PL EN


2019 | 6(984) | 43-56
Article title

The Right of Reflection and Comparison in Mortgage Loan Agreements according to Directive 2014/17/UE and Its Recent Implementation in Spanish Legislation

Title variants
PL
Prawo do zastanowienia i porównania w umowach o kredyt hipoteczny zgodnie z dyrektywą 2014/17/UE i jej niedawnym wdrożeniem do ustawodawstwa hiszpańskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective: This article analyses and critically assesses the new Spanish rules regarding the consumer’s right of reflection previous to concluding a credit agreement for residential immovable property. It also looks at how it makes consumer protection more effective. Research Design & Methods: The article is based on, first, a critical analysis of the Spanish regulation and the existing literature and, second, on a comparison between the European and the Spanish regulation of this institution. Findings: Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property obliges Member States to specify a time period of at least seven days during which the consumer will have sufficient time to compare offers, assess their implications and make an informed decision before entering into a credit agreement. Following a lengthy delay, the Directive was implemented in Spanish legislation on 15 March, through Law 5/2019 on credit agreements relating to residential immovable property. The Directive admits the right of reflection to be articulated as a period of reflection before a credit agreement is concluded, as a period of withdrawal after the conclusion of the credit agreement or a combination of the two. Spanish legislation has chosen the first option but it does not fully respect all the requirements of the Directive. Implications / Recommendations: A period of reflection prior to the conclusion of a mortgage loan agreement is an essential instrument for consumer self-protection because it allows consumers to analyse pre-contractual information in depth, to compare offers, to assess the implications of each offer, and to make an informed decision. It likewise benefits banks and other lenders because it reduces consumer claims, and even benefits the mortgage loan market itself as it increases overall competence. Adequate regulation of this right is essential to sufficiently protect borrowers. Contribution: This article analyses the deficiencies of the Spanish regulation on the right of reflection and formulates proposals for reform.
PL
Cel: W artykule poddano analizie i krytycznej ocenie nowe hiszpańskie zasady dotyczące praw konsumenta do informacji przed zawarciem umowy o kredyt na nieruchomości mieszkalne. Przeanalizowano również, w jaki sposób zwiększają one skuteczność ochrony konsumentów. Metodyka badań: Artykuł opiera się, po pierwsze, na krytycznej analizie hiszpańskich rozwiązań prawnych w oparciu o istniejącą literaturę, a po drugie, na porównaniu europejskich i hiszpańskich przepisów prawnych w tym zakresie. Wyniki badań: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązku ustawowego polegającego na co najmniej siedmiodniowym okresie, w którym konsument będzie miał czas, aby porównać oferty, ocenić ich skutki i podjąć świadomą decyzję przed zawarciem umowy kredytowej. Z dużym opóźnieniem dyrektywa została implementowana do ustawodawstwa hiszpańskiego poprzez ustawę z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Dyrektywa ta dopuszcza prawo konsumenta do okresu do namysłu przed zawarciem umowy o kredyt albo prawo odstąpienia od umowy po jej zawarciu, albo połączenie tych dwóch możliwości. Hiszpańskie ustawodawstwo wdrożyło pierwszą opcję, ale nie w pełni implementacja respektuje wszystkie wymogi dyrektywy. Wnioski: Okres zastanowienia przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny jest niezbędnym instrumentem samoobrony konsumenta, ponieważ umożliwia mu dogłębną analizę informacji przed zawarciem umowy, porównanie ofert, ocenę skutków każdej oferty i dokonanie świadomej decyzji. Jest on również korzystny dla banków i innych pożyczkodawców, ponieważ ogranicza roszczenia konsumentów, a nawet przynosi korzyści rynkowi kredytów hipotecznych, gdyż zwiększa ogólne kompetencje. Odpowiednie uregulowanie tego prawa ma zasadnicze znaczenie dla wystarczającej ochrony kredytobiorców. Wkład w rozwój dyscypliny: W artykule przeanalizowano braki hiszpańskiej regulacji dotyczącej prawa do zastanowienia i sformułowano propozycje zmian w obowiązującym prawie.
Contributors
  • University of Zaragoza, Faculty of Law, Spain
References
  • Arroyo Almayuelas E. (2017), La directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, “InDret”, no 2.
  • Comentario a la Ley de contratos de crédito inmobiliario (2019), A. Carrasco Perera (ed.), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (avalaible at https://proview.thomsonreuters.com).
  • Díaz Alabart S., Álvarez Moreno T. (2015), La Directiva 2014/17, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial (in) S. Díaz Alabart (ed.), La protección del consumidor en los créditos hipotecarios: Directiva 2014/17/UE, Reus, Madrid,
  • Hernández Sainz E. (2017), El derecho de reflexión y comparación en la contratación de préstamos hipotecarios según la directiva 2014/17/UE y su proyectada transposición en España, “InDret”, no 4.
  • La protección del consumidor en los créditos hipotecarios: Directiva 2014/17/UE (2015), S. Díaz Alabart (ed.), Reus, Madrid.
  • Marín López M. J. (2019), El control de transparencia material (in:) A. Carrasco Perera (ed.), Comentario a la Ley de contratos de crédito inmobiliario, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (avalaible at https://proview.thomsonreuters.com).
  • Roncero Sánchez A. (2014), La Directiva comunitaria sobre contratación de créditos hipotecarios. Protección del (futuro) prestatario y desatención (actual) deudor hipotecario (in:) A. Díaz, M. Ángeles (eds), Hacia un nuevo modelo de mercado hipotecario, Dykinson, Madrid.
  • Sáenz de Jubera Higuero B. (2019), Los contratos de crédito inmobiliario tras la Ley 5/2019, de 15 de marzo, Tirant lo Blanch, Valencia.
  • Tapia Hermida A. J. (2014), La armonización comunitaria de los contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial: la Directiva 2014/17/UE, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, no 136
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45a9f1cc-1874-449a-952a-3ced151df1a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.