PL EN


2018 | 528 | 88-101
Article title

Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce

Content
Title variants
EN
The role of 500+ benefits in the reduction process of poverty and social exclusion in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza tematykę zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej, a także zmian aktywności ekonomicznej Polaków na przestrzeni lat 2010-2016. Celem badawczym jest próba określenia stopnia i zakresu wpływu świadczenia wychowawczego 500+ na redukcję ubóstwa w Polsce w kontekście zmian na rynku pracy. W przyjętym okresie zagrożenie skrajnym ubóstwem uległo zmniejszeniu, a w latach 2016-2018 istotny wpływ na redukcję poziomu biedy miał program Rodzina 500+. W wielu najmniej zamożnych gospodarstwach domowych program wpłynął na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa finansowego oraz lepsze zaspokojenie potrzeb, redukując tym samym obszar biedy. W dalszym horyzoncie czasu polityka atrakcyjnych świadczeń socjalnych wpływa niekorzystnie na strukturę rynku pracy. W artykule zastosowano metodę analizy opisowej, analizy krytycznej oraz analizy porównawczej.
EN
The article deals with the risk of poverty and social exclusion in Poland compared to other European Union countries, as well as changes in the economic activity of Poles throughout 2010-2016. The research goal is to determine the extent and scope of the impact of the 500+ educational benefit on poverty reduction in Poland in the context of changes in the labor market. In the adopted period, the risk of extreme poverty decreased and in 2016-2018 the Family 500+ program played a significant role in reducing poverty. In many of the least affluent households, the program has increased the level of financial security and better satisfaction of needs, thus reducing the area of poverty. In the long-term perspective, the policy of attractive social benefits may adversely affect the structure of the labor market. The article uses the descriptive analysis method, critical analysis and comparative analysis.
References
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 80, www.diagnoza.com (18.09.2018).
 • Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 (15.09.2018).
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P., 2005, Kategoria ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • GUS, 2018, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 r., Warszawa.
 • GUS, 2017a, Polska w liczbach, Warszawa, s. 2.
 • GUS, 2017b, Ubóstwo w Polsce w latach 2015-2016, Warszawa, s. 5.
 • IPiSS, 2018, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Informacja o poziomie minimum egzystencji w 2017 r. (na podstawie danych średniorocznych), Warszawa 13 kwietnia, s. 2.
 • Leszczyńska M., 2007, Ubóstwo dochodowe w Polsce – tendencje i uwarunkowania, [w:] Oblicza nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, s. 95.
 • Markowski Z., Toczyski W. (red.) 1988, Wstęp do socjoekonomii, UG, Gdańsk.
 • NBP, 2017, Departament Analiz Ekonomicznych, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kwartale 2017 r., nr 0 3/17 (sierpień), Warszawa, s. 9.
 • Rybczyńska D., 1995, Poziom życia rodzin a poczucie ubóstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460b51b1-2be9-4ab9-a813-11a2ec812292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.