Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 12 |

Article title

Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski

Title variants

EN
The elimination of gender stereotyping in education – analysis of Poland’s obligation under public international law

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie prawo międzynarodowe i europejskie nakłada na Polskę obowiązek eliminacji stereotypów związanych z płcią poprzez odpowiednie kształtowanie programów nauczania oraz treści podręczników szkolnych, a także czy normy międzynarodowe formułują wobec Polski obowiązek prowadzenia edukacji na rzecz równości płci. Przedmiot badań i analizy stanowią zarówno umowy międzynarodowe, jak i dokumenty o charakterze prawnie niewiążącym, przyjęte na różnych poziomach współpracy międzynarodowej: pod auspicjami ONZ, w ramach Rady Europy, a także przez OECD. Ze względu na jego specyfikę, odrębnej analizie poddano regulacje pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej, także i w tym wypadku zwracając uwagę na regulacje niewiążące. Objęcie zakresem badań standardów sformułowanych pod auspicjami trzech głównych podmiotów kształtujących prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w obrębie szeroko pojętej problematyki równości płci w edukacji, tj. ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej umożliwiło dokonanie kompleksowej rekonstrukcji obowiązków nałożonych na Polskę przez prawo międzynarodowe i europejskie w badanym obszarze.
EN
The purpose of this article is to answer the question whether, and to what extent, international law and the European Union law imposes on Poland the obligation to eliminate gender stereotypes, by curriculum development and proper formation of textbooks, and whether international standards require Poland to provide education on gender equality. The subject of this research and analysis represent both international agreements and non-binding documents adopted at different levels of international cooperation: under the auspices of the UN, the Council of Europe, as well as by the OECD. Due to its specificity, separate analysis has been conducted on primary and secondary European Union law and also in this case, the attention has been drawn up to non-binding regulations. By analysing standards within the broader issue of gender equality in education, formulated under the auspices of the three main actors creating Polish obligations under international law, i.e. the UN, the Council of Europe and the European Union it was possible to conduct a comprehensive investigation of the obligations imposed on Poland by international and European law in the study area.

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji UAM
 • Instytut Nauk Prawnych PAN

References

 • Buchowska N., Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej, „Nauka” 2013, nr 2.
 • Cook R.J., Cusack S., Gender stereotyping. Transnational Legal Perspectives, Philadelphia 2010.
 • Holtmat R., Article 5, w: The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. A Commentary, red. M.A. Freeman, Ch. Chinkin, B. Rudolf, Oxford 2012.
 • Limanowska B., Prawa kobiet prawami człowieka, „Studia Prawnicze” 2014, nr 2.
 • Muszyński M., Harasimiuk D.E., Kozak M., Polityki Unii Europejskiej, w: M. Muszyński, D.E. Harasimiuk, M. Kozak, Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo, Warszawa 2012.
 • Sękowska-Kozłowska K., Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń 2011.
 • Siwek-Ślusarek A., Komentarz do art. 165, w: Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz LEX, red. A. Wróbel, t. II, Warszawa 2012.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 8, art. 10 oraz art. 19 TFUE, w: Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz LEX, red. A. Wróbel, t. I, Warszawa 2012.
 • Wróbel A., Komentarz do art. 51, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-45e40248-7e7c-45f7-98a3-b6ce78e48654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.