PL EN


2018 | 54 | 252-259
Article title

Kapitał społeczny w kontekście różnic międzykulturowych

Authors
Content
Title variants
EN
Social capital in the context of cultural differences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono zagadnienie kapitału społecznego i jego związków z kulturą danego kraju. W pierwszej jego części przedstawiono koncepcje kapitału społecznego oraz omówiono różnice kulturowe, które mogą decydować o poziomie kapitału społecznego takie jak dystans do władzy, indywidualizm, tolerancję dla niepewności męskość-kobiecość, orientację długo lub krótkoterminową. Obejmuje ona różne ujęcia kapitału społecznego i sposoby jego pojmowania, a to jako sieć kontaktów poszczególnych jednostek umożliwiająca im korzystanie z różnych zasobów albo jako cecha danej społeczności sprzyjająca podejmowaniu społecznych i indywidualnych inicjatyw. Kolejna część opracowania obejmuje krótki opis wymienionych różnic kulturowych ze wskazaniem na te elementy, które mogą różnicować poszczególne kraje pod względem poziomu kapitału społecznego. Następnie przedstawiono wyniki badań nad wpływem indywidualizmu w kulturze poszczególnych stanów USA na poziom kapitału społecznego oraz wyniki badań nad związkiem między poziomem indywidualizmu w danym kraju a poziomem zaufania. Dalej przedstawiono wyniki badań nad wpływem kultury na poziom kapitału społecznego w regionach, na podstawie danych z dwudziestu sześciu krajów europejskich. Udowodniono w nich związek między dystansem do władzy, indywidualizmem, stopniem unikania niepewności i stopniem męskości a poziomem kapitału społecznego w danym regionie. Artykuł został przygotowany w oparciu o literaturę polską i anglojęzyczną, jego celem było przedstawienie dotychczasowych badań nad zróżnicowaniem kapitału społecznego i jego elementów składowych takich jak zaufanie interpersonalne, zaufanie uogólnione, zaufanie instytucjonalne, sieci sformalizowane, sieci niesformalizowane, zaangażowanie obywatelskie. Ponadto przedstawiono wnioski dotyczące możliwości prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
EN
The article discussed the notion of social capital and its relation with the culture of specific country. In the first part of it, the concept of social capital was presented and cultural differences like power distance, individualism, masculinity or femininity, tolerance to ambiguity, deciding about the level of social capital were presented. It includes different approaches to social capital and ways of understanding it, as the network of contacts of separate entities enabling them using different resources or as feature of a given community, fostering taking social and individual initiatives. The next part of elaboration covers short description of cultural differences with an indication of these elements, which can differentiate separate countries in terms of the level of social capital. Then research results on the effect of individualism in the culture of separate states of the USA on social capital were presented and research results on the relationship between the level of individualism in each country and the level of trust were discussed. Then the research results on the effect of culture in twenty six regions of European countries were presented. The relationship between power distance, uncertainty avoidance, masculinity, individualism and the level of social capital was proven in mentioned research. Article was prepared on the basis of Polish and English-speaking literature. The aim was the presentation of current research on differentiation of social capital and its elements such as general trust, institutional trust, informal networks, formal networks, civic participation. Also conclusions concerning possibilities of conducting further research in this area were presented.
Year
Volume
54
Pages
252-259
Physical description
Contributors
 • Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Allik J., Realo A., 2004, Individualism-collectivism and social capital, „Journal of cross-cultural psychology”, Vol. 35, No. 1, http://dx.doi.org/10.1177/0022022103260381.
 • Frykowski M., Starosta,cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.../Maciej_Frykowski_ Pawel_Starosta.pdf.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., 2007, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 • Kaasa A., 2015, Culture, religion and social capital: evidence from European regions, „International Journal of Sociology and Social policy”, Vol. 35, No. 11/12. http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-11-2014-0110
 • Klimowicz M., 2010, Kapitał społeczny. Zagadnienia metodologiczne [w:] Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, red. M. Klimowicz, CeDeWu Sp.z o. o., Warszawa.
 • Libertowska A., 2014, Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, „Economics and Managemnet”, nr 2.
 • Mianowska, Walentynowicz-Moryl, https://umcsd.home.net.pl/sil/article/download/3425/pdf
 • Mianowska E., Walentynowicz-Moryl K., Konceptualizacja i operacjonalizacja kapitału społecznego [w:] Inicjatywy z udziałem osób 50 plus a rozwój kapitału społecznego w woj. lubuskim – diagnoza i ewaluacja, https://umcsd.home.net.pl/sil/article/download/3425/PDF (stan na dzień 22.09.2017 r.).
 • Mikiewicz P., 2014, Kapitał społeczny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 • Mikiewicz P., 2014, Kapitał społeczny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 • Szkudlarek P., 2015, Zaufanie jako komponent kapitału społecznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, nr 401, Wrocław.
 • Zakrzewska M., 2013, Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 32, Szczecin.
 • Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny – teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46151235-fa82-4363-822f-a8d91d058470
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.