PL EN


Journal
2015 | 1 | 17-20
Article title

Dolegliwości bólowe, przygnębienie i ięk u pacjentów po udarze mózgu

Authors
Content
Title variants
EN
Pain, depression and anxiety in patients after stroke
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Ból, lęk, przygnębienie często towarzyszą pacjentom jako powikłania po przebytym udarze mózgu. Mogą przybierać postać reakcji obronnych chorego, który zmaga się z fizycznymi i psychicznymi konsekwencjami udaru. Stopień natężenia bólu i emocji oraz reakcje z nimi związane są indywidualne dla każdego pacjenta. Cel pracy: Celem pracy było określenie stopnia wpływu bólu poudarowego na codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz określenie, czy lęk i  przygnębienie determinują postępy w  leczeniu i powrocie do codziennych czynności po udarze. Materiał i metody: Narzędziami badawczymi były: autorska ankieta oraz skale badawcze (SOPL, Lawtona, Katza oraz Doloplus). Grupę badanych stanowiło 31 pacjentów Oddziału Rehabilitacji Poudarowej w Szpitalu św. Rocha w Ozimku. Badanie przeprowadzono w okresie od listopada 2013 do marca 2014 roku. Wyniki: Uczucie lęku i przygnębienia wystąpiło u 41,93% (13) pacjentów. Objawy depresji wystąpiły u 6% (2) respondentów. Ból towarzyszył 90% (28) badanym, jednak w opinii pacjentów nie stanowił on poważniejszej przeszkody w kontynuacji rehabilitacji i w codziennym funkcjonowaniu. Skala Katza wykazała, że 58% (18) pacjentów nie potrzebowała pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. Wnioski: Ból, lęk i przygnębienie nie miały istotnego wpływu na przebieg rehabilitacji w badanej grupie pacjentów. Ból nie upośledził znacząco aktywności ruchowej. Potencjalne problemy z  codziennym funkcjonowaniem pacjentów, dzięki procesowi rehabilitacji, zostały w znaczącym stopniu wyeliminowane.
EN
Background: Pain, fear, depression often accompany patients as complications after stroke. They can usually take the shape of patients’ defensive reaction, who must struggle with physical and psychical consequences of stroke. Degree of those feelings’ intensity and the reactions related to them are individual for every patient. Aim of the study: The aim of the research was to determine the effect of post-stroke pain on the daily functioning of the patient and determine whether anxiety and depression determine the effects of treatment and return to activities of daily living after stroke. Material and methods: Research instruments were: an author’s questionnaire and the research scales (SOPL, Lawton’s IADL Scale, Katz Index and Doloplus Pain Scale). The study sample consisted of 31 patients from the Rehabilitation Department in Saint Roch Hospital in Ozimek. The research was carried out from October 2013 to March 2014. Results: The feeling of the fear and depressed appeared among 41.93% (13) patients and it was in the limit of normality. Symptoms of depression appeared among 6% (2) of respondents. The pain occurred among 90% (28) of patients, however, in the opinion of the patients did not constitute a serious obstacle to the continuation of the rehabilitation and daily functioning. The Katz Index revealed that 58% (18) of the patients did not need help with basic activities of daily life. Conclusions: Pain, anxiety, and depression had no significant effect on the course of the rehabilitation of patients in the study group. The pain did not decrease significantly physical activity. Potential problems with the daily functioning of patients through the process of rehabilitation, have been largely eliminated.
Keywords
Journal
Year
Issue
1
Pages
17-20
Physical description
Dates
accepted
2015-03-01
Contributors
author
  • Szpital św. Rocha w Ozimku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45efee4a-2b7c-437f-8bf0-58a13a043472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.