PL EN


2015 | 9 | 1 | 12-17
Article title

Status chorego psychicznie – statusem niepełnosprawnego. Społeczne konsekwencje operowania statusem jako narzędziem w instytucji

Authors
Content
Title variants
EN
The Status of a Mentally Ill Person - as a Status of a Disabled Person. Social Implications of Operating the Status as a Tool within the Institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka prezentuje problematyczną kwestię operowania statusem jako kategorią społeczną na przykładzie osób chorych psychicznie. W artykule wskazane są dualizmy, polegające na jednoczesnym- wykluczaniu i gratyfikacji jaka pojawia się wraz z przyznaniem statusu niepełnosprawnego osobie chorej psychicznie. Pracownicy socjalni pracują w obszarze tych ograniczeń ale też są zmuszeni ustalać kryteria statusu uprawniające do społecznego wsparcia. Balansowanie pomiędzy bezpieczeństwem socjalnym jakie daje status i wynikające z niego przywileje, jednocześnie ograniczają. Posiadanie statusu wiąże się także ze stereo typizacją na temat grupy do jakiej kwalifikuje choćby orzeczenie o chorobie. Te bariery, jak wskazuje autorka są konsekwencją operowania statusem w instytucji w której marginalizacja postępuje wraz z przyznaniem statusu osoby niepełnosprawnej.
EN
The author presents the problematic issue of operating one’s status as a social category on the example of the mentally ill persons. The article indicated dualities, consisting of the simultaneous exclusion and g ratification that appear upon conferring the status of a disabled person to a mentally ill person. Social workers work in the area of these limits as well as being forced to establish criteria of status which authorize to receive social support. Balancing between social security provided by such status and privileges resulting f rom it, w hich at t he same t ime place restrains. Obtaining a g iven status is also associated with the stereotypification about the group to which solely t he decision about the disease places a given person. These barriers, as indicated by the author, are the result of operating with the status within the institution in which marginalization progresses together with being granted the status of a disabled person.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
12-17
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
References
 • Balcerzak-Paradowska B., Hebda-Czaplińska I. (2002), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport IPiSS. Zeszyt nr 22, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Barnes C., Mercer, G. (2008), Niepełnosprawność. Wyd. Sic ,Warszawa.
 • Becker H. (2009), Outsiderzy: studia z socjologii dewiacji. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Czykwin E. (2009), Stygmat społeczny. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Frysztacki K. (2009), Socjologia problemów społecznych. Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Hill M. (2010), Polityka społeczna we współczesnym świecie: analiza porównawcza. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Kaszyński H. (2004), Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne. Zeszyty Pracy Socjalnej, z. 9, Wyd. UJ, Kraków.
 • Kurnal J. (1972), O sprawności i niesprawności organizacji: szkice o biurokracji i biurokratyzmie. Warszawa, Wyd. PWE.
 • Merton R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Nowak A. (l999), Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. Wyd. Impuls, Kraków.
 • Szmatka J. (2007), Małe struktury społeczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2008), Socjologia analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków.
 • Raport CBOS/BS 161/2010, Cele i dążenia życiowe Polaków.
 • Raport nr 10. Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (2010), SWPS na zlecenie PFRON, Warszawa.
 • Raport końcowy, Badanie wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych cz. 5 Perspektywa osób chorych psychicznie, Badanie finansowane ze środków PFRON.
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45a80370-96c9-4b8a-bbda-75b6ff507eaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.