PL EN


2012 | 1(20) | 181-192
Article title

Strategia koopetycji w klastrach

Content
Title variants
EN
Coopetition strategy in clusters
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcje działalności gospodarczej przedsiębiorstw zmieniały się w ostatnich dekadach. Duży wpływ na taką sytuację miała postępująca globalizacja, rozwój nowoczesnych form komunikacji. Zmiany te pomogły w znacznym stopniu zrozumieć istotę konkurencyjności przedsiębiorstw i dostrzec, że koncepcja rozwoju oparta na klastrach jest istotna, ponieważ są one postrzegane jako jedna z form budowania konkurencyjności. W artykule zaprezentowano problematykę zespolenia się konkurencji i współpracy w jeden typ relacji i interakcji, który jest cechą charakterystyczną dla mezosystemów gospodarczych takich jak klastry. Wydaje się, że połączenie konkurencji i współpracy prowadzi do wyłonienia się nowego sposobu regulacji zachowań podmiotów gospodarczych – koopetycji.
EN
Concepts related to business activity of companies have changed in the last decades. The situation was to a large extent caused by expanding globalization and development of modern forms of communication. These changes influenced the understanding of the nature of competition between companies and lead to recognition of the significance of the development concept based on clusters, which are perceived as one of the ways to develop competitiveness. The article presents issues related to integration of competition and cooperation into one type of relation and interaction, which is a characteristic feature of economic mesosystems such as clusters. It seems that integration of competition and cooperation leads to emergence of a new type of behaviour among business entities—coopetition.
Year
Issue
Pages
181-192
Physical description
Dates
printed
2012-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, stanienda@isn.pl.
References
 • Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985. ISBN 0029250900.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, Wyd. AE, Wrocław 2000. ISBN 83-7011-434-2.
 • Czakon W., Więzi międzyorganizacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Katowicach, Katowice 2006, s. 167-176. ISBN 83-85587-18-7.
 • Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9, s. 10-13.
 • Stonehouse G. [et al.], Globalizacja, strategia i zarządzanie, tłum. M. Albigowski, J.F. Dąbrowski, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001. ISBN 83-88667-03-3.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012. ISBN 978-83-7417-605-7.
 • Mucha-Kuś K., Strategia koopetycji - innowacyjne połączenie konkurencji i współdziałania, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2, s. 9-12.
 • Czakon W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 12, s. 11-14.
 • Jankowska B., Konkurencja czy kooperacja?, "Ekonomista" 2009, nr 1, s. 67-89.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielania przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U. z 2006 r., nr 226, poz. 1651.
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. ISBN 978-83-7633-089-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-460f7fa9-2d8b-4f06-b878-581abf9ea30e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.