PL EN


Journal
2018 | 29 | 101-114
Article title

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania drzew w przestrzeni miejskiej – próba oceny na bazie wolontariackiej informacji geograficznej

Title variants
EN
Economic aspects of the functioning of trees in urban space – an attempt at evaluation on the basis of voluntary geographic information
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Drzewa są dobrem wspólnym przynoszącym szereg korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Umiejętność rozpoznania dostarczanych usług ekosystemowych oraz ich wycena są niezbędne do zrozumienia prawdziwej wartości zieleni na terenach zurbanizowanych, która znacznie przewyższa wartość rynkowa drewna jako surowca. Poza najważniejszymi pożytkami z funkcjonowania drzew w miastach, dzieki którym odnotowuje sie oszczędności w budżetach miast oraz osób prywatnych, przytoczono koszty ponoszone przez instytucje publiczne zarządzające przestrzenia miast. Narzędziem do inwentaryzacji drzew, ich wyceny oraz wizualizacji danych jest wolontariacka informacja geograficzna, na której bazie powstały portale internetowe prezentujące korzyści funkcjonowania drzew w miastach.
EN
Trees are universally considered a common good as they provide a host of environmental, social and economic benefits. The ability to quantify the provision of ecosystem services is essential to understanding the true value of trees in urban areas, which may, in fact, outweigh the market value of wood as a raw material. Apart from numerous advantages of trees functioning in cities, which generate savings to the budgets of cities and individuals, the article quotes the costs incurred by public authorities for managing the urban space. The tool for the valuation of trees as well as the visualization of relevant data is volunteered geographic information. Such information forms the basis for several Internet portals that seek to quantitatively demonstrate the benefits of functional trees in urban environments.
Journal
Year
Issue
29
Pages
101-114
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Annual urban forest report. Fiscal year July 2016 – June 2017, 2017, Urban Forestry Council, s. 18.
 • Bernaciak A., Wojcieszak M., 2014, The valuation of trees in the urbanized areas with the compensation/replacement method and benefits analysis (the case of the city of Gniezno), „Economics and Environment” 4(51).
 • Borowski J., 2009, Dlaczego warto sadzić i  pielęgnować drzewa?, [w:] Worobiec K.A., Liżewska I. (red.), Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona, Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, Kadzidłowo–Olszyn.
 • Cities and Climate Change: An Urgent Agenda, 2010, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju / Bank Światowy, Waszyngton.
 • The Fiscal Year 2015 Executive Budget, http://www1.nyc.gov/html/omb/downloads/pdf/sum5_14.pdf (dostęp 25 marca 2018).
 • Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 5 lipca 2017).
 • Hermann B., 2013, Czynniki kształtujące wartość nieruchomości w kontekście dokumentów planistycznych, konferencja „Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju”, Poznań.
 • Kosmala M., 2007, Rola i znaczenie lasów miejskich w życiu mieszkańców miast, [w:] Oleksiejuk E., Jankowska A. (red.), Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Lasy w miastach Unii Europejskiej – zasady gospodarowania i ochrona, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń.
 • Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., 2011, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Malczyk T., 2012, Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa.
 • Montgomery C., 2015, Miasto szczęśliwe, Wysoki Zamek, Kraków.
 • New York City Street Tree Map, https://tree-map.nycgovparks.org/ (dostęp 15 lutego 2017).
 • Open Tree Map, https://www.opentreemap.org/ (dostęp 15 lutego 2017).
 • Senetra A., 2010, Wpływ metodyki oceny walorów krajobrazowych na wyniki szacowania nieruchomości, „Acta Scientiarum Polonorum. Administatio Locorum” 9(2).
 • Szczepanowska H.B., 2009, Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • Szczepanowska H.B., 2012, Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich, „Człowiek i Środowisko” 36(1–2).
 • Szczepanowska H.B., 2015, Drzewa w mieście – zielony kapitał wartości i usług ekosystemowych, „Człowiek i Środowisko” 39(2).
 • Szczepanowska H.B., Sitarski M., 2015, Drzewa – zielony kapitał miast. Jak zwiększyć efektywność pracy drzew?, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 • TEEB, 2011, Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie: Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Wolf K.L., 2006, Roadside urban trees – balancing safety and community values, „Arborist News” December.
 • Zydroń A., Kayzer D., Zbierska A., Szczepański P., 2016, Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 42, t. 2.
 • http://www.mapadrzew.pl/warszawa/map/ (dostęp 22 marca 2018).
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp 21 marca 2018).
 • https://opendata.cityofnewyork.us/ (dostęp 23 marca 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4603e3a8-9a3d-4f12-a667-768204777808
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.