Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 66-81

Article title

Behawioralne aspekty percepcji wartości na rynku nieruchomości

Content

Title variants

EN
Behavioural Aspects of Perception of Value in the Real Estate Market

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy zagadnienia kreacji ceny na rynku nieruchomości oraz procesu wartościowania, czyli ustalenia wartości nieruchomości na własne potrzeby przez podmioty niebędące specjalistami w zakresie obsługi rynku. Wartościowanie w tym ujęciu jest procesem komplementarnym z procesem szacowania nieruchomości, czyli ustalania ceny przez rzeczoznawcę majątkowego. W artykule postawiono szczegółowe cele badawcze dotyczące przybliżenia zjawiska wartościowania na rynku nieruchomości oraz wybranych behawioralnych aspektów percepcji wartości nieruchomości w ujęciu behawioralnym. Do realizacji celów posłużono się metodą krytycznej analizy i kompilacji dorobku literaturowego w części teoretycznej, zaś część badawczą zrealizowanie poprzez wskazanie przykładów kreowania ceny pochodzących z polskiego rynku nieruchomości (studium przypadku). Przeprowadzone badania potwierdzają zaistnienie zjawiska wartościowania nieruchomości przez podmioty rynkowe. Omówione przykłady wskazują na wartościogenne środowisko systemu rynku nieruchomości oraz skłonności własne podmiotów do percepcji ceny, prowadzące do wartościowania nieruchomości i nadania jej subiektywnej wartości. Najważniejsze wnioski płynące z pracy pozwalają dostrzec wartość nieruchomości jako kategorię złożoną oraz podkreślić znaczenie procesu cenotwórczego, obserwowanego przez pryzmat podmiotowej strony rynku nieruchomości.
EN
The article concerns the issue of pricing in the real estate market and the process of valuation, i.e. for determining the value of real estate for own use by the entities not being specialists in the field of real estate activities. Valuation in such an approach is the process complementary with the process of property valuation, i.e. pricing by the property valuer. In their article, the authors put specific objectives related to approximation of the phenomenon of valuation in the real estate market and the selected behavioural aspects of the perception of real estate value in the behavioural approach. In order to implement the objectives the authors used the method of critical analysis and compilation of the literary output in the theoretical part, whereas the research part was carried out by way of pointing out to examples of pricing from the Polish real estate market (case study). The carried out survey confirm the occurrence of the phenomenon of valuation of real estate by the market entities. The examples in question indicate the valuegenic environment of the system of the real estate market and own propensities of entities to price perception, leading to valuation of real estate and to assign it with a subjective value. The most important conclusions issuing from the study allow seeing the real estate value as a complex category as well as emphasising the importance of the pricing process, observed through the prism of the subjective part of the real estate market.

Year

Issue

Pages

66-81

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Black R.T., Brown G.M., Diaz J., Gibler K.M., Grissom T.V. (2003), Behavioral research in real estate: a search for the boundaries, “Journal of Real Estate Practice and Education”, No. 6(1).
 • Brzezicka J. (2013), Behawioralne aspekty ewolucji funkcji agencji ratingowych, „Ekonomia”, nr 3(24).
 • Brzezicka J., Radzewicz A., Kuryj-Wysocka O., Wiśniewski R. (2013), Badanie efektu pewności i izolacji na rynku nieruchomości w kontekście teorii perspektywy, „Studia Ekonomiczne”, nr 4.
 • Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Price bubble in the real estate market - behavioral aspects, “Real Estate Management and Valuation”, No. 22(1).
 • Brzezicka J., Wiśniewski R. (2015), Znaczenie podmiotowej strony rynku nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, praca w recenzji.
 • Camerer C.F., Loewenstein G. (2004), Behavioral Economics: Past, Present, Future, (w:) Camerer C.F., Loewenstein G., Rabin M., Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Clayton J., Ling D.C., Naranjo A. (2009), Commercial real estate valuation: fundamentals versus investor sentiment, “The Journal of Real Estate Finance and Economics”, No. 38(1).
 • Diaz J. (1999), The first decade of behavioral research in the discipline of property, “Journal of Property Investment & Finance”, No. 17(4).
 • Genesove D., Mayer C. (2001), Loss aversion and seller behavior: Evidence from the housing market, “The Quarterly Journal of Economics”, No. 116(4).
 • Hsu M., Bhatt M., Adolphs R., Tranel D., Camerer C. (2005), Neural Systems responding to Degrees of Uncertainty in Human Decision Making, “Since”, No. 310.
 • Kłobukowska, J. (2014), Zachowania inwestycyjne na rynku nieruchomości w świetle założeń ekonomii behawioralnej–problemy metodologiczne,„Pieniądze i Więź”, nr 17(1 (62).
 • Koppel R. (2012), Inwestowanie a irracjonalny umysł. Podejmuj racjonalne decyzje w nieracjonalnym świecie inwestowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E. (2005), Uncertainty of Valuation in the Emerging Markets. The Polish Case, ERES Conference 2005.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E. (2013), Uncertainty of property valuation as a subject of academic research, “Real Estate Management and Valuation”, No. 21(4).
 • Kucharska-Stasiak E., Schneider B., Załęczna M. (2009), Methodology for local and regional Real Estate Market,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K. (2012), Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Malczewska A., Surowiec G. (2012), O czym mówią liczby, czyli konfirmacja lub falsyfi kacja stereotypów, Monitor Rynku Nieruchomości, Raport, Instytut Analiz, Kraków–Wrocław–Warszawa.
 • Maruszewski T. (2002), Psychologia poznania, GWP, Gdańsk.
 • Masiukiewicz P., Dec P. (2013), Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, „Sectio H–Oeconomia”, nr 3.
 • NorthcraftG. B., Neale M. A. (1987), Experts, amateurs, and Real Estate. An anchoringand-adjustment perspective on property pricing decisions, “Organizational Behavior and Human Decision Process”, No. 39.
 • Radzewicz A., Wiśniewski R. (2011), Niepewność rynku nieruchomości, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 19(1), 47-57.
 • Salzman D.A., Zwinkels R. C. (2013), Behavioural Real Estate, No. 13-088/IV/DSF58, Tinbergen Institute Discussion Paper.
 • Simonsohn U., Loewenstein G. (2006), Mistake #37: The Impact of Previously Faced Prices of Housing Demand, “Economic Journal”, nr 116.
 • Th aler R.H., Sunstein C.R. (2012), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Tyszka T. (red.). (2004), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.
 • Tyszka T. (2010), Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741).
 • Walacik M., Cellmer R., Źróbek S. (2013a), Mass appraisal - international background, Polish solutions and proposal of new methods application, “Geodetski list”, Vol. 67 (90), No. 4.
 • Walacik M., Grover R., Adamuscin A. (2013b), Valuation systems in Poland, Slovakia and United Kingdom– comparative study, “Real Estate Management and Valuation”, No. 21(4).
 • Wiśniewski R. (2007), Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Źróbek S., Bełej M. (2000), Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Educaterra, Olsztyn.
 • Źróbek S. (red.). (2006), Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości: przykłady operatów szacunkowych, Educaterra, Olsztyn.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4572a26e-0736-4c64-ad00-afb37d91beec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.