PL EN


2018 | 3(49) | 209 - 234
Article title

Integracja uchodźczyń w świetle polityki integracyjnej Unii Europejskiej i doświadczeń tureckich

Title variants
PL
Integration of refugee women in the light of the European Union's integration policy and Turkish experience
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest wynikiem badań prowadzonych przez autorki w projekcie The International Cooperation for Rehabilitation and Social Integration of Refugee in Turkey and Europe realizowanym w ramach programu Erasmus+ i mającym na celu stworzenie innowacyjnego modelu rehabilitacji i integracji uchodźczyń (wdrażanego przez Uniwersytet Gaziantep, Turcja) w oparciu o doświadczenia krajów partnerskich. Celem artykułu jest analiza specyfiki mechanizmów i modeli integracji stosowanych w pracy z kobietami uchodźczyniami. Zawarte w artykule zagadnienia takie, jak migracje, prawny status uchodźczyń, polityka integracyjna UE, czy programy pomocowe w kontekście kwestii gender, zostały zbadane przy zastosowaniu mieszanych schematów badawczych. Analiza została przeprowadzona z perspektywy transdyscyplinarnej: w ujęciu politologicznym, prawnym, społecznym, antropologicznym i genderowym.
EN
The article is the result of research conducted by the authors in the project The International Cooperation for Rehabilitation and Social Integration of Refugee in Turkey and Europe supported by Erasmus+ Programme and aimed at creating an innovative model of rehabilitation and integration of refuge women (implemented by the University of Gaziantep, Turkey) based on the experiences of partner countries. The aim of the article is to analyse the specificity of mechanisms and integration models used in work with refugee women. Issues such as migration, legal status of refugee women, EU integration policy or European support programmes for refugee in the context of gender were examined using mixed research methods. The analysis was conducted from a transdisciplinary perspective: political, legal, social, anthropological and gender perspective.
Year
Issue
Pages
209 - 234
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
author
 • Uniwersytet Łódzki
 • Stowarzyszenie Mosty Europy
 • Politechnika Łódzka
References
 • “I WANT A SAFE PLACE” (2016), Refugee Women from Syria Uprooted and Unprotected in Lebanon, London.
 • BÄCKER Roman, CZECHOWSKA Lucyna, GADOMSKA Grażyna, GAJDA Joanna, GAWRON-TABOR Karolina, GIEDZ Maria, KASPROWICZ Dominika, MATEJA Magdalena, PŁOTKA Bartosz, RAK Joanna, SEKLECKA Aleksandra, SZEWCZAK Wiktor, WINCŁAWSKA Maria, WOJCIECHOWSKA Jagoda (2016), Metodologia badań politologicznych, Warszawa.
 • BENHABIB Seyla (1998), On European citizenship: Replies to David Miller, https://www.dissentmagazine.org/article/on-european-citizenship-replies-to-david-miller (28.02.2018).
 • BENHABIB Seyla (2002), The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, Princeton.
 • BENHABIB Seyla (2015), Prawa innych. Przybysze, rezydenci i obywatele, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • BLOCH Natalia (2012), Integracja cudzoziemców spoza UE w Poznaniu, w: Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Warszawa.
 • BÖHNE Michaela (2010), Der EU-Beitritt der Türkei: Sind die Türkei und die Europäische Union bereit für einen Beitritt?, Norderstedt.
 • CHERUBINI Francesco (2015), Asylum Law in the European Union, New York.
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2004). Common Basic Principles on Immigrants Integration. Press Release, 2618th Council Meeting Justice and Home Affairs, Brussels.
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (2007). Council Decision of 25 June 2007 Establishing the European Fund for the Integration of Third-country Nationals for the Period 2007 to 2013 as Part of the General Programme “Solidarity and Management of Migration Flows” (2007/435/EC), Brussels.
 • CRESWELL John W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków.
 • CZACDA LOMBA Sylvie (2004), The Right to Seek Refugee Status in the European Union, Antwerp – Oxford – New York.
 • DECLARATION ON PROMOTING CITIZENSHIP (2015) and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education, Paris 12.03.2015, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf (17.03.2018).
 • DEKLARACJA NOWOJORSKA (2016) w sprawie uchodźców i migrantów przyjęta dnia 19 września 2016 roku, http://goo.gl/2V0Zir (3.03.2018).
 • DEPUTY SECRETARY-GENERAL'S REMARKS (2016) at Closing Session of High-Level Plenary Meeting on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants [as prepared for delivery], https://www.un.org/sg/en/content/dsg/statement/2016-09-19/deputy-secretary-generals-remarks-closing-session-high-level (3.03.2018).
 • DYREKTYWA RADY 2001/40/WE (2001) z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich, L 149/34 z 2.06.2001 r.
 • DYREKTYWA RADY 2003/9/WE (2003) z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl, Dz. U. UE.L 2003 Nr 31.
 • DYREKTYWA RADY 2004/83/WE (2004) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony, http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32004L0083/$File/32004L0083.pdf (2.03.2018).
 • EUROPEAN COMMISSION (2001). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on an Open Method of Coordination for the Community Immigration Policy, COM (2001) 387 final.
 • EUROPEAN COMMISSION (2005a). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 May 2005 – The Hague Programme: Ten Priorities for the Next Five Years. The Partnership for European Renewal in the Field of Freedom, Security and Justice, COM (2005) 184 final.
 • EUROPEAN COMMISSION (2005b). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Commitee and the Committee of the Regions. A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union, COM (2005) 389 final.
 • EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA (1950) z 1950 roku, Dz. U. 1993, Nr 61 poz. 284.
 • EUROPEJSKI PROGRAM (2015) w zakresie migracji, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf (30.03.18)
 • EUROPEJSKIE POROZUMIENIE (1980) dotyczące przekazania odpowiedzialności za uchodźców, podpisane 16 października 1980 roku w Strasburgu, Dz. U. 2005, Nr 225, poz. 1931.
 • FRASER Nancy (2005), Sprawiedliwość społeczna w epoce polityki tożsamości: redystrybucja, uznanie, uczestnictwo, w: Nancy Fraser N, Axel Honneth (red.), Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, Wrocław.
 • FUNDUSZE MSWIA (WWW), https://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/solid-program-ogolny-so/europejski-fundusz-na/9083,Europejski-Fundusz-na-rzecz-Uchodzcow-EFU.html (1.0.2018).
 • FURNIVALL John Sydenham (1939), Netherlands India: a study of plural economy, Cambridge.
 • FURNIVALL John Sydenham (1948), Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India, Cambridge – New York.
 • GENDER EQUALITY (2104) in Syrian Arab Republic, OECD Development Centre SIGI.
 • GENDER-BASED VIOLENCE (2013) and Child Protection Among Syrian Refugees in Jordan, UN Women.
 • GÓRAK-SOSNOWSKA Katarzyna (2011), Arabska Wiosna nie jedno ma imię, https://liberte.pl/arabska-wiosna-niejedno-ma-imie/ (13.10.2017).
 • GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA Aleksandra (2013), Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia - propozycja nowej koncepcji teoretycznej, „CMR Working Papers”, nr 64 (122), http://hdl.handle.net/10419/140847 (10.10.2017).
 • HANSON, William E., CRESWELL John W., PLANO CLARK Vicki L., PETSKA Kelly S., CRESWELL David J. (2005), Mixed Methods Research Designs in Counseling Psychology, “Journal of Counseling Psychology”, vol. 52 (2).
 • HONNETH Axel, FRASER Nancy (2005), Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno – filozoficzna, Wrocław.
 • KOMUNIKAT PRASOWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ (2011) z dnia 27 lipca 2017 roku: „UE inauguruje nowy program humanitarny na rzecz integracji i zakwaterowania uchodźców w Grecji“ IP/17/2121, europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2121_pl.pdf (1.03.2018).
 • KONWENCJA DUBLIŃSKA (1990) podpisana 15 czerwca 1990 roku, Dz. U. 2005, Nr 24, poz. 194.
 • KONWENCJA DOTYCZĄCA STATUSU UCHODŹCÓW (1951) sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku, Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515.
 • KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA (1950) i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, Dz. U. 1993, Nr 61 poz. 284.
 • KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA (1989) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526.
 • KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI (1966) wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7 marca 1966 r., Dz. U. 1969, Nr 25, poz. 187.
 • KONWENCJA W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR (1984) oraz innego, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 roku, Dz. U.1989, Nr 63, poz. 378.
 • KONWENCJA WYZNACZAJĄCA PAŃSTWO (1990) odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z państw członkowskich wspólnot europejskich, sporządzona w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 roku, Dz. U. 2005, Nr 24, poz. 194.
 • KRZYŻAK Lesław (2016), Uregulowania statusu uchodźcy w konwencjach międzynarodowych, w: Wiesław Pływaczewski, Marek Ilnicki (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn.
 • KYMLICKA Will (2006), Liberal Nationalism and Cosmopolitan Justice, w: Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism, Oxford.
 • LEPSZA OCHRONA UCHODŹCÓW W UNII I NA ŚWIECIE (2016). Propozycje rozwiązań UNHCR mających na celu odbudowę zaufania poprzez lepsze zarządzanie, partnerstwo i solidarność, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5893352b4 (3.03.2018).
 • LIVING UNDER SIEGE (2014) (WWW), https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14262&LangID=E (5.03.2018).
 • ŁODZIŃSKI Sławomir, GRZYMAŁA-KAZŁOWSKA Aleksandra (2011), Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny”, t. 37, nr 2.
 • MATUSZ PROTASIEWICZ Patrycja (2013a), Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej, “Central and Eastern European Migration Review” vol. 2, no. 2.
 • MATUSZ PROTASIEWICZ Patrycja (2013b), Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław.
 • MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW (1966) obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167.
 • MILES Robert, THRÄNHARDT Dietrich (red.) (1995), Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and Exclusion, London.
 • NADGRODKIEWICZ Sylwia (2010), Seyla Benhabib – feminizm i polityka, Wrocław.
 • NIESIOBĘDZKA Małgorzata (2002), Społeczne reprezentacje obcego kapitału, „Przegląd Psychologiczny”, t. 45, nr 1.
 • PĘDZIWIATR Konrad (2005), Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków.
 • PLANO CLARK Vicki L., CRESWELL John W. (2008), The Mixed Methods Reader, Thousand Oaks.
 • PLEWKO Jadwiga (2010), Warunki integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 2 (38).
 • POMOC UCHODŹCZYNIOM PO DOŚWIADCZENIU PRZEMOCY (2016) ze względu na płeć, Warszawa.
 • PROPOSAL FOR A COUNCIL RECOMMENDATION (2018) on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching, COM 23 final 2018/0007 (NLE), Brussels, https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf (17.03.2018).
 • PROTECTION AND RISKI FOR WOMEN AND GIRLS (2016) in the European refugee and migrant crisis, Geneva – New York.
 • PRZYBYSŁAWSKA Katarzyna (red.) (2013), Cudzoziemcy szczególnej troski w Polsce: identyfikacja, detencja, orzecznictwo - analiza Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków.
 • REGIONAL REFUGEES AND MIGRANT (2016) response plan for Europe, http://www.unhcr.org/partners/donors/589497d07/2017-regional-refugee-migrant-response-plan-europe-january-december-2017.html (1.02.2018).
 • REPORT OF THE INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION of Inquiry of the Syrian Arab republic 2011-2016 (WWW), https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx (1.02.2018).
 • REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (2017) z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (2015/2342(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0124&language=PL&ring=A8-2017-0045 (3.03.2018).
 • SANSONETTI Silvia (2016), Female refugees and asylum seekers: the issue of integration, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU(2016)556929_EN.pdf (1.02.2018).
 • SASNAL Patrycja (red.) (2015), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej, Warszawa.
 • SŁOWIK Aneta (2012), Trajektoria uczenia się emigrantów w sytuacji doświadczania „zawieszenia” (floating). Ku rozumieniu poradnictwa międzykulturowego, „Studia Poradoznawcze”, t. 1.
 • SŁUBIK Katarzyna Słubik (red.) (2013), Ochrona migrantek przed przemocą w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza,Warszawa.
 • SOMERS Margaret R. (2008), Genealogies of Citizenship. Markets, Statelessness and the Rights to have Rights, Cambridge – New York.
 • SROKA Jacek (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław.
 • STATYSTYKA DOTYCZĄCA migracji i populacji migrantów (2017) (WWW), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl (9.03.2018).
 • SZAHAJ Andrzej (2004), E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków.
 • THE EMERGENCY SOCIAL SAFETY NET (ESSN): Providing cash to the most vulnerable refugees in Turkey (WWW), https://ec.europa.eu/echo/essn_en (12.12.2017).
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • TURKEY: REFUGEE CRISIS (2017) (WWW), http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/turkey_syrian_crisis_en_1.pdf (12.12.2017).
 • UNHCR’S POLICY ON OLDER REFUGEES (2000) 19 April 2000 (Annex II of the Draft Report of the Seventeenth Meeting of the Standing Committee [29 February - 2 March 2000]), http://www.unhcr.org/4e857c279.html (2.03.2018).
 • UNITED NATIONS. ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (2001), “Strengthening Policies and Programmes on Social Safety Nets: Issues, recommendations and Selected Studies, Social Paper No.8
 • VATANDAŞ Selim (2016), Avrupa’ya Göçmen Akışı ve Türkiye’de Göç Politikalaı, http://ilke.org.tr/sites/default/files/yayin/pdf/bilgi-analiz/avrupaya-gocmen-akisi-turkiyede-goc-politikalari-pdf-ilke-org-tr.pdf (31.03.18).
 • WESTRA Laura, JUSS Satvinder, SCOVAZZi Tullio (2016), Towards a Refugee Oriented Right of Asylum, New York.
 • WHO (WWW), http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=119 (12.03.2018).
 • WOMEN ALONE (2014) (WWW), https://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf (12.03.2018).
 • WYWIAD Z PROF. Romanem Wieruszewskim (WWW), http://www.tolerancja.pl/?o-miedzynarodowej-ochronie-uchodzcow,300 (3.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-457cba68-e2f6-48a9-8a22-4a9bea388a41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.