PL EN


Journal
2015 | 10 | 43-62
Article title

Ceramika kultury pucharów lejkowatych z badań realizowanych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na liniach dróg i autostrad

Content
Title variants
EN
Pottery of the Funnel Beaker culture from research conducted by the Institute of Archaeology of the University of Łódź on roads and motorway routes
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the presentation of the Funnel Beaker culture pottery registered on sites excavated on road and motorway routes, carried out by the Institute of Archaeology of the University of Łódź.
Publisher

Journal
Year
Volume
10
Pages
43-62
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Czebreszuk J., Kośko A. 2000. Osadnictwo społeczności kultury pucharów lejkowatych/kultury ceramiki sznurowej (faza klasyczna). W: A. Kośko (red.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 3. Kujawy (4). Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 3900-1400/1300 przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 331-344.
 • Domańska L., Rzepecki S. 2010. Obozowisko ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 2 w Wiktorynie, woj. kujawsko-pomorskie. Fontes Archaeologici Posnanienses 46, 107-12.
 • Górski J., Makarowicz P., Wawrusiewicz A. 2009. Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu stanowisko 1, woj. łódzkie 1-2 (= Spatium Archaeologicum 2). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Kośko A. 1989. Formy eksploatacji terenu stanowiska w epokach neolitu i brązu. W: A. Cofta-Broniewska (red.), Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, województwo bydgoskie, stanowisko 13 (= Studia i materiały do dziejów Kujaw 3). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 15-61.
 • Kot K. 2013. Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego (= Spatium Archaeologicum 6). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kurzawa J. 2001. Zagadnienie najwcześniejszych faz kultury ceramiki sznurowej na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Piotrowska M. 2013. Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi (= Spatium Archaeologicum 5). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Rzepecki S. 2011a. Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Osady i cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na stanowiskach Jastrzębiec 4 i Renice 5-6. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Rzepecki S. 2011b. U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych (= Spatium Archaeologicum 3). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rzepecki S. 2013. Beside the mainstream. Some reflections on the LBK in Kujavia. Poza głównym nurtem. Atypowe osadnictwo kultury ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Sprawozdania Archeologiczne 65, 79-130.
 • Rzepecki S. 2014. Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy 1-2 (= Spatium Archaeologicum 8). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rzepecki S. 2015a. Drogi łódzkiej archeologii. O udziale Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w programie badań na trasach autostrad. W: L. Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki (red.), Dwadzieścia lat Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego: 1996-2015, Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 113-130.
 • Rzepecki S. 2015b. Z badań nad neolityzacją Polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice. Folia Praehistorica Posnaniensia 20 (w druku).
 • Rzepecki S. Walenta K. 2009. Osada i cmentarzysko grupy wielkowiejskiej w Chojnatach, stanowisko 3, gm. Chojnice (= Spatium Archaeologicum 1). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4599511b-4693-49f3-b6eb-a620c71a7f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.