PL EN


2012 | 1 | 1 | 60-73
Article title

Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle uokik z 2007: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć

Authors
Content
Title variants
EN
Five years of the application of the prohibition of a dominant position abuse in the light of the Competition Act 2007: the evolution of the interpretation of its key concepts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia dorobek polskiego orzecznictwa dotyczący zakazu nadużycia pozycji dominującej przewidzianego w art. 9 uokk z 2007 r. W ciągu ostatnich pięciu lat – w szczególności w wyrokach Sądu Najwyższego – ukształtowały się zasady wykładni podstawowych pojęć, ułatwiając stosowanie tego zakazu zwłaszcza w odniesieniu do nadużyć wykluczających (jak np. ogólna defi nicja tego typu nadużyć, pojęcie wykluczenia z rynku). Ukazano w nim również, iż sądowa interpretacja głównych kryteriów kwalifi kacji praktyk dominanta jako eksploatacyjne – tj. „nieuczciwość” oraz „uciążliwość” narzucanych warunków – zmierza w kierunku konwergencji tych koncepcji. Artykuł zawiera także sugestie de lege ferenda w zakresie możliwych zmian dotyczących treści lub konstrukcji art. 9 uokik.
EN
The paper presents the achievements of Polish jurisprudence concerning the prohibition of a dominant position abuse laid down in Article 9 of the Competition Act 2007. It is shown that the interpretative practice of its basic concepts has been shaped over the last fi ve years, especially by the Supreme Court, facilitating its application to exclusionary abuse in particular. It is noted that Polish jurisprudence has developed in that time the understanding of key concepts such as the general defi nition of exclusionary abuse and the notion of market foreclosure. The article shows also that judicial interpretation of the main criteria used to determine that a dominant fi rm’s conduct is exploitative – “unfairness” and “onerous character” of the imposed terms and conditions – moves towards a convergence of these two concepts. The article provides in conclusions suggestions de lege ferenda on possible changes to the content or design of Article 9 of the Competition Act 2007.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
60-73
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego
References
 • Evans D., Padilla J., Designing Antitrust Rules for the Assessment of Unilateral Practices; A Neo-Chicago Approach, 72 University of Chicago Law Review 73, nr 1/2005
 • Fingelton J., Nikpay A., Stimulating or Chilling Competition [w:] Fordham Competition Law Institute. International Antitrust Law&Policy, B. Hawk (ed.), New York 2009
 • Geradin D., Petit N., Price Discrimination Under EC Competition Law: Another Antitrust Doctrine in Search of Limiting Principles? Journal of Competition Law & Economics, September 2006
 • Kohutek K., Naruszenie interesu publicznego a naruszenie konkurencji (na tle praktyk rynkowych dominantów, Państwo i Prawo nr 7/2010
 • Kohutek K., Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji, Warszawa 2012
 • Kohutek K., Stosowanie selektywnych obniżek cenowych powyżej kosztów. Generalny koncept nadużycia wykluczającego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2009 r., Glosa nr 4/2010
 • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008
 • Modzelewska–Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002
 • Niels G., Jenkins H., Kavanagh J., Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press 2011
 • O’Donoghue R., Verbalizing a General Test for Exclusionary Conduct under Article 82 EC [w:] Ehlermann C-D., Marquis M. (red.) European Competition Law Annual 2007. A Reformed Approach to Article 82 EC, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2008
 • O’Donoghue R., Padilla A.J., The Law and Economics of Article 82 EC, Oxford, Portland, Oregon 2006
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45c1a4e0-5716-4f53-829b-85f15beb2227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.