PL EN


2016 | CI | 223-240
Article title

Oddziaływanie efektów grawitacyjnych na wybrane czynniki rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego

Content
Title variants
EN
Influence of Gravity Effects on Selected Factors of Economic Development of Dolnośląskie Voivodeship Counties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest dokonanie oceny wpływu efektów grawitacyjnych na zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2002–2013. W artykule, w oparciu o metody taksonomiczne oraz analizę skupień, dokonano opisu przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego. Ponadto obliczono i opisano indywidualne oraz łączne efekty grawitacyjne w powiatach. Założono, iż indywidualne efekty grawitacyjne łączące ze sobą dwa powiaty (przez analogię do prawa grawitacji Newtona) są wprost proporcjonalne do iloczynu wartości brutto środków trwałych na mieszkańca w tych powiatach oraz odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między stolicami tych powiatów. Przyjęto także, że łączny efekt grawitacyjny danego powiatu jest średnią geometryczną z indywidualnych efektów grawitacyjnych. Podsumowanie rozważań stanowi statystyczna analiza pozwalająca ocenić oddziaływanie efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów województwa dolnośląskiego.
EN
The aim of this paper is to assess the impact of gravity effects on the diversity of economic development of Dolnośląskie Voivodeship counties in the years 2002–2013. This article describes spatial differences in economic development of Dolnośląskie Voivodeship counties, based on the taxonomic and cluster analysis methods. Moreover, it presents calculation and description of both, the individual and combined gravity effects in the counties. The article is based on the assumption that the individual gravity effects between two counties (by analogy with Newton’s law of gravity) are directly proportional to the product of the gross value of fixed assets per capita in these counties and inversely proportional to the square of the distance between the capitals of these counties. The article also states that the combined gravity effect in the particular county is a geometric mean of the individual gravity effects. A summary of considerations is presented in a form of a statistical analysis that assesses the impact of gravity effects on the spatial differences in economic development of Dolnośląskie Voivodeship counties.
Year
Volume
CI
Pages
223-240
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Czyż Teresa, Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, Studia Regionalne i Lokalne 2002/2–3.
 • Dykas Paweł, Kościelniak Piotr, Tokarski Tomasz, Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, [w:] Mariusz Trojak, Tomasz Tokarski (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Edigarian Armen, Kościelniak Piotr, Tomasz Tokarski, Trojak Mariusz, Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego powiatów, [w:] Danuta Tomczak (red.), Capability to social Progress In Poland’s regions, Warsaw University Press, Warsaw 2011.
 • Filipowicz Katarzyna, Tokarski Tomasz, Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów, Wiadomości Statystyczne 2015/5.
 • Filipowicz Katarzyna, Tokarski Tomasz, Wpływ efektu grawitacyjnego na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów Polski Wschodniej, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae 2015/I/4.
 • Gajewski Paweł, Konwergencja regionalna w Polsce, praca doktorska napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Tomasza Tokarskiego, Łódź 2007.
 • Malaga Krzysztof, O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ZK PTE, Warszawa 2009, http://www.pte.pl:80/250_artykuly_i_opinie.html; stan na 08.09.2016 r.
 • Malaga Krzysztof, Kliber Paweł, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Mroczek Katarzyna, Tokarski Tomasz, Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014/XCIII, s. 245–259.
 • Mroczek Katarzyna, Tokarski Tomasz, Trojak Mariusz, Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw, Gospodarka Narodowa 2014/3.
 • Ponsard Claude, Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Pooler James, Measuring Geographical Accessibility: a Review of Current Approaches and Problems in the Use of Population Potentials, Geoforum 1987/3(18).
 • Tomczak Danuta (red.), Capability to social Progress In Poland’s regions, Warsaw University Press, Warsaw 2011.
 • Trojak Mariusz, Tokarski Tomasz (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Ward Joe H., Jr., Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, Journal of the American Statistical Association 1963/58, s. 236–244.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4615870e-2cd8-4e69-85a4-4b89ef55bd99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.