PL EN


2012 | 1 | 91-105
Article title

ISTOTA POJĘCIA WŁADZA, KONTEKST ŹRÓDEŁ, WYMIARÓW, SKUTECZNOŚCI I PATOLOGII W JEJ SPRAWOWANIU – UJĘCIE TEORETYCZNE

Content
Title variants
EN
THE CONCEPT OF POWER - CONTEXT OF SOURCES, DIMENSIONS, EFFICACY AND PATHOLOGY OF POWER AND THE THEORETICAL APPROACH
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule są problemy: władzy i wpływu społecznego. Artykuł prezentuje teoretyczne ujęcie problematyki władzy w organizacji, porusza zagadnienia kontekstu, źródeł, efektywności i dysfunkcji w sprawowaniu władzy w organizacji. Rozważania w artykule poruszają zagadnienia wywierania wpływu społecznego i wskazują na ścisłe zależności pomiędzy efektywnością władzy, a mechanizmami wywierania wpływu.
EN
The subject of discussion in the article is the problem of power and social influence. This paper presents a theoretical approach to the problems of management in the organization: issues of context, sources, efficiency and dysfunction in the management of the organization. The article describes the relationship between effectiveness of management and social influence.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Barnes K., Wywieranie wpływu. Podstawowe techniki, Gdańsk 2007.
 • Beauvois J -L., Joule R-V., Gra w manipulacje Wywieranie wpływu na ludzi dla uczciwych, Sopot 2006.
 • Bednarski A.,Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 2001, s. 210.
 • Chmal Z., Patologia kierowania ludźmi w czasie zmian systemowych, [w:] Dysfunkcje Zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K., (red.), Łódź 2005.
 • Chrzanowska A., Każdy może manipulować, ,,Charaktery" 2011, nr 9.
 • Czermiński A., Grzybowski M., Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, Gdynia 1996.
 • Czerska M., Rutka R., Czermiński A., Nogalski B., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2001.
 • Doktór K., Władza, kierowanie i przywództwo w organizacjach, ,,Studia Socjologiczne", nr 1-2, 1982.
 • Doliński D., Psychologia Wpływu Społecznego, Wrocław 2000.
 • Engels F., [cyt. za] Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1979.
 • Gabara W ., Między wiedzą a działaniem przesłanki racjonalnego zarządzania, Warszawa 1993.
 • Góralewska-Słońska A., Patologie organizacyjne wyzwaniem dzisiejszych czasów (propozycia uaktualnienia standardów kształcenia na kierunku Zarządzanie), "Problemy Profesjologii", 2010, nr 1.
 • Góralewska-Słońska A., Zjawiska patologiczne w środowisku pracy - próba identyfikacji [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami, Stankiewicz J., (red.), Zielona Góra 2010.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998.
 • Kawula-Kubiak A., Lider żyje wizją ,"Sens" 2011, nr 6.
 • Katz D., Kahn R., Społeczna psychologia organizacji, Warszawa 1979.
 • Kipnis D., Technologia and Power, Springer-Verlag, New York 1990.
 • Klepacka-Gryz E., Szefowa kontra podwładna, "Sens" 2011, nr 3.
 • Kolakowski L., Mini wykłady o maksi sprawach, O władzy, Kraków 1999.
 • Kożusznik B., Wpływ, społeczny w organizacji, Warszawa 2005.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 1969.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977.
 • Listwan T., Dysfunkcje personalne w organizacjach międzynarodowych w Polsce, [w:] Dysfunkcje Zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K., (red.), Łódź 2005.
 • Meyers D., Psychologia społeczna, Poznań 1996.
 • Miroński J., Władza i polityka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000.
 • Mosovici S., (red), Psychologia społeczna w relacjach ja - inni, Warszawa 1998.
 • Potocki A., (red), Zachowania organizacyjne wybrane zagadnienia, Warszawa 2005.
 • Przytuła S., Psychologia zarządzania wybrane zagadnienia, Wrocław 2008.
 • Robbins S., Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.
 • Sterlau J., Psychologia Podręcznik akademicki, Gdańsk 2003.
 • Stocki R., Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Kraków 2005.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert. Jr.D.R., Kierowanie, Warszawa 1997.
 • Strużyńska-Kujałowicz A., Jak władza psuje, "Charaktery" 2012, nr 2.
 • Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1964.
 • Zimbardo P., Leippe M. Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Poznań 2004.
 • Strona internetowa Zamyilenie.pl, Aforyzmy, cytaty: http://www.zamyslenie.pl/kategorie/wladza 2012.02.02.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45c6ca78-3e5d-4552-815e-8d1607b844b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.