PL EN


2019 | 7/2 | 203-226
Article title

Życie jako naturalna własność materii. Na tropie „sprawców” przełomu w przyrodoznawstwie historycznym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Life as a Natural Property of Matter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca stanowi przyczynek do zrozumienia filozoficznego wymiaru przełomu, jaki dokonał się w dwudziestowiecznym przyrodoznawstwie historycznym wskutek ekstrapolacji darwinowskiej idei ewolucji na obszar materii nieożywionej i sformułowania na tej podstawie szeregu teorii przedbiologicznej ewolucji chemicznej. Ujawnione zostały skutki, jakie ma nietrafne rozpoznanie filozoficznych podstaw (szeroko rozumianej) nauki o ewolucji: z jednej strony – dla samych uczonych-przyrodników, z drugiej zaś – w znacznie szerszym, światopoglądowym wymiarze ich badań.
EN
This work is a contribution to understanding the philosophical dimension of the breakthrough that took place in the 20th century historical natural science as a result of the extrapolation of Darwin’s idea of evolution to the area of inanimate matter and the formulation on this basis of a number of theories of pre-biological chemical evolution. The revealed results are the inaccurate recognition of the philosophical foundations of the broadly understood science of evolution: on the one hand, for scientists-naturalists, and on the other, in a much broader, social dimension of their research.
Contributors
  • Instytu Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460cbc9f-8d46-4b7b-9478-d571ad1e94c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.