PL EN


2015 | 4 | 52-71
Article title

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. (K 9/12)

Authors
Content
Title variants
EN
Annotation to the Constitutional Tribunal’s ruling of the 19th of December 2012 (K 9/12)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W wyroku z 19 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwesti i zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 118; dalej też jako ustawa przejściowa), która wprowadziła w 2012 r. kwotową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wymienionych w ustawie. Z wnioskiem o zbadanie jej konstytucyjności wystąpił Prezydent RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Odnosząc się do zarzutów wnioskodawców, sąd konstytucyjny uznał, iż ustawodawca nie naruszył przepisów Konstytucji, a wprowadzona przez niego nowelizacja jest uzasadniona zasadami równowagi fi nansów publicznych państwa oraz solidarnością społeczną.
EN
In the ruling of the 19th of December 2012 the Constitutional Tribunal gave its views on the constitutional nature of the regulations of the act of the 13th of January 2012 on changes to the act on retirement and social security pensions from the Social Security Fund as well as on matters derived from other acts (Legal Gazette position 118; subsequently also as a transitionary act) which brought into force in 2012 a quota indexation for those retirement-social security pensions enumerated in the act. Both the President of the Polish Republic and the Polish Ombudsman brought a motion for the constitutionalism of the said to be verifi ed. In reply to the accusations of the applicants the Constitutional Court ruled that the legislator had not contravened any regulations of the Constitution and that the amendment brought is in accordance with the principles of both balance within state fi nances as well as social solidarity.
Year
Issue
4
Pages
52-71
Physical description
Dates
published
2016-02-25
Contributors
References
 • Eurostat, Expenditure on pensions, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=tps00103 (12.10.2015).
 • Eurostat, Expenditure on social protection, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1 (12.10.2015).
 • Eurostat, Gini coeffi cient of equivalised disposable income, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 (19.12.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny, Budżety gospodarstw domowych w 2011 roku, Warszawa 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_budzety_gospodarstw_domowych_w_2011.pdf (13.12.2015).
 • Główny Urząd Statystyczny, Jak żyje się osobom starszym w Polsce, Warszawa 2012, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WA_jak_sie_zyje_os_starszym_w_pl_30_XI_2012.pdf (13.12.2015).
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, red. P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, Warszawa 2012.
 • Kokot P., Funkcje prawa intertemporalnego [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia, red. J. Mikołajewicz, „Legalis” 2015.
 • Maciejewski S., Zasada solidarności miedzy pokoleniami w repartycyjnych systemach emerytalnych w dobie przemian społecznych, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2014, nr 179.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej fi lozofi i prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
 • Petelczyc J., Roicka P., Reforma systemów emerytalnych w Europie Centralnej i Wschodniej. Międzynarodowa konferencja MOP i IPiSS, „Polityka Społeczna” 2012, nr 3.
 • Ślebzak K., Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009.
 • Świątkowski, A., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
 • Tarkowska E., Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Warszawa 2000.
 • Wójcik-Żołądek M., Nierówności społeczne w Polsce, „Infos” 2013, nr 20.
 • Wronkowska S., Zmiany prawa. Zagadnienia poprawnego legislacyjnie i nieuciążliwego dokonywania zmian w systemie prawnym [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, Warszawa 2013, http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf (5.07.2015).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych za 2014 r., Warszawa 2015, http://www.zus.pl/fi les/Wa%C5%BCniejsze%20informacje%20z%20zakresu%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych%202014%20r.pdf (5 lipca 2015).
 • Żukowski M., Systemy zabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich UE w okresie kryzysu, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty (10.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45c6155a-4653-4715-a85e-6c7d6111dac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.