PL EN


2013 | 2(2) | 143-164
Article title

Wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży poprzez edukacyjny wymiar scholi

Authors
Content
Title variants
Christian education of children and youth through educational dimensions of the church choir
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wychowanie - to proces, który ma największy wpływ na prawidłowe kształtowanie osobowości dziecka. To jedno z najważniejszych pojęć w pedagogice. Specyficzne miejsce w rozumieniu celu wychowania zajmuje katolicka koncepcja wychowania. Wynika to stąd, że chrześcijaństwo jest religią objawioną przez Boga ujawniającego się jako Osoba pełna miłości. Celem wychowania chrześcijańskiego, które jest kontynuacją Bożego wychowania, wyrażającego się we współdziałaniu człowieka z łaską Bożą, jest ukształtowanie człowieka doskonałego, chrześcijanina będącego człowiekiem wzorującego się na działaniu Chrystusa. Refleksja związana z pojęciem „wychowanie chrześcijańskie” związana jest z rozważaniem na temat wartości, jakie powinny być wnoszone w dziedzinę wychowania oraz przygotowanie młodzieży do życia w duchu religijności – stanowić fundament tego procesu i przygotowania młodzieży. Istotną rolę w tych działaniach spełniała też edukacja moralna. Dzisiaj nie brakuje wśród młodzieży w Polsce i na całym świecie grup wrażliwych na duchowe wartości, szukających pomocy i oparcia w procesie dojrzewania ich chrześcijańskiej osobowości. Dużą rolę odgrywa w tym procesie uczestnictwo i praca na rzecz scholi, która zajmuje się muzyczną oprawą podczas różnorakich uroczystości religijnych, szczególnie Mszy św.
EN
Upbringing is a process which has the greatest influence upon the correct formulation of a child personality. It is one of the most important notions in pedagogy. A specific place in understanding the goal of upbringing is taken by the catholic concept of education. It is because Christianity is a religion revealed by God disclosing himself as a person full of love. The purpose of Christian upbringing/education, which is a continuation of God's pedagogy, expressed in human interaction with God's grace, is to form a perfect man, a Christian who is following Christ. Reflection concerning the phrase "Christian education" is associated with the study of the values that/which should be introduced in the field of education and preparing young people for life in the spirit of religion. The essential role in these activities was played by moral education. Today we do not observe a shortage of those among the youth in Poland and all over the world, who would be sensitive to spiritual values and look for help and support in the process of maturation of their Christian personality. A great role in this process belongs to the participation and work for the church choir, which offers a musical frame for various religious ceremonies, especially the Mass.
Year
Issue
Pages
143-164
Physical description
Dates
published
2013-04-01-2013-06-30
Contributors
author
 • The John Paul II Catholic University of Lublin in Lublin in Poland, ewa.kopec@opoczta.pl
 • The Regional Faculty of Social Sciences in Stalowa Wola in Poland
References
 • Dziwisz S., Przesłanie Stanisława kard. Dziwisza, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007, s. 27-29.
 • Grocholewski Z., List Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej Zenona kard. Grocholewskiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007, s. 25-26.
 • Jacuńska M., Wychowanie małego dziecka w rodzinie, [w:] Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Wyd. PWN, Warszawa 1986, s. 439-388.
 • Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu, „Więź”, r.: 1980, nr 7-8 [pobrano:
 • http://laboratorium.wiez.pl/teksty-korepetycje.php?przyszlosc_czlowieka_zalezy_od_kultury_przemowieni, dostęp dnia 14.12.2012 r.].
 • Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Wiara i Kultura, [w:] Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, wyd. WAM Księża Jezuici, Kraków 1993, s. 71-83.
 • Janiec I., Prawo dziecka do szacunku, [w:] Pedagogika na co dzień, red. J. Placha, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 133-137.
 • Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Wyd. Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, ss. 285.
 • Kowalczyk T., Korelacja szkolnej katechezy dzieci pierwszokomunijnych z parafialną katechezą ich rodziców, [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2007, s. 179-188.
 • Krawczyk D., Mała historia muzyki kościelnej, Wydawnictwo „M", Kraków 2003, ss. 278.
 • Krąpiec M. A., Rozważania o wychowaniu, Servire Veritati, Lublin 2010, ss. 199.
 • Kukołowicz T., Miejsce kultury i tradycji w wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007, s. 482-492.
 • Kułaczkowski J., Pedagogika rodziny. Teoria wychowania w rodzinie, Wyd. Bonus Lider, Warszawa-Łomianki 2009, ss. 128.
 • Kułaczkowski J., Wartość dziecka u podstaw wychowania w rodzinie [w:] Leksykon pedagogiki rodziny, red. J. Kułaczkowski, Wyd. Bonus Lider, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa-Rzeszów 2011, s. 176-180.
 • Kułaczkowski J., Wychowanie jako udział w zbawczym działaniu Boga, „Studia nad Rodziną”, r. 12: 2008, nr 22-23, s. 195-203.
 • Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1993, ss. 264.
 • Kupisiewicz C., Wychowanie, [w:] Słownik pedagogiczny, red. C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, WN PWN, Warszawa 2009, s. 193-194.
 • Kurzela P. Przekazywanie wiary w wychowaniu rodzinnym, [w:] Rodzina wartością – wartości rodzinne, red. A. Drożdż, P. Kurzela, Wyd. Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2009, s. 35-56.
 • Ławrowska R., Miejsce współczesnej scholi cantorum w powszechnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, [w:] Sacrum–sztuka–wychowanie, red. W. A. Sacher, Impuls, Kraków 2006, ss. 191.
 • Ławrowska R., Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach parafialnych, „Wychowanie Muzyczne”, r. 2011, nr 1, [pobrano: http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dnia 05.12.2012 r.].
 • Łobocki M., ABC wychowania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, ss. 159.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2009, ss. 330.
 • Łuczyńska B., Badania historyczne w pedagogice, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998, s. 121-134.
 • Majdański K., Wspólnota życia i miłości, Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2001, ss. 500.
 • Majka J., Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Ośrodek Dokumentacji Studiów Społecznych, Warszawa 1973, s. 52-67.
 • Mazan A., O nowym aspekcie w określaniu wychowania, „Nowa Paideia”, r.: 2012, nr 1-2, s. 15-22.
 • Mazan A., Wychowanie, [w:] Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, wyd. ATK i Fundacja Pomoc, Warszawa-Łomianki 1999, s. 474-478.
 • Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 583.
 • Okoń W., Kultura, [w:] Nowy Słownik Pedagogiczny, red. W. Okoń, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 209-210.
 • Okoń W., Wychowanie, [w:] Nowy słownik pedagogiczny, red. W. Okoń, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 466-473.
 • Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Wyd. Polihymnia, Lublin 2001, ss. 467.
 • Pelczar R., Kształtowanie wartości religijnych i moralnych uczniów szkół kościelnych w diecezji przemyskiej (XVI-XIX w.), [w:] Rodzina. Wartości. Przemiany, red. M. E. Ruszel, wyd. Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Stalowa Wola – Rzeszów 2010, s. 291-302.
 • Pomykało W., Wychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 917-926.
 • Poręba P., Wychowanie religijne w rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Wyd. Petrus, Kraków 2010, s. 99-116.
 • Przychocińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ss.198.
 • Rynio A., Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007, ss. 1152.
 • Rynio R., Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1995, ss. 338.
 • Rynio R., Wychowanie religijne dziecka w rodzinie, [w:] Leksykon pedagogiki rodziny, red. J. Kułaczkowski, Wyd. Bonus Lider, Warszawa 2011, s. 213-231.
 • Sacher W. A., Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss.156.
 • Seredyńska A., Dynamika rekolekcji ignacjańskich w formacji duchowej młodzieży ruchu Światło–Życie w Polsce, WAM, Kraków 2004, ss. 227.
 • Skreczko A. Wychowanie chrześcijańskie, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Wyd. ATK i Fundacja Pomoc, Warszawa-Łomianki 1999, s. 479-480.
 • Skreczko A., Wychowanie chrześcijańskie wyzwaniem dla szkoły, „Studia nad Rodziną”, r. 12: 2008, nr 22-23, s. 259-274.
 • [Sobór Watykański II], Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, wyd. III, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1986, s. 313-324.
 • [Sobór Watykański II], Dekret o formacji kapłańskiej [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. tekst polski, wyd. III, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1986, s. 286-300.
 • Szary S., Filozofia wychowania Józefa Tischnera, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie”, r. 2: 2009, nr 1/3, s. 51-65.
 • Szczepaniak M., Kościół wobec wychowania dziecka – konsumenta mass mediów, „Studia Gdańskie” [Biskupie Seminarium Duchowne Diecezji Gdańskiej], t. 28: 2011, s. 23-42.
 • Tarnowski J., ks., Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] [Sobór Watykański II], Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, wyd. III, Pallotinum, Poznań 1986 s. 303-312.
 • Tischner J., Etyka solidarności, wyd. 2. poszerz., Editions Spotkania, Paris 1982, ss. 91.
 • Tischner J., Filozofia dramatu, wyd. 2., „Znak”, Kraków 2012, ss. 315.
 • Tischner J., Przekonać Pana Boga / Z Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Znak, Kraków 1999, ss. 199.
 • Tischner J., Spór o istnienie człowieka, wyd. 2., Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, ss. 419.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, wyd. 5., Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, ss. 299.
 • Tischner J., W czym przejawia się duchowość dziecka?, „Dziecko” r. 1997, nr 4, [http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79362,1634109.html, dostęp 23.01.2013 r.].
 • Wilk J., Pedagogika rodziny, Wyd. Poligrafia Salezjańska, Lublin 2002, ss. 238.
 • Wilk S., Słowa powitania JM Ks. Prof. Stanisława Wilka Rektora KUL, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio A. wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007, s. 23-24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46163d42-2b42-448b-8901-323f53b583d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.