PL EN


Journal
2015 | 11 | 3 | 283-294
Article title

Model of the impact of parameters controlling replenishment in the BS (MIN-MAX) continuous review system on the actual inventory availibility

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Model wpływu parametrów sterujących odnawianiem zapasów w przeglądzie ciągłym typu MIN-MAX (BS) na rzeczywisty poziom ich dostępności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Due to random changes in demand, inventory management is still - despite the development of alternative goods flow management concepts - an important issue both in terms of costs of maintenance and replenishment as well as the level of service measured by inventory availability levels. There are a number of replenishment systems to be used in such conditions, but they are most often formed on the basis of two basic ones: a system based on the reorder point and based on periodic inspection. This paper refers to the former system, the BS system (min-max), in which an order is placed after reaching inventory level B (information level, reorder point) for a quantity allowing to reach level S. This system is very often used in business practice. Observations conducted under realistic conditions indicate the need to improve the classical models describing the system. This results, among other things, from the fact that the actual level of available inventory at the start of the replenishment cycle may be significantly lower than level B, resulting in lower than expected levels of customer service. Taking account of this phenomenon through model determination of the cumulative distribution function for the observed difference makes it possible to select the correct parameters to control the replenishment system in question and - therefore - to achieve the expected economic effects. Methods: The object of the study is to create a mathematical model allowing the determination of the required inventory level B taking into account the difference  between this level and the actual level of inventory at the start of the replenishment cycle. To determine the effect of various factors such as demand distribution parameters in the adopted unit of time and the difference between level S (max) and B (min), a dedicated tool (simulator in EXCEL spreadsheet) for determining the distribution of frequency of value  has been developed. Then a mathematical model allowing the determination of the distribution and its parameters as a function of the difference r = S-B for virtually any distribution of demand has been developed and implemented in a separate EXCEL spreadsheet. Results: It was found that there is the need to take into account the distribution of the difference between the information level B (the reaching or exceeding of which is a signal to place an order) and the actual level of inventory at the start of the replenishment cycle when determining the inventory replenishment control parameters in the BS system. A mathematical model allowing to determine the incidence and distribution of function of value depending on the demand distribution parameters and difference r between the S level (max) and B level (min) has been developed and used for calculations. High compatibility of results obtained from model calculations with the results obtained through simulation imitating real events has been shown. Conclusions: The model described in this paper will allow a more accurate determination of parameters that control the BS system to safeguard the required level of service and conditions relating to the volume of deliveries. Further work is required to develop an effective model solution for a general formula presented in this paper used to calculate the B parameter as a function of the required service level and the S parameter depending on the designated (e.g. economic) average delivery.
PL
Wstep: Zarządzanie zapasami w warunkach losowych zmian popytu jest wciąż - mimo rozwoju alternatywnych koncepcji zarządzania przepływem dóbr - ważnym zagadnieniem zarówno z punktu widzenia kosztów utrzymania i uzupełniania zapasów, jak i poziomu obsługi mierzonego poziomem dostępności zapasu. Istnieje szereg systemów uzupełniania zapasu w takich warunkach, przy czym stanowią one najczęściej rozwinięcie dwóch podstawowych: systemu opartego na punkcie ponownego zamówienia oraz opartego na przeglądzie okresowym. Artykuł odnosi się do pierwszego z nich, systemu BS (min-max), w którym zamówienie składane jest po osiągnięciu przez dostępny zapas poziomu B (poziomu informacyjnego, punktu ponownego zamówienia), w wielkości stanowiącej uzupełnienie do poziomu S. System ten jest bardzo często stosowany w praktyce gospodarczej. Obserwacje prowadzone w rzeczywistych warunkach wskazują konieczność udoskonalania klasycznych modeli opisujących ten system. Wynika to m. in. z tego, że rzeczywisty poziom dostępnego zapasu w chwili rozpoczęcia cyklu uzupełnienia może być znacząco niższy od poziomu B, co skutkuje niższymi od oczekiwanych poziomami obsługi klienta. Uwzględnienie tego zjawiska poprzez modelowe wyznaczanie dystrybuanty obserwowanej różnicy pozwala na poprawny dobór parametrów sterujących omawianym systemem odnawiania zapasu i - tym samym - osiągnięcie oczekiwanych efektów ekonomicznych. Metody: Przedmiotem prezentowanych badań było stworzenie modelu matematycznego pozwalającego na wyznaczanie poziomu informacyjnego w tzw. systemie BS (inaczej min-max) odnawiania zapasu uwzględniającego różnicę pomiędzy wyznaczonym poziomem B, a rzeczywistym poziomem zapasu w chwili rozpoczęcia cyklu uzupełnienia. Dla wyznaczenia wpływu różnych czynników, m. in. parametrów rozkładu popytu w przyjętej jednostce czasu oraz różnicy pomiędzy poziomami S (max) oraz B (min), opracowano dedykowane narzędzie (symulator w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL) pozwalające na określenie rozkładu częstości występowania wartości. Następnie opracowano i zaimplementowano w odrębnym arkuszu EXCEL model matematyczny pozwalający na wyznaczanie tego rozkładu i jego parametrów, jako funkcji różnicy r=S-B dla praktycznie dowolnego rozkładu popytu. Wyniki: Wykazano konieczność uwzględnienia przy wyznaczaniu parametrów sterujących odnawianiem zapasu w systemie BS rozkładu różnicy pomiędzy poziomem informacyjnym B (którego osiągnięcie lub zejście poniżej niego stanowi sygnał do złożenia zamówienia), a rzeczywistym poziomem zapasu w chwili rozpoczęcia cyklu uzupełnienia. Opracowano i wykorzystano do obliczeń model matematyczny pozwalający na wyznaczenie rozkładu częstości występowania i dystrybuanty wielkości w zależności od parametrów rozkładu popytu oraz różnicy r pomiędzy poziomami S (max) oraz B(min). Stwierdzono wysoką zgodność wyników otrzymanych z obliczeń modelowych z wynikami otrzymanymi w drodze symulacji, imitującej rzeczywiste zdarzenia. Wnioski: Przedstawiony w artykule model pozwoli na bardziej precyzyjne wyznaczanie parametrów sterujących systemem BS, gwarantujących zachowanie wymaganego poziomu obsługi oraz uwarunkowań dotyczących wielkości dostaw. Dalszych prac wymaga opracowanie efektywnego modelowego rozwiązania przedstawionej w artykule ogólnej postaci formuły na obliczenie parametru B w funkcji wymaganego poziomu obsługi) oraz parametru S w zależności od wyznaczonej (np. ekonomicznej) średniej wielkości dostawy.
Journal
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
283-294
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45a9fec2-1373-4042-8335-7c6bf67b4a7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.