PL EN


Journal
2015 | 1(38) | 59–80
Article title

Gieorgija Fłorowskiego krytyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego: próba oceny

Content
Title variants
EN
George Florovsky’s critique of the Russian religious-philosophical Renaissance: an attempt to assess
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono projekt syntezy neopatrystycznej wybitnego rosyjskiego myśliciela, o. Gieorgija Fłorowskiego, jak również zasadnicze powody jego krytyki poprzedniego stylu i kierunku rozwoju rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego bądź „Srebrnego Wieku”. Polemizując z podejściem Fłorowskiego, poczyniono cztery uwagi. Po pierwsze sam Fłorowski znajdował się pod wpływem rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. Po drugie, inicjatywa rosyjskich studiów patrystycznych należy nie do Fłorowskiego, ponieważ takie badania były prowadzone w Rosji od XVIII wieku. Po trzecie, synteza neopatrystyczna i filozofia „Srebrnego Wieku” mogą być rozpatrywane raczej jako komplementarne projekty aniżeli przeciwstawne stanowiska. Po czwarte, Fłoroski nie zrealizował swego postulatu. W końcowej części artykułu zostały porównane podejścia Fłorowskiego i Zieńkowskiego na korzyść ostatniego z wymienionych myślicieli.
EN
In this article I present the project of Neo-patristic synthesis of the prominent Russian thinker, Fr. George Florovsky, as well as the main reasons for which he criticized the previous style and direction of development of Russian thought in the shape of Religious-philosophical Renaissance or “the Silver Age.” Polemizing with the approach of Florovsky, I put forward four remarks. First, Florovsky himself was under the influence of the Russian Religious-philosophical Renaissance. Second, it was not Florovsky who initiated the Patristic studies in Russia since they had been conducted from the 18th century. Third, Neo–patristic synthesis and philosophy of “the Silver Age” could been perceived as the complementary projects rather than the opposite stature. Fourth, Florovsky left his own postulate uncompleted. In the concluding part of the article I also compare the approaches of Florovsky and Zenkovsky arguing in favour of the latest thinker.
Journal
Year
Issue
Pages
59–80
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Asproulis N., Is dialogue between orthodox theology and post-modernity possible? The case of the Russian and neo-patristic schools, „Communio viatorum” 54 (2012) nr 2, s. 203–222.
 • Blane A., A sketch of the life of Georges Florovsky, [w:] Georges Florovsky, Russian intellectual and Orthodox churchman, ed. A. Blane, Crestwood 1993, s. 11–217.
 • Ermishin O., The problem of Christian culture in the philosophy of Vasily Zenkovsky, [w:] Apology of culture. Religion and culture in Russian thought, ed. A. Mrówczyński-Van Allen, T. Obolevitch, P. Rojek, Eugene 2015, s. 72–78.
 • Ermishin O. T., On two conceptions of Russian philosophy. V.V. Zenkovsky, B.V. Iakovenko, G.G. Shpet, trans. L. E. Wolfson, „Russian Studies in Philosophy” 43 (2004–2005) nr 3, s. 81–89.
 • Gavrilyuk P. L., Florovsky’s neopatristic synthesis and the future ways of Orthodox theology, [w:] Orthodox constructions of the West, ed. G. E. Demacopoulos, A. Papanikolaou, Bronx–New York 2013, s. 102–124.
 • Gavrilyuk P. L., Georges Florovsky and the Russian religious renaissance, Oxford 2013.
 • Gavrilyuk P. L., Georges Florovsky’s reading of Maximus: anti-Bulgakov or pro-Bulgakov?, [w:] Knowing the purpose of creation through the resurrection: Proceedings of symposium on St. Maximus the Confessor, ed. M. Vasiljević, Alhambra 2013, s. 407–415.
 • Kroczak J., Palamas i Florenski. Metafizyka serca w patrystycznej i rosyjskiej tradycji filozoficznej i literackiej, [w:] Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej. Метафизика и литература в русской культурe, red. T. Obolevitch, Kraków 2012, s. 311–326.
 • Leonkiewicz Ł., Czy neopatrystyka była rosyjskim renesansem patrystycznym, http://www.ccpress.pl/recenzje/_Filozofia_rosyjskiego_renesansu_patrystycznego__-_rec._ks._dr._Lukasza_Leonkiewicza_81 (01.04.2015).
 • Mazurek S., Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008.
 • Obolevitch T., Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego: o. Gieorgij Fłorowski, Włodzimierz Łosski i inni, Kraków 2014.
 • Obolevitch T., Wiedza a wiara w myśli patrystycznej, Kraków 2015 (e-book).
 • Sauvé R. J., Florovsky’s tradition, „Greek Orthodox Theological Review” 55 (2010) nr 1–4, s. 213–241.
 • Stöckl K., Modernity and its critique in 20th century, „Studies in East European Thought” 58 (2006) nr 4, s. 243–269.
 • Surówka W., Podwójny renesans (T. Obolevitch, Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego, Copernicus Center Press, Kraków 2014), „Logos i Ethos” 1 (2015), s. … (wstawić po składzie numeru).
 • Voskressenskaia J., The unity of reason and faith as a human challenge. The problem of Christian culture and philosophy in E. Trubetskoy and V. Zenkovsky, [w:] Faith and reason in Russian thought, red. T. Obolevitch, P. Rojek, Kraków 2015, s. 225–229.
 • Визгин В. П., Экзистенциализм и богословская мысль Георгия Флоровского, „Философский журнал” 2 (2014), s. 24–37.
 • Гаврилюк П., Влияние протоиерея Георгия Флоровского на православное богословие ХХ века, „Труди Киïвскоï духовноï академiï” 20 (2014), s. 71–93.
 • Гаврилюк П. Л., Неизвестная страница историко-философского наследия Г.В. Флоровского, [w:] Историко-философский ежегодник 2013, ред. А.В. Черняев, Москва 2014, s. 304–311.
 • Зеньковский В., Мое участие в церковной жизни, „Вестник РСХД” 196 (2010), s. 225–239.
 • Зеньковский В., Очерк внутренней моей биографии, „Вестник РСХД” 66–67 (1962), s. 8–15.
 • Зеньковский В. В., Идея всеединства в философии Владимира Соловьева, [w:] tegoż, Собрание сочинений, т. 1: О русской философии и литературе. Статьи, очерки и рецензии 1912–1961, Москва 2008, s. 228–245.
 • Зеньковский В. В., История русской философии, т. 2, Москва–Ростов-на-Дону 1999.
 • Зеньковский В. В., Наша эпоха, [w:] tegoż, Собрание сочинений, т. 2: О православии и религиозной культуре. Статьи и очерки 1916–1957, Москва 2008, s. 402–449.
 • Зеньковский В. В., Основы христианской философии, т. 1, Москва 1997.
 • Зеньковский В. В., Очерк моей философской системы, „Вестник РСХД” 66–67 (1962), s. 37–38.
 • Лаут Э., Пост-патристическое богословие, или за пределами неопатристического синтеза, http://www.bogoslov.ru/text/1982765.html.
 • Летцев В., „Прежде всего, он искал подлинности...” Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского, Киев 2014.
 • Письма Владимира Сергеевича Соловьева, т. 3, Брюссель 1970.
 • Соболев А. В., Владимир Соловьев и о. Георгий Флоровский. О либерализме и консерватизме в религиозно-философской мысли, [w:] tegoż, О русской философии, Санкт-Петербург 2008, s. 65–76.
 • Соловьев В. С., История и будущность теократии, [w:] Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, т. 4, Брюссель 1966, s. 214–582.
 • Флоровский Г., Вера и культура, [w:] tegoż, Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и философии, Санкт-Петербург 2005, s. 650–670.
 • Флоровский Г., Пути русского богословия, Минск 2006.
 • Флоровский Г. В., Русская философия в эмиграции, [w:] Историко-философский ежегодник 2013, ред. А.В. Черняев, Москва 2014, s. 314–337.
 • Флоровский Г. В., Философия и религия, „Философские науки” 10 (2013), s. 101–105.
 • Черняев А. В., Г. В. Флоровский как философ и историк русской мысли, Москва 2010.
 • Четвериков С., Старец Паисий Величковский, Минск 2006.
 • „Я не знаю, насколько тверды и самоотверженны миряне парижские...”: пятнадцать писем друг другу. Письма. Г.В. Флоровский – о. С. Булгакову (1925–1943), [w:] Софиология и неопатристический синтез. Богословские итоги философского развития, ред. К. М. Антонов, Н. А. Ваганова, Москва 2013, s. 115–128.
Notes
PL
Artykuł powstał w ramach grantu „Nauka, filozofia i polityka w rosyjskiej myśli religijnej” przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2014/15/B/HS1/01620.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45beba6f-fc5b-47ef-8fa7-c4afe11b0c02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.