PL EN


2015 | XIII | 1 | 25-43
Article title

Zwolnienia z cła jako forma pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Exemptions from customs duties as a form of public aid for entrepreneurs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One form of the public aid provided for entrepreneurs who are involved in international trade of goods consists in exempting them from customs duty, that is from the obligation to pay import or export duties, by an appropriate customs administration body. A fundamental principle binding in the European Union is to adhere to rules of competition in order not to privilege any entity in the common market. As a result of being granted public aid, the entrepreneur obtains gain on terms that are more favourable than the ones normally offered in the market. Nevertheless, one should take into consideration the fact that any public aid is forbidden and if it is acceptable, then, only conditionally. Any action of a customs body that could result in amortisation, spreading payments into instalments or remission (the so-called individual exemption) of customs receivables ought to be regarded as granting public aid. Due to the character of this form of granting aid, one should acknowledge the aid in the form of exemption from customs to be realised as de minimis aid, thus, without notification. słowa kluczowe każe w osobnym wierszu.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Pages
25-43
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Prawa i Administracji
References
 • Adamiak A., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2006, Wrocław 2006.
 • Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005.
 • Burzyński J., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – zasady udzielania i dokumentacja, Gdańsk 2008.
 • Chuderski J., Chuderski K., Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem, Warszawa 2010.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.
 • Etel L., Pomoc publiczna w ordynacji podatkowej, „Finanse Komunalne” 2008, nr 11.
 • Etel L., [w:] Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, red. M. Popławski, Białystok 2011.
 • Jankowska A., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, Warszawa 2005.
 • Karlikowski M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wrocław 2010.
 • Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Ksieniewicz U., [w:] Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, red. M. Kałka, U. Ksieniewicz, Wrocław 2007.
 • Kucia-Guściora B., [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2012.
 • Kuś A., Podstawy prawa celnego, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Kraków 2005.
 • Łyczek M., Stosowanie ulg podatkowych a przepisy dotyczące pomocy publicznej – czyli co jest pomocą, a co nie, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 11.
 • Malecki J., [w:] Podatki i prawo podatkowe, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Warszawa 2010.
 • Marquardt P., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Warszawa 2007.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2009.
 • Morawski W., [w:] Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, red. W. Morawski, Warszawa 2007.
 • Mroczkowski R., Dochody budżetowe, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Warszawa 2011.
 • Nykiel W., Zagadnienia prawne podatków, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warszawa 2003.
 • Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009.
 • Popławski M., Charakter ulg i zwolnień podatkowych będących pomocą publiczną, „Monitor Polski” 2005, nr 7.
 • Radzikowska M., Pomoc publiczna w praktyce orzecznictwa podatkowego, „Przegląd Prawa Podatkowego” 2007, nr 3.
 • Ruśkowski E., [w:] Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2010.
 • Sidor P., Pomoc publiczna w świetle znowelizowanych przepisów wspólnotowych i krajowych. Problemy podatkowe, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” 2007, nr 3.
 • Sobieralski K., Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, [w:] Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Wrocław 2012.
 • Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1989.
 • Trukwa M., Machalski Ł., Odbiorca pomocy publicznej, „Przegląd Prawa Podatkowego” 2010, nr 10.
 • Zdebel M., Przesłanki umarzania należności publicznoprawnych przedsiębiorców w świetle przepisów o warunkach udzielania pomocy publicznej, [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Lublin 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460ec0fc-8b5e-4938-8014-9ac6088403bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.