PL EN


2014 | 8/2014 | 261-273
Article title

Social pathologies in the context of crisis of the modern family

Content
Title variants
PL
Patologie społeczne w kontekście kryzysu współczesnej rodziny
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problems of the modern family threaten its stability and aid the occurrence of the crisis. The pedagogical environment such as a family in the context of the crisis and accompanying social pathology is no longer the source of safety and pattern of social norms. Dysfunctional family is not able to fulfil its fundamental functions, therefore, it requires identifying the problem and appropriate support adjusted to its needs. This working paper tries to define functions of the modern Polish family as a basic pedagogical environment testifying that it is a source of experience, cultural patterns and social norms. The paper presents factors which disorganize and weaken its functions and destabilize family ties. The crisis of the family is shown as a result of appearing pathologic determinants. It points out that the family which is affected by pathology experiences the crisis of traditional values. The result of this is lack of favorable conditions for development of children. Reproducing deviant behaviours by children in the family enviroment causes not only the threat of lack of social adjustment, but also it may determinate generational dysfunctionality as a result of relaid norms and system of values. The aim of this working papter is to point out social pathologies accompanying the crisis of the modern Polish family. Identifying broadly defined violence and alcoholism as factors threatening its stability. Defining the magnitude of the problem by analyzing selected family pathology research. The presentation of the system of preventative actions, forms of help, remedial models and social support which aim at countering the social exclusion of families in crisis.
PL
Problemy współczesnej rodziny zagrażają jej stabilności, sprzyjając występowaniu kryzysu. Środowisko wychowawcze jakim jest rodzina w kontekście kryzysu i towarzyszącej mu patologii społecznej przestaje być dla dziecka źródłem bezpieczeństwa i wzorcem norm. Dysfunkcyjna rodzina nie jest w stanie spełniać swoich podstawowych funkcji, dlatego wymaga identyfikacji problemu i odpowiedniego, dostosowanego do jej potrzeb wsparcia. W artykule podjęto próbę zdefiniowania funkcji współczesnej rodziny polskiej jako podstawowego środowiska wychowawczego wskazując, że jest ona źródłem doświadczeń, wzorców kulturowych, norm i zasad społecznych. Omówiono czynniki dezorganizujące i osłabiające jej funkcje, destabilizujące więzi. Kryzys rodziny wskazano jako następstwo występowania determinantów patologizujących. Zwrócono uwagę, że rodzina, w której występuje patologia doświadcza kryzysu tradycyjnych wartości. Skutkiem tego jest między innymi brak sprzyjających warunków do optymalnego rozwoju dzieci. Powielanie przez dzieci dewiacyjnych zachowań występujących w środowisku rodzinnym stwarza nie tylko zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może też w drodze inprintingu determinować dysfunkcyjność pokoleniową, jako efekt przekazywanych norm i systemu wartości. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na patologie społeczne towarzyszące kryzysowi współczesnej rodziny polskiej, identyfikacja szeroko pojmowanej przemocy i alkoholizmu jako czynników zagrażających jej stabilności, określenie skali problemu poprzez analizę wybranych badań z zakresu patologii rodziny, prezentacja systemu oddziaływań profilaktycznych, form pomocy, modeli naprawczych i wsparcia społecznego, których celem jest przeciwdziałanie ekskluzji społecznej rodzin będących w kryzysie.
Year
Issue
Pages
261-273
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • PEDAGOGIUM Warsaw School of Education and Social Sciences
References
 • [1] Harwas-Napierała B., Rodzina jako kontekst rozwojowy jednostki, [in:] Zmieniający się człowiek w zmieniającym się świecie, ed. Tremapła J., Bydgoszcz 1995.
 • [2] Jankowski K., Schizofrenia jako niedokończony cykl rozwojowy rodziny, “Przegląd Psychologiczny” 1983, no. 1.
 • [3] Kątna M., Łzy, które nie wysychają, Warsaw 2005.
 • [4] Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warsaw 2012.
 • [5] Podgórecki A.. Patologia życia społecznego, Warsaw 1969.
 • [6] Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warsaw 2008.
 • [7] Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Warsaw 1979.
 • [8] Pytka L., Nowak B.M. (eds.), Problemy współczesnej resocjalizacji, Warsaw 2010.
 • [9] Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warsaw 1990.
 • [10] Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Warsaw 2003.
 • [11] Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [in:] Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I., Warsaw 1995.
 • [12] Tyszka Z (eds.)., Współczesne rodziny polskie w świetle aktualnych badań, Poznań 1976.
 • [13] Tyszkowa M., Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990.
 • [14] Tyszkowa M., Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, [in:] Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., eds., Warsaw 2011.
 • [15] Żebrowska M., Psychologia rozwojowa, Warsaw 1957.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45e37e69-c560-4cdc-9d68-e1b285718c6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.