PL EN


2018 | 39 | 2 | 45-56
Article title

Interpretacja fenomenu pracy przez personalistów francuskich w kontekście kryzysu cywilizacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Interpretation of the phenomenon of labour by french personalists Within the context of civilizational crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono personalistyczne ujęcie fenomenu pracy wypracowane przez filozofów francuskich w okresie potęgowania się kryzysu gospodarczego we Francji w latach 30. XX w. W wyniku dociekań wnioskowano, że zauważywszy charakter cywilizacyjny wielkiego kryzysu ekonomicznego o skali globalnej, przyjmując, że jest to konsekwencja kryzysu antropologicznego, spowodowanego przez upadłość cywilizacji industrialnej zbudowanej na materializmie i przekonaniu, że to motywacja ekonomiczna wyznacza ukierunkowanie bytu ludzkiego, Mounier, Maritain i Lacroix zastanawiają się nad możliwościami i perspektywą nowej cywilizacji osobowej. Filozofowie-personaliści proponują postrzegać system ekonomiczny z pozycji wartości duchowych, a pracę jako skuteczną siłę ducha, za pośrednictwem której duch otrzymuje swoją realizację w życiu.
EN
In this article, the author provides an insight into a personalistic interpretation of the phenomenon of labour, proposed by French philosophers-personalists at the time of exacerbated economic crisis of the 1930-s in France. The author substantiates a view that Mounier, Maritain and Lacroix considered the possibilities of a new, personal civilization understanding the civilizational nature of the Great Depression, which was historically pervasive, and well aware that it was one of the most powerful manifestations of the anthropological crisis, caused by the decline of industrial civilization built on vulgar materialism and a belief that economic motivation determines human existence. Philosophers-personalists suggest considering economy from the standpoint of spiritual values, and labour as an effective force of the spirit, through which the spirit is realized in life.
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
45-56
Physical description
Dates
published
2018-06-30
References
 • Баган, Олег. 2007. Неоромантизм. Неокатолицизм. Неоконсерватизм. W: Королева Наталена. Без коріння. Во дні она, 655-671. Дрогобич: Відродження.
 • Белл, Деніел. 1996. Прихід постіндустріального суспільства. W: Лях Віталій. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія, 194-250. Київ: Либідь.
 • Бердяев, Николай. 2002. Смысл истории. Москва: Канон.
 • Brzezinski, Zbigniew. 1970. Between Two Ages. America’s Role in the Technetronic Era. New York: Viking Books.
 • Вдовина, Ирена. 1981. Эстетика французского персонализма: Критический очерк. Москва: Искусство.
 • Вдовина, Ирена. 1990. Французский персонализм (1932-1982). Москва:
 • Высшая школа.
 • Ґордон, Андрій. 1951. Ідеологія Хреста. Журнал літератури і мистецтва Літературно-Мистецького Товариства в Філадельфії, 3, 137-138.
 • Желєзний, Роман. 2017. П’ятдесят років енцикліці «Populorum Progressio». Dostęp: 12.01.2018. http://catholicnews.org.ua/pyatdesyat-rokiv-enciklici-populorum-progressio.
 • Карпантье, Жан. 2008. История Франции, перевод Михаила Некрасова. Санкт-Петербург: Евразия.
 • Лакруа, Жан. 2004. Персонализм: истоки, основания, актуальность, перевод Ирэны Вдовиной. Москва: Российская политическая энциклопедия.
 • Лакруа, Жан. 2004. Чувства и нравственная жизнь, перевод Ирэны Вдовиной. Москва: Российская политическая энциклопедия.
 • Лем, Станислав. 2004. Фантастика и футурология, перевод Евгения Вайсброта. Москва: АСТ; ЗАО НПП «Ермак».
 • Маритен, Жак. 1994. Интегральный гуманизм. Dostęp: 12.01.2018. http://krotov.info/library/13_m/ar/iten_08.htm.
 • Маритен, Жак. 2006. От Бергсона к Фоме Аквинскому. Очерки метафизики и этики, перевод Виктории Гайдамак. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы.
 • Маритен, Жак. 1999. Религия и культура, перевод Льва Степачёва. Москва: Научный мир.
 • Мунье, Эмманюэль. 1999. Манифест персонализма, перевод Валерия Володина. Москва: Республика.
 • Мунье, Эмманюэль. 1999. Персоналистическая общность и революция, перевод Владимира Володина. Москва: Республика.
 • Сабадуха, Володимир. 2017. Світоглядні засади особистісного способу буття. W: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Русалка Дністрова” – перша книга українською мовою в Галичині: Загально-національний та європейський контекст, науковий редактор Володимир Качкан. Івано-Франківськ.
 • Сабадуха, Володимир. 2014. Філософія єдності людини й світу, або про необхідність об’єднання зусиль релігії, філософії, науки щодо збереження світу. Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету “Добрий Пастир”, 5, 177-186.
 • Соболєвський, Ярослав. 2012. Християнський персоналізм Е. Муньє. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія, 109, 37-40.
 • Тарнас, Ричард. 1995. История западного мышления, перевод Татьяны Азаркович. Москва: Крон-Пресс.
 • Тоффлер, Элвин. 2008. Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь, перевод Нины Цыркун. Москва: АСТ.
 • Тоффлер, Елвін. 2000. Третя Хвиля, переклад Андрія Євси. Київ: Всесвіт.
 • Шевченко, Валентина. 2004. Словник-довідник з релігієзнавства. Київ:
 • Наукова думка.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45aad0e4-6569-4f3a-ac8f-e6c0e335c07c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.