PL EN


2019 | 2 | 27-38
Article title

Równowaga życiowa jako uwarunkowanie ekomigracji

Content
Title variants
EN
Life balance as the conditioning of ecomigration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie czy równowaga życiowa może być powodem zmiany miejsca zamieszkania. Realizacji celu posłużyło przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników. Metoda badawcza to test na równowagę życiową oraz sondaż diagnostyczny przeprowadzony kwestionariuszem ankiety wśród respondentów. Na podstawie otrzymanych wyników zostały sformułowane rekomendacje odnośnie wpływu równowagi życiowej na chęć zmiany miejsca zamieszkania.
EN
The aim of the article is to show whether life balance can be a reason for changing your place of residence. The goal was to conduct surveys among employees. The research method is a life-balance test and a diagnostic survey conducted by a questionnaire among respondents. Based on the results obtained, recommendations were made regarding the impact of life balance on the desire to change their place of residence.
Year
Issue
2
Pages
27-38
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
References
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bird J., The Legs of Your Company’s Work-Life Balance Ladder. A Complete. Ongoing Corporate Work/Life Strategy, www.worklifebalance.com/assets/pdfs/ladder.pdf.
 • Clutterbuck D, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2005.
 • Dobiszewski Z., Olszewski T., Geografia ekonomiczna świata, Warszawa 1982.
 • Florczak A., Uchodźstwo, Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www. repozytorium.uni.wroc.pl/Content/6929/18_Agnieszka_Florczak.pdf, data dostępu 16.12.2018.
 • Greenhaus H.J., Collins M.K., The relation between work-family balance and quality of life, Journal of Vocational Behaviour, 2003 Vol. 63.
 • Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 1994.
 • Kotowska, E.I., Matysiak, A., Styrc, M., Paillhe, A., Solaz, A., Vignoli, D., Vermeylen, G. & Anderson, R., Second European Quality of Life Survey: Family life and work, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2010.
 • Latuch M., Demografia społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1985.
 • Maryański A., Migracje w świecie, Warszawa 1984.
 • Migration, Environmental and Climat Change: Assesing the Evidence, Laczko F., Aghazarm Ch. (red.), Raport IOM,, Geneva 2009.
 • Ottolenghi C., International Organization for Migration (IOM) and its Role vis-avis Migrant Workers. Raport IOM przedstawiony na seminarium KBWE w Warszawie, 21-25 marca 1994.
 • Ochrona prawa do życia w czystym środowisku naturalnym i migracje ekologiczne, Ukleja A., Wójcicka M., dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Ukleja2/publication/261548559_Ochrona_prawa_do_zycia_w_czystym, data dostępu: 16.12.2018.
 • Jakość powietrza, portal „Jakość powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/content/alarm_levels, data dostępu: 13.12.2018.
 • „The State of Environmental Migration 2013”, Raport IOM, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://poland.iom.int/publications-and-multimedia, data dostępu: 16.12.2018.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Pocztowski A., Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Łódź 2008.
 • Raport, WHO, 2014r., Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/, data dostępu: 14.12.2018r.
 • Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximilists and minimalists' to 'proponents and critics’, Morrisey J., „Journal of Political Ecology” 2012, vol. 19.
 • Robak E., Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 • Sobka J., (2012), Test na równowagę życiową, https://www.farmacjapraktyczna. pl/2012/05/test-zyciuppanuje-rownowaga, data dostępu 20.04. 2018.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://szlakami.pl/migracje-wewnetrzne/data dostępu: 30.06.2018.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://www.mpips.gov.pl/praca/programy/badanie-oecd-8222uczenie-sie-doroslych8221-8211-przeglad-tematyczny, data dostępu: 16.09.2018.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://wyborcza.pl/1,134154,20074237,who-ponad-80-proc-ludzi-w-miastach-oddycha-zanieczyszczonym.html?disableRedirects=true., data dostępu: 3.7.2018.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://wyborcza.pl/zjawisko_el_nino/1,75400,17952514,Nadchodzi_El_Nino__a_wraz_z_nim data dostępu: 4.7.2018.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25, data dostępu: 3.7.2018.
 • Dokument elektroniczny tryb dostępu: http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/artykuly/524602,rownowaga_praca_zycie_kluczowym_elementem_zdrowej_organizacji.html#ixzz2t8h6lA8K, data dostępu 14. 09. 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f46c6d-b8c6-48ac-8a8f-60c005ce6842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.