reżyser, czy twórca teatralny. 2001. „Przegląd Rusycystyczny” nr 2.
 • Działalność kulturalno-oświatowa we wsiach polsko-białoruskich Wileńszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym. 2002. „Termopiły” nr 6.
 • Funkcjonowanie motywów biblijnych w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. 2002. „Przegląd Rusycystyczny” nr 4.
 • „Szkoła” Nikołaja Kolady. O dramaturgii Olega Bogajewa i Wasilija Sigariewa. 2002. W: Dawna a nowa Rosja (z doświadczeń transformacji ustrojowej). Red. Jankowski R., Kasparek N. Warszawa.
 • „Komunałka” jako obraz archetypowy w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. 2005. „Studia Wschodniosłowiańskie” V.
 • Obraz nowego Rosjanina w najnowszej dramaturgii rosyjskiej (z uwzględnieniem postrzegania europejskości). 2005. W: Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Red. Gancewski J., Sobczak J. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • В орбите творческих влияний Николая Коляды. 2005. „Балтийский филологичесчкий курьер” (Калининград) № 5.
 • Teatr „nowego sentymentalizmu” Jewgienija Griszkowca i jego polskie interpretacje. 2005. „Acta Polono-Ruthenica” X.
 • Мотив „трагического шума” в пьесе Александра Вампилова „Утиная охота”. 2009. W: Русская литература в ХХ веке. Имена, проблемы, культурный диалог. Pед. Рыбальченко Т.Л. Томск.
 • Бинарная оппозиция белого и черного в новейшей русской драматургии (новые модели действительности). 2010. W: Модели в современной науке. Единство и многообразие. Калининград: Издательство КГУ.
 • Akceptacja czy negacja postradzieckiej rzeczywistości. Kilka uwag o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. 2011. W: Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej. Red. Wegnerska-Ptaszkiewicz B., Wójcicka U. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Современная русская драматургия как способ межкультурной коммуникации. 2012. W: Коммуникация как предмет междисциплинарных исследований. Калининград: Издательство КГУ.
 • Uczona. Polonofilka. Człowiek. 2012. W: Studia Rossica XXII: Polska Rosja: dialog kultur: tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko. Red. Wołodźko-Butkiewicz A., Łucewicz L. Warszawa: Instytut Rusycystyki UW.
 • Współczesna dramaturgia rosyjska w polskich badaniach slawistycznych. 2012. W: Studia Rossica XXII: Polska Rosja: dialog kultur: tom poświęcony pamięci profesor Jeleny Cybienko. Red. Wołodźko-Butkiewicz A., Łucewicz L. Warszawa: Instytut Rusycystyki UW.
 • Od „nowego realizmu” ku poszukiwaniom awangardowym. Kilka uwag o współczesnej dramaturgii rosyjskiej. 2013. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica”, t. 6.
 • Współczesna dramaturgia rosyjska wobec transformacji ustrojowych. 2013. „Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne” nr 3.
 • Funkcja i znaczenie dla filologii nadbałtyckich czasopisma „Балтийский филологический курьер”. 2014. „Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne” nr 4.
 • Ewolucja obrazu bohatera we współczesnej dramaturgii rosyjskiej. 2015. „Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne” nr 5.
 • Jeszcze o „szkole” Nikołaja Kolady. 2015. „Przegląd Rusycystyczny” nr 1.
 • Культурные параллели и польско-русские антиномии в свете научных исследований. 2015. „Interkultural Relations Society” nr 25.
 • Monodram we współczesnej dramaturgii rosyjskiej. 2015. „Acta Neophilologica” XVII/1.
 • Prof. zw. dr hab. Albert Bartoszewicz jako promotor olsztyńskiej rusycystyki. 2015. „Acta Neophilologica” XVII/2.
 • Specyfika świata przedstawionego we współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Od ideologicznego huraoptymizmu do umiarkowanej akceptacji i krytycyzmu. 2016. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” (Katowice), t. 26.
 • Teatr i dramat rosyjski w polskich badaniach rusycystycznych. 2016. „Studia Rossica Posnaniensa” XLI.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-456f1a60-0be2-44c3-95b3-98b6d11ca72d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.