Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 63-87

Article title

Aksjonormatywne, instytucjonalne, kompetencyjne pozory w polskiej edukacji

Content

Title variants

EN
Axionormative, institutional, cognitional pretences in polish education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Edukacja jest takim rodzajem praktyki społecznej, dzięki której możliwa jest nie tylko transmisja kultury, międzypokoleniowa wymiana, zapewniające społeczeństwom ciągłość i trwanie. Dzięki i poprzez edukację możliwy jest rozwój każdego człowieka, każdego z nas. Edukacja pozwala uczącym, rozwijającym się ludziom dostrzec i rozpoznać swoje możliwości, swoje aspiracje, swoje indywidualne potrzeby. Organizowana i realizowana przez odpowiedzialnych, zaangażowanych dorosłych daje młodym szansę na osobiste szczęście rozumiane jako rozpoznanie i realizowanie własnego planu na swoje życie. Dobrze zorganizowana pozwala na niezależność, na świadomy wybór, na społeczną zmianę. Zorganizowana źle, przez nieodpowiedzialnych ludzi, podporządkowana nie dobru jednostki lecz opozycyjnie do niego traktowanemu dobru państwa, rynku, banku, gospodarki i finansów staje się zagrożeniem lub pozorem. Tekst jest próbą prezentacji pozorów polskiej edukacji, które czynią z tej praktyki społecznej zagrożenie dla rozwoju każdego z nas.
EN
Education is this type of social practice, thanks to which the society is secured with continuity and duration as education enables the transmission of culture and allows intergenerational change. Thanks to and by means of education, the development of every human being, each of us, is possible. Education enables learners, developing people to notice and recognise one’s capabilities, aspirations as well as individual needs. Organised and executed by responsible and engaged adults, education provides the youth with a chance for personal happiness understood as the recognition and performance of one’s own plans for life. Well-organised education allows independence, a conscious choice and a social change. Education which is badly-organised by irresponsible people, subordinate not to the welfare of an individual, but aimed at the welfare of the state, market, bank, economy and finances, becomes a threat or a pretence. This work is an attempt to present the pretences of Polish education which make the social practice a threat for the development of each of us.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

63-87

Physical description

Contributors

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

References

  • Andrukowicz W. (2011), Edukacja integralna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  • Kwieciński Z. (1995), Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko.
  • Kwieciński Z. (2007), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, Wrocław.
  • Sławiński S., Dębowski H. (2013), Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
  • Szomburg J. (2011) (red.), Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  • Śliwerski B. (2011), Czy oświata potrzebuje przewrotu kopernikańskiego? [w:] Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie, red. J. Szomburg, Gdańsk.
  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-45d00d27-326c-4f7a-b55b-4037378de9fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.