PL EN


Journal
2017 | 9 | 183-198
Article title

O zapisach fonetycznych polskiej i słowiańskiej mowy ludowej i potocznej

Content
Title variants
EN
Phonetic transcriptions of Polish and Slavic rural and colloquial speech.
Languages of publication
PL
Abstracts
Journal
Year
Volume
9
Pages
183-198
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Polskiej
References
 • Albuł O., Soroka O. (2016), Bułgarsko-polskie paralele w rozwoju systemu fonetycznego – wymowa spółgłoski [ł], [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze. Kontakty językowe w komunikowaniu, pod red. M. Steciąg, M. Adamczyk, M. Biszczanik, Zielona Góra, s. 149–155.
 • Baudouin de Courtenay J.N. (1989), Опыт фонетики резьянских говоров (reprodukcja wydania z 1875 r.), [w:] idem, Dzieła wybrane, tom III, Warszawa.
 • Brzeziński W. (1982–2009), Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna, t. 1–5, Wrocław.
 • Cechosz I. (2001), Polska gwara Oleszkowiec na Podolu. Fleksja imienna i werbalna, Kraków.
 • Czekman W., Smułkowa E. (1988), Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa.
 • Dejna K. (1956), Gwara Milna, „Rozprawy Komisji Językową ŁTN” IV, s. 5-41.
 • Dukiewicz L., Sawicka I. (1995), Fonetyka i fonologia, Kraków.
 • Dwilewicz B. (1997), Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie, Warszawa.
 • Dzięgiel E. (2001), Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna, Kraków.
 • Dzięgiel E. (2003), Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Warszawa.
 • EJP, Encyklopedia języka polskiego, wyd. III, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław 1999.
 • Grek-Pabisowa I. (2002), Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Warszawa.
 • Hrabec S. (1955), O polskiej gwarze wsi Duliby w byłym powiecie buczackim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, III, s. 31–76.
 • Jakobson R. (1989), Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, red. M. R. Mayenowa, Warszawa.
 • Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia. Sytuacja socjolingwistyczna. Cechy językowe. Teksty, pod red. H. Karaś, Warszawa–Wilno 2001.
 • Jocz L. (2011), Wokalowy system hornjoserbskeje rěče přitomnosće, Szczecin.
 • Jocz L. (2013), System samogłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich, Szczecin.
 • Jocz L. (2014), System spółgłoskowy współczesnych gwar centralnokaszubskich, Lipsk.
 • Jocz L. (2015), Studien zum obersorbischen Konsonantismus, Szczecin.
 • Kurzowa Z. (1983), Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa.
 • Lehr T. (1914), O mowie Polaków w Galicji wschodniej, „Język Polski” II, s. 40-51.
 • Lewaszkiewicz T. (2017), Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i z okolicy, Poznań.
 • Lorentz F. (1905), Slovinzische Texte, St. Petersburg.
 • Lorentz F. (1925), Teksty pomorskie (kaszubskie), Kraków.
 • Łesiów M. (1957), System fonetyczny gwary hutniańskiej, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, V, s. 131–153.
 • Pol’skie govory w SSSR, č. 1.: Issledovanija i materialy 1967–1969; č. 2.: Issledovanija i materialy 1969–1971, red. V.V. Martynov, Mińsk1973.
 • Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich, z. 1 (A–C), pod red. Z. Sobierajskiego, Warszawa 1997.
 • Sobierajski Z. (1960), Przydatność płyty gramofonowej w badaniach metodą subiektywno-
 • -odsłuchową, „Biuletyn Fonograficzny”, III, s. 29-48.
 • Sobierajski Z. (1967), Identyfikacja fonemów w percepcji mowy, „Biuletyn Fonograficzny”, VIII, s. 105–123.
 • Sobierajski Z., Nowak H., Gruchmanowa M. (1961), Polskie teksty gwarowe z ilustracją dźwiękową. II: Śląsk – Wielkopolska, Poznań.
 • Sobierajski Z., Nowak H., Gruchmanowa M. (1962), Zastosowanie odsłuchu zespołowego do odczytywania tekstów gwarowych z płyt gramofonowych, „Biuletyn Fonograficzny”, V, s. ­11–44.
 • Sobierajski Z., Steffen-Batogowa M. (2006), Mieszanie samogłosek w percepcji mowy gwarowej a ich struktura akustyczna, [w:] Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. J. Sierociuka, Poznań, s. 33–44.
 • Stieber Z. (1966), Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, wyd. IV, Warszawa.
 • Wierzchowska B. (1980), Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław.
 • Zagórski Z. (1964), Gwary Krajny, Poznań.
 • Zdaniukiewicz A.A. (1972), Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fleksja, słownictwo, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45c9dfbb-1d8b-4f22-88ad-9fe7fe669116
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.