PL EN


2012 | 29 | 185-197
Article title

Wspólnoty lokalne w rozwoju gminnychjednostek samorządowych

Authors
Content
Title variants
EN
Local communities in the development of local government units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie rozwoju w skali lokalnej. Pokazano istniejące relacje i współzależności pomiędzy mieszkańcami a lokalną władzą. Wskazano sposoby partycypacji lokalnej społeczności w podejmowanych decyzjach, jak również wyróżniono kilka sposobów mogących pomóc w aktywizowaniu lokalnej społeczności.
EN
The article presents the nature and significance of the development on a local scale. It shows relationships and interdependencies which exist between the inhabitants and local authorities. It also points out methods of public participation in local policy decision-making. As well as several ways which might help to stimulate local community activity.
Year
Issue
29
Pages
185-197
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Blakely E.J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Publication, London – New Delhi 1989, s. 2; za: Markowski T., Lokalna polityka rozwoju ekonomicznego – aspekty organizacyjne i instytucjonalne, w: Gospodarka samorządów terytorialnych w świetle doświadczeń amerykańskich, red. L.M. Salamon, R.A. Seidel, P. Bury, T. Markowski, Fundacja Promocji Czystych Technologii TECHEKO, Łódź 1995.
 • Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2003.
 • Frąckiewicz L., Ubóstwo jako kwestia społeczna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1989, nr 9.
 • Gagacka M., Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych, w: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2003.
 • Jałowiecki B., Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990.
 • Jałowiecki B., Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Biuletyn CPBP 09.8, nr 16, Warszawa 1989.
 • Kida J., Samorząd gminny i jego funkcje rodzajowe, Warszawa 1997.
 • Laflamme M., Le projet coopératif québécois: un projet social?,Wydawnictwo Gaétan Morin, Que-bec 1982.
 • Lin N., Social Capital: A theory of social structure and action, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Mengin J., Masson G., Guide du développement localet du développement social. Logiques Sociales, l’Harmattan, 1989; za: Duché G., W poszukiwaniu lokalności w rozwoju lokalnym, w: Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Jewtuchowicz, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska UŁ, Łódź 2001.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Parry G., Moyser G., Day N., Political Participation and Democracy in Britain, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2001.
 • Sikora J., Lokalne układy społeczne, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Sowa K., Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, „Państwo i Kultura Polityczna: Zeszyty Politologiczne” 1988, nr 5.
 • Swianiewicz A., Klimska U., Mielczarek A., Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Sztumski J., Społeczeństwo i wartości, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 • The Sociology of Community: a Selection of Readings, red. Bell C., Newby H., London 1974; za: Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45e337a5-b5fa-4651-96d5-d46997290f02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.