PL EN


2014 | 39 | 452-462
Article title

Structural model of cooperation development in the Black Sea region

Content
Title variants
PL
Strukturalny model rozwoju współpracy w regionie Morza Czarnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The development of international economic cooperation at the Azov-Black Sea region is an essen-tial component of continental “East-West” cooperation and can serve as a bridge of complex diffusion of economic, social and political systems of Eurasia. However, there are several confrontation zones and conflicting ambitions of the biggest participants in the BSEC (The Black Sea Economic Cooperation) which serve as a condition to development of good neighborly relations including economic sphere. An effective cooperation of three EU countries neighbouring each other (Bulgaria, Romania, Greece) could have a positive influence on the development of economic cooperation in the Black and the Azov Seas, the feasibility of this trend towards interaction stems from the theory of localism. Thus, it appears that levels of using all advantages of European regionalism can be summarized as interaction of the BSEC in the formation of common recreational areas, obtaining minerals and dividing areas for fishing, because the part of the EU fisheries policy applies also in this area. The necessary background for further development of the region is synchronizing the cycles of economic growth, the BSEC Member States that require the corresponding convergence of country models within a Free Trade Area (FTA +) and in the near future and harmonization of customs agreements with the EU (Turkey already has such agreement with the European Union). However, further development of this infrastructure will strengthen the Baltic-Black Sea corridor, whose importance shall not be overestimated.
PL
Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie Morza Czarnego i Azow-skiego jest kluczowy dla pogłębiania współpracy kontynentalnej „Wschód-Zachód” i może służyć jako pomost dla kompleksowej dyfuzji systemów gospodarczych, społecznych i politycznych w Eura-zji. Jednakże pomiędzy największymi państwami członkowskimi BSEC (The Black Sea Economic Cooperation) istnieje wiele spornych obszarów i kwestii, które istotnie warunkują (utrudniają) rozwój dobrosąsiedzkich stosunków w sferze gospodarczej. Sąsiedztwo i efektywna kooperacja z trzema krajami członkowskimi UE (Bułgarią, Rumunią i Grecją) może mieć pozytywny wpływ na rozwój współpracy gospodarczej w rejonie Morza Czarnego i Azowskiego – takie przesłanki wypływają z teorii lokalizmu. Korzyści płynące z euro-pejskiego regionalizmu sprowadzają się przede wszystkim do zaangażowania organizacji BSEC w tworzenie wspólnych terenów rekreacyjnych, pozyskiwanie minerałów oraz wyznaczanie obsza-rów połowów, ponieważ polityka rybołówstwa UE ma zastosowanie także w tym rejonie. Dla dalszego rozwoju regionu niezbędna jest synchronizacja cykli wzrostu gospodarczego państw członkowskich BSEC, co wymaga m.in. odpowiedniej zbieżności modeli państw w ramach strefy wolnego handlu (SWH +) oraz harmonizacji umów celnych z UE w najbliższej przyszłości (Turcja ma już taką umowę z Unią Europejską).
Year
Issue
39
Pages
452-462
Physical description
Contributors
 • European Integration Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
 • European Integration Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
References
 • Commission report for the Council and the European Parliament, Brussels, 11.04.2007, СОМ(2007) 160 last variant
 • Frankel J., Romer D., 1999, ‘Does trade cause growth?’, “American Economic Review” No. 89(3).
 • Gorzelak G., Goh Ch., Fazekas K., 2012, Adaptability and Change: The Regional Di-mensions in Central and Eastern Europe, Warsaw.
 • Gutnik V., Klemeshev A. (ed.), 2006, Baltic region as an area of economic integration of the North-West part Russian Federation and the European Union, Kaliningrad.
 • Keating M., 1988, The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change, Edward Elgar Publishers, Cheltenham.
 • Keating M., Deschouwer K., Loughlin J., 2003, Culture, institutions and economic de-velopment: a study of eight European regions, Edward Elgar, Northampton.
 • Palmovskyy T., 2009, From an idea to the strategy of Baltic Europe, Kaliningrad.
 • Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., 2009, Local and regional development, Routledge, London.
 • Report Twentieth anniversary summit of the Organization of The Black Sea Economic Cooperation, Istanbul, 26 June, 2012.
 • Voronov K., 2003, “The Northern Dimension”: protracted debut, Minsk.
 • Wallerstein I., 1979, The capitalistic World-Economy, Cambridge University Press, Cambrige.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4619f782-06c3-4f38-8169-5e1513659281
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.