Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 9-26

Article title

Egalitaryzacja dyplomów vs. elitaryzm merytokracji – wybrane aspekty uczestnictwa edukacyjnego dorosłych

Authors

Content

Title variants

EN
Equalisation of diplomas vs. elitism of meritocracy – chosen aspects of participation in adult education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest refleksją nad aktywnością edukacyjną dorosłych Polaków na tle innych regionów/krajów z najwyższymi wskaźnikami rozwoju ludzkiego. Autorka podejmuje próbę analizy wskaźników ilustrujących uczestnictwo edukacyjne osób po 25. roku życia
EN
The article reflects on educational activity of adult Poles in comparison with other regions/ countries with the highest Human Development Index. The author makes an attempt to analyse indicators illustrating educational participation of adults above 25 years of age.

Year

Issue

Pages

9-26

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu ul. Ingardena 4 30-060 Kraków

References

 • 1. Bauman Z. (2006), Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy (przeł. S. Obirek). Wydaw. WAM, Kraków.
 • 2. Bołtuć P. (2011), Konstruktywizm w e-edukacji i jego krytyka. „e-mentor” nr 4(41).
 • 3. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. (1982), Uczyć się – bez granic: jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego (tłum. Mariusz Kukliński), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 4. Country Economic Reports & GDP Data. Global Finance dostępny na: http://www. gfmag.com/gdp-data-country-reports.html#axzz2KFanYxUq (otwarty 02.02.2013).
 • 5. Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie (2011), Komisja Europejska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • 6. Eco U. (2007), Diariusz najmniejszy (tłum. A. Szymanowski), Wydawnictwo Znak, Kraków (wyd. oryg. Diario minimo, 1992).
 • 7. Education at a Glance 2012: Highlights. OECD Publishing 2012 dostępny na: http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-en.
 • 8. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa (1998) (przeł. W. Rabczuk), Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa.
 • 9. Human Development Report 2011, UNDP 2012 dostępny na: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/.
 • 10. Instytut Statystyczny UNESCO, 2011, dostępny na: http://stats.uis.unesco.org.
 • 11. Kargul J. (2012), Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 12. Kargul J. (2009), O zmianach w kształceniu dorosłych, [w:] Dorosły w procesie kształcenia. A. Fabiś, B. Cyboran (red.). Biblioteka Edukacji Dorosłych tom 42, Bielsko-Biała – Zakopane, s. 19–26.
 • 13. Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A. (2009), Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki (tłum. M. Habura, R. Ligus, A. Nizińska), Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 14. Koczor M. (2010), (opr.), Raport z wykonania Strategii Lizbońskiej za rok 2009. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa dostępny na: http://www.pism.pl/zalaczniki/raport_SL_PL_za_2009.pdf, 2.06.2010.
 • 15. Kowalska M., Polska, kraj ludzi wykształconych dostępny na: http://szkola.wp.pl/ kat,121276,title,Polska-kraj-ludzi-wyksztalconych,wid,14247264,wiadomosc.html?ticaid=1f75c (otwarty 13.02.2012).
 • 16. Kształcenie dorosłych, (2009), GUS. Warszawa.
 • 17. Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 23.10.2006 r., dostępny na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:PL:PDF].
 • 18. Kultura w 2007 r. (2008), GUS, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 19. Kultura w 2009 r. (2010), GUS, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 20. Kultura w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 21. Mały Rocznik Statystyczny Polski, (2009), GUS, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 22. Mały Rocznik Statystyczny Polski (2012), GUS, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 23. Nauka i technika w 2010 roku (2012), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa,dostępny na: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_800_PLK_HTML.htm.
 • 24. Pearson launches The Learning Curve, dostępny na: http://www.pearson.com/news/2012/november/pearson-launches-the-learning-curve.html?article=true, November 27, 2012.
 • 25. Polska 2011 – raport o stanie gospodarki (2011), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, dostępny na: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf.
 • 26. Postman N. (1995), Technopol: triumf techniki nad kulturą, (tłum. A. Tanalska-Dulęba). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa (wyd. oryg. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology, 1992).
 • 27. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski (2008), Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, dostępny na: http://zds.kprm.gov.pl/kapital-intelektualny-polski.
 • 28. Raport Polska 2011 Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, dostępny na: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Raport_Polska_2011.pdf.
 • 29. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, (2012), GUS, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 30. Solarczyk-Ambrozik E. (2009), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Seria Psychologia i Pedagogika nr 119, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 31. Suchodolski B. (1968), Wychowanie dla przyszłości, wyd. III. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 32. Szarota Z., Litawa A. (2010), Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego (z uwzględnieniem opinii słuchaczy), [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, tom 2. Pod red. T. Aleksandra, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, s. 9–20.
 • 33. Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. (2012), GUS, US Gdańsk, Warszawa, dostępny na: www.stat.gov.pl.
 • 34. The World Factbook. Central Intelligence Agency 2012 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html, (otwarty 25.10.2012).
 • 35. Toffler A. (2006), Trzecia fala (tłum. M. Kłobukowski, E. Woydyłło), Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań (wyd. oryg. The Third Wave, 1980).
 • 36. UNESCO Institute for Staticics 2011 dostępny na: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/education-data-release.aspx.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-45fe0e39-1f4f-4ac6-a1a0-6b57852ff6d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.