PL EN


2016 | 16/2 | 169-192
Article title

Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum – głos w dyskusji

Content
Title variants
EN
Controversy over the moment of mandate expiry of a borough leader dismissed by means of referendum – opinion in a discussion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Odwołanie wójta w drodze referendum stanowi w myśl art. 492 § 1 pkt 8 Kodeksu wyborczego przesłankę wygaśnięcia mandatu wójta. W odniesieniu do tej przesłanki (w przeciwieństwie do wielu innych) prawodawca nie wymaga już podjęcia odpowiedniego aktu potwierdzającego zaistniały już skutek prawny. W związku z tym wydaje się, że mandat wójta powinien wygasnąć z mocy prawa z chwilą samego odwołania, z możliwością natychmiastowego powoływania się na tę okoliczność. Tymczasem w art. 67 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym prawodawca wskazuje, że dopiero ogłoszenie, w trybie art. 63 ust. 2, wyników referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, rozstrzygających o odwołaniu organów gminy (czyli m.in. wójta) przed upływem kadencji, oznacza zakończenie działalności tych organów. Autorka w niniejszym opracowaniu poddaje wnikliwej analizie kwestie związane z ustaleniem tego, w którym rzeczywiście momencie dochodzi do tego wygaśnięcia. Niestety, nieprecyzyjne i zawierające luki prawne przepisy powodują, iż w tej sprawie prezentowane są w literaturze skrajnie odmienne stanowiska.
EN
Dismissing a borough leader by means of referendum is a prerequisite for the expiry of a borough leader’s mandate in accordance with article 492 § 1 point 8 of the Elections Code. As regards this prerequisite (contrary to many others) the legislator does not require any appropriate act to be adopted confirming legal consequences that has already arisen. This being the case it seems that a borough leader’s mandate should expire by force of law upon the dismissal itself with the possibility to cite the circumstances immediately. Meanwhile, in article 67 paragraph 2 of the act on local referendum the legislator points out it is only the announcement of the results of the referendum held upon the request of inhabitants, under article 63 paragraph 2, decisive on the dismissal of administrative district bodies (that is, among others a borough leader) before the end of the term of office, which means the termination of the activity of these bodies. In this study the author thoroughly analyses the issues connected with establishing at which moment in actual fact the expiry takes place. Unfortunately, imprecise and containing loopholes in the law provisions cause the situation in which extremely different opinions are presented in literature.
Year
Volume
Pages
169-192
Physical description
References
 • Chmielnicki P., Określenie relacji pomiędzy organami gminy – wybrane zagadnienia, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004.
 • Dąbek D., Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta) w zreformowanym samorządzie minnym, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004.
 • Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R., Słownik synonimów, Warszawa 1993.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006.
 • Gurdek M., Wybory uzupełniające do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 4.
 • Gurdek M., Wygaśnięcie mandatu radnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 10.
 • Gurdek M., Termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, „Roczniki Administracji i Prawa” 2012, Rok XII.
 • Gurdek M., Odroczenie terminu wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, tom I, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013.
 • Gurdek M., Udział mieszkańców gminy w procedurze odwołania jej organów i świadomość jego znaczenia, w:] Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec 2016.
 • Gurdek M., Stosowanie analogii w procedurze wyborczej wójta, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 6.
 • Jerominek M., Wygaśnięcie mandatu wójta a ważność zawartej przez niego umowy, [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.
 • Kisielewicz A., Komentarz do art. 384 kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Lex 2014.
 • Martysz C., Komentarz do art. 29(a) ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2000.
 • Pogłódek M., Prawnoustrojowa pozycja wójta (burmistrza, prezydenta) oraz starosty powiatowego marszałka województwa, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004.
 • Olejniczak-Szałowska E., Wynik referendum lokalnego i jego skutki, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7-8.
 • Sidor M., Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004.
 • Smoktunowiciz E., Analogia w prawie w prawie administracyjnym, Warszawa 1970.
 • Smoktunowiciz E., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 marca 1994 r., SA/Ka 1857/93, „Glosa” 1997, nr 3.
 • Tarno J.P., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2002.
 • Uziębło P.J., Komentarz do art. 67 ustawy o referendum lokalnym, [w:] Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Oficyna 2007.
 • Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-461a261d-bea4-485d-99e1-495877b1ee29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.