PL EN


2017 | 18 |
Article title

Wybrane zagadnienia ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów

Authors
Title variants
EN
SELECTED ASPECTS OF LEGAL PROTECTION OF PRINTED CIRCUIT BOARDS DESIGNS AS WORKS
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza istotną problematykę ochrony prawnej projektów obwodów drukowanych jako utworów. Prawnoautorska ochrona projektów obwodów drukowanych powinna być ujmowana wielopłaszczyznowo. Można wyróżnić co najmniej trzy główne aspekty takiej ochrony w kontekście przedmiotowym. Po pierwsze, utwór w postaci dokumentacji projektowej obwodu drukowanego. Drugi aspekt ochrony obwodów drukowanych dotyczy wyglądu „produktu” w postaci płytki PCB z mozaiką ścieżek przewodzących oraz pól lutowniczych. Wreszcie, trzecie ujęcie odnosi się do ochrony wyglądu obwodów drukowanych w aspekcie trójwymiarowym – jako płytek z zamontowanymi konkretnymi podzespołami elektronicznymi. Przedstawione płaszczyzny ochrony projektów obwodów drukowanych jako utworów są w pewnym zakresie powiązane ze sobą, a w pozostałym zakresie są od siebie zależne.
EN
The paper addresses a topical issue of legal protection of printed circuit boards designs as works. Copyright protection of PCBs designs shall be treated as multi-aspect phenomenon. At least three main views of such a protection in subject context should be taken into consideration. Firstly, the work in the form of technical design documentation of the printed circuit board. The second aspect concerns the protection of the appearance of “product” in the form of a PCB with a mosaic of conductor tracks and solder pads. Finally, the third approach concerns the protection of the appearance of printed circuit boards in terms of three-dimensional subjects – as boards with specific electronic components installed. The aforesaid planes of copyright protection of PCBs designs are in some scope related to each other, while in all other respects they are interdependent.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
References
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 r., II FSK 839/09, LEX nr 745894.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2015 r., I ACa 807/13, http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/content/$N/152500000000503_I_ACa_000807_2013_Uz_2015-12-14_001 (dostęp 15.02.2017).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06, LEX nr 298567.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2005 r., I ACa 154/04, LEX nr 567213.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 r., V CSK 180/13, LEX nr 1455199.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 763/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 92.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 719/09, LEX nr 583588.
 • Błeszyński J., Ochrona projektów technicznych na podstawie prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe. Politechnika Opolska. Własność Intelektualna” 1999, z. 1, s. 71–78.
 • Szczepański Z., Okoniewski S., Technologia i materiałoznawstwo dla elektroników, Warszawa 2007.
 • Traple E., Prawnoautorska ochrona projektów technicznych, TPP 2012, nr 2, s. 25–38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f1e6a4-9d7a-44bd-9bd1-07b4a5d10819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.