PL EN


2017 | 1(25) | 79-90
Article title

Program gwarancyjny de minimis jako inicjatywa zwalczania barier dostępu do kapitału dla MSP

Authors
Content
Title variants
EN
DE MINIMIS GUARANTEE PROGRAMME AS AN INITIATIVE OF REDUCING CAPITAL ACCESS BARRIERS FOR SMES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są znaczące dla polskiej gospodarki nie tylko z uwagi na przeważającą liczebność ich występowania ale również z uwagi na generowane przez nie wartości dodane oraz utworzone przez nie miejsca pracy. Jednak według wielu badań i analiz jednostki te napotykają na liczne bariery w dostępie do kapitału zewnętrznego, niezbędnego niekiedy do prowadzenia działalności i dalszego rozwoju. W interesie zatem państwa jest więc zwalczanie tych barier w różnorakiej formie. Jedną z nich jest program gwarancyjny de minimis, który skierowany jest dla tego sektora przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie barier utrudniających finansowanie MSP, przedstawienie działania powyższego programu gwarancyjnego oraz jego ocena w kontekście zwalczania barier dostępu do kapitału.
EN
Micro, small and medium-sized enterprises are important for the Polish economy, not only because of the their number, generated workplaces but also added value created by them. According to many studies and analyses, these SMEs face many barriers to external capital which may be crucial to current activities, further development and boost profit. In the interest of the state, actions should be taken to remove these barriers. One solution t is the de minimis guarantee program, which is targeted at the SMEs sector. The aim of this article is to characterize the de minimis guarantee program as well as assess it in the context of removing barriers for SMEs to external capital.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Alińska Agnieszka, 2008, Finansowanie działalności sektora MSP przez banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego W „Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw”, red. Latoszek Ewa, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Grzywacz Jacek. 2006. „Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem”. Warszawa. Difin
 • Grzywacz Jacek. 2015.Kredyt w kształtowaniu struktury kapitałowej w przedsiębiorstwa W „Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych”. red. Grzywacz Jacek, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • NBP, 2016, Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, Warszawa, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl [dostęp:17.03.2017].
 • Sokół Hanna, 2015, Możliwość finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W „Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych”. red. Grzywacz Jacek, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Sokół Hanna, 2016,Credit as a Financing Source of Enterprises In „Sources of Financing the Development Activities of Enterprises in Poland”, edited by Grzywacz Jacek, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 • BGK, 2016a, Bank Gospodarstwa Krajowego, Gwarancje de minimis https:// www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/ [dostęp: 18.03.2017].
 • BGK, 2016, Efekty programu gwarancji de minimis 2016, Warszawa, Bank Gospodarstwa Krajowego,https://www.bgk.pl/aktualnosci/efekty-programu-gwarancji-de-minimis-raport-2016-r-1894/, /[dostęp: 18.03.2017].
 • GUS, 2016 „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku”, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl [dostęp:17.03.2017].
 • PARP, 2016, Raport o stanie sektora MSP w Polsce, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, https://badania.parp.gov.pl [dostęp:17.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45962c20-f280-46b3-976d-f85110b51b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.