PL EN


2015 | 2 | 337-349
Article title

Mechanizmy ustalania cen produktów na rynku farmaceutycznym

Content
Title variants
EN
Mechanisms determining prices of products on the pharmaceutical market
RU
Механизмы определения цен продуктов на фармацевтическом рынке
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Rynek farmaceutyczny cechuje się istnieniem regulacji państwowych ograniczających jego swobodę rynkową i jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na całym świecie. Czynniki, które mają realny wpływ na ustalanie cen leków można pogrupować na trzy kategorie: czynniki medyczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne i środowiskowe. W grupie czynników medycznych wyróżnić można ochronę patentową, koszt wytworzenia leku oraz wartość leku. Do czynników ekonomicznych, biorących pod uwagę aspekt konkurencyjności rynkowej firm, zalicza się: wielkość producenta, charakter firmy - czy jest to jednostka badawcza czy firma farmaceutyczna, zwrot z inwestycji - efektywność wykorzystania nakładów w celu osiągnięcia zysków (return on investment, ROI), rentowność podmiotu. Pozostała grupa czynników (środowiskowe oraz polityczne) odnoszą się głównie do krajowych regulacji prawnych. Związane są m.in. z systemem rejestracji dopuszczenia do obrotu, czy systemem refundacyjnym, który określa czy i w jaki sposób leki są finansowane ze środków publicznych. Przynależność do Unii Europejskiej wymusza na wszystkich państwach członkowskich, podejmowanie decyzji refundacyjnych według tak zwanej dyrektywy przejrzystości. Związana jest ona z obowiązkiem uzasadniania podjętych decyzji oraz powoływaniu się na obiektywnych przesłankach. Agencja Oceny Technologii Medycznej formułując rekomendacje bierze pod uwagę czynniki tj. korzyści terapeutyczne, korzyści dla pacjenta, opłacalność, wpływ na budżet.
EN
The pharmaceutical market is characterized by the existence of state regulations restricting his freedom to market and is one of the fastest growing sectors of the economy all over the world. Factors that have a real impact on determining the price of drugs can be grouped into three categories: medical factors, economic factors, political and environmental factors. In the group of medical factors can be distinguished patent protection, the cost of producing the drug and the value of the drug. To economic factors, taking into account the aspect of market competitiveness of companies, include: the size of the producer, nature of the company - whether it is a research unit of the pharmaceutical company, return on investment – effectiveness of use of expenditure with the aim of achieving a profit (return on investment, ROI), profitability entity. The remaining group of factors (environmental, and political) relate mainly to national regulations. They are connected with among others the registration system of marketing authorization, whether a reimbursement system that determines whether and how drugs are financed from public funds. Membership in the European Union forces on all Member States to make reimbursement decisions by the so-called Transparency Directive. It is connected with the obligation to justify decisions, and calling upon objective reasons. Medical Technology Assessment Agency formulating recommendations take into account factors i.e. a therapeutic, benefits for the patients, cost-effectiveness, impact on the budget.
RU
Фармацевтический рынок характеризуется существованием государственных регулирований, ограничивающих его рыночную свободу, и является одним из очень быстро развивающихся секторов экономики во всём мире. Факторы, которые имеют реальное влияние на установление цен лекарств, можно разделить на три категории: медицинские, экономические, политические и социальные. В группе медицинских факторов можно выделить патентную охрану, расходы, связанные с созданием лекарства, а также стоимость лекарства. К экономическим факторам, принимая во внимание аспект рыночной конкурентности фирм, относятся: уровень производителя, характер фирмы – является ли она исследовательской или фармацевтической фирмой, покрытие инвестиции - эффективность использования затрат для достижения прибыли (return on investment, ROI), рентабельность субъекта. Остальная группа факторов (социальные, а также политические) относятся, главным образом, к отечественным законодательным регулированиям. Они связаны, кроме всего прочего, с системой регистрации допущения к обороту, или системой возмещения затрат, которая определяет, как и каким образом лекарства будут финансированы из публичных средств. Принадлежность к Европейскому Союзу требует от всех членских государств, принимать решения по софинансированию согласно, так называемой директиве прозрачности. Связана она с обязанностью обоснования принимаемых решений, а также указания объективных предпосылок. Агентство Оценки Медицинской Технологии, формулируя рекомендации, принимает во внимание следующие факторы, а конкретно, терапевтическую пользу, пользу для пациента, окупаемость, влияние на бюджет.
Contributors
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
References
 • CHOMONT K., GRZEBIELUCH J., 2012. Analiza procesów kształtowania cen leków na rynku farmaceutycznym w Polsce. Część 2, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Vol. 2, Nr 1, s. 49-55.
 • CZECH M., 2010. Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcje zmian, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • EFPIA, 2014. The Pharmaceutical Industry in Figures, http://www.efpia.eu/uploads/Figures_2014_Final.pdf.
 • GOLINOWSKA S., 2008. RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, Warszawa, http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/ZielonaKsiegaII.pdf.
 • HAWKINS L., 2011, WHO/HAI Project on Medicine Prices and Availability Review Series on Pharmaceutical Pricing Policies and Interventions, World Health Organization and Health Action International.
 • LIS J., SKRZEKOWSKA-BARAN I., WENDYKOWSKA K., 2009. Ustalanie cen produktów leczniczych przez producentów, w: Łanda K., (red.), Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka, CEESTAHC, Kraków/Warszawa.
 • LIS J., WENDYKOWSKA K., ADAMSKI J., BONDARYK K., BUDASZ-ŚWIDERSKA M., OFIERSKA-SUJKOWSKA G., ŁANDA K., SKRZEKOWSKA-BARAN I., 2009. Mechanizmy regulazji i kontroli cen leków, w: Łanda K., (red.), Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka, CEESTAHC, Kraków/Warszawa.
 • MICHALIK M., MRUK H., PILARCZYK B., 2011. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • OECD, 2011. Pharmaceutical expenditure, w: Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en.
 • PAIZ, 2013. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Warszawa.
 • Pharma Expert, 2008. Raport, http://www.pharmaexpert.pl/media-files/PharmaExpert_podsumowuje_rynek_famaceutyczny_za_padziernik_2008_1.pdf.
 • SORENSON C., KANAVOS P., DRUMMOND M., 2008, Ensuring value for money in health care: the role of HTA in the Europe Union, WHO.
 • ZAPRUTKO T., NOWAKOWSKA E., RATAJCZYK B., KOLIGAT D., KUS K., PACZKOWSKA A., 2012. Ceny leków oraz znaczenie importu równoległego dla rynków farmaceutycznych w 3 krajach Unii Europejskiej, Nowiny Lekarskie, Vol. 81, Nr 2, s. 136-144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-45f61a3e-aaaa-40ff-b6ae-b1836b30a53f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.