PL EN


2018 | 543 | 98-109
Article title

Problemy zarządzania spółkami celowymi powoływanymi przez uczelnie oraz samorząd w celu komercjalizacji badań naukowych – studium przypadku

Content
Title variants
EN
Problems of management of special purpose vehicles set up by the local government and scientific institutions to commercialize research – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowane opracowanie miało na celu wskazanie ponadstandardowych ograniczeń w funkcjonowaniu spółki celowej powołanej przez dwie publiczne instytucje: uczelnię oraz samorząd do komercjalizacji badań naukowych istotnych dla funkcjonowania regionu. Oba typy instytucji – mimo teoretycznych podobieństw – mają odmienną charakterystykę ze względu na sposób funkcjonowania, wewnętrzne regulacje prawne, źródła finansowania działalności oraz metody zarządcze. Nasuwa się zatem pytanie o skuteczność zarządzania powołaną spółką celową zarówno na poziomie strukturalnym (liczba ciał kolegialnych oraz ich wpływ na działalność spółki), w warstwie właścicielskiej (sposób komunikacji między właścicielami spółki) oraz w aspekcie zarządczym, tj. możliwość podejmowania decyzji oraz osiągania celów przez zarząd. Dodając do tego istotę tworzenia spółek celowych przez podmioty publiczne (uczelnie), należy zadać pytanie o sens powołania tego typu organizacji.
EN
The presented study aims to indicate above-standard limitations in the functioning of a special purpose vehicle, set up by two public institutions: (1) a scientific institution and (2) local government to commercialize scientific research relevant to the functioning of the region. However, both types of institutions have different characteristic on the way of functioning, internal legal regulations, sources of financing of activities and management methods. This raises the question of the effectiveness of management of the special purpose vehicles, both at the (1) structural level (the number of collegial bodies and their impact on the company’s operations), the ownership layer (the way of communication between the owners of the special purpose vehicles) and in the management aspect, i.e. the ability to make decisions and achieve purposes by management Adding the major aim of creating special purpose vehicles by public entities (universities), the question should be asked about the sense of establishing a special purpose vehicle of this type of organization.
References
 • http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1B6BB709 (08.07.2016).
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2016, Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem
 • spółek celowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 z dnia 28 lutego 2013 r., Uchwała nr XXXII/932/13, http://www.umwd.dolnyslask.pl.
 • Urmański J., 2016, Komercjalizacja badań naukowych. Spojrzenie inwestorów i naukowców, Enterprise Forum Poland, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, DzU 2018, poz. 1668, art. 11 ust. 1 pkt 3; art. 148-160; art. 149 ust. 1.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365, art. 86a 1 i 2.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576, art. 13 ust. 2.
 • Wyrok ETS z 16.07.1987 w sprawie C-118/85 Komisja Europejska vs. Republika Włoska.
 • Wyrok ETS z 1980 r. w sprawach połączonych C-209/78 i 215/78 i C-218/78 Van Landewyck, Rec. s. 3125, pkt 88; wyrok z 1995 r. w sprawie C-244/94 FFSA i in., Rec. s. I-4013, pkt 21; wyrok z 2008 r. w sprawie C-49/07 MOTOE, Zb.Orz. s. I-4863, pkt 27 i 28.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 września 2000 r. w sprawach połączonych C-180/98 do C184/98 Pavlov i in., ECLI:EU:C:2000:428, pkt 74.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie C-222/04 Cassa di Risparmio di FirenzeSpA i in., ECLI:EU:C:2006:8, pkt 107.
 • Zalecenie Komisji nr 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. UE L 124 z 20 maja 2003 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4613c848-f5d3-4bc4-8b13-802a82580721
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.