PL EN


2014 | 37 | 123-141
Article title

Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju

Content
Title variants
EN
Poland Needs an Integrated Development
Languages of publication
PL
Abstracts
Wnioskowanie autora wyprowadzane jest z założenia, że zdolność utrzymywania stałości pa-rametrów wewnętrznych w każdym systemie zamkniętym lub otwartym jest warunkiem jego równowagi. Z tego założenia wyprowadzono nowe podejście do rozwoju. Jest ono oparte na bada-niu ośmiu sfer: ekonomicznej, politycznej, społecznej, konsumpcji, technologicznej, kapitału ludzkiego, aksjologicznej oraz natury i biologii. Ten ośmiosferyczny model posłużył do identyfi-kacji zewnętrznych ograniczeń integracji procesów rozwojowych i głównych przejawów dezinte-gracji rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce oraz wskazania instytucjonalnych i systemo-wych warunków harmonizowania procesów rozwojowych.
EN
Author’s inference is derived from the assumption that the ability to maintain stability of in-ternal parameters in open or closed system is required for its balance. This basis led to the devel-opment of a new approach. It is based on a study of eight spheres: economic, political, social, consumption, technological, human capital, axiological, nature and biology. This model was used to identify the external limits of integration processes of development and disintegration of the main manifestations of socio-economic development in Poland and the designation of institutional and systemic conditions that harmonize development processes.
Year
Issue
37
Pages
123-141
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Attali J., 2002, Słownik XX wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Bal-Woźniak T., 2012a, Blokada innowacyjna [w:] Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, t. 2: Moderniza-cja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bal-Woźniak T., 2013, O potrzebie wykorzystania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 30.
 • Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 3: End of Millenium, Blackwell Publishers, Oxford; edycja polska, Wiek informacji: ekono-mia, społeczeństwo i kultura, t. 3: Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
 • Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio EMKA, Warszawa; dane oryginału: Finance serevante on finance trompeuse? Desclee de Browuer, Paris 2008.
 • Dobija M., 2012, Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno- -ekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990–2011 Transformacja Modernizacja Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jabłoński J., 2012, Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu jakości życia [w:] Gospodarka Polski 1990–2011 Transformacja Modernizacja Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 2: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jabłoński J., 2012, Jakość życia – dynamika konwergencji [w:] Gospodarka Polski 1990–2011 Transformacja Modernizacja Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 2: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kahneman D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Sp. z o.o., Warszawa; dane oryginału: Thinking, Fast and Slow, Farrar Straus and Giroux, New York 2011.
 • Kelly K., 1998, New Rules for New Economy. 10 Radical Strategies for A Connected World, Penguin Group, New York; edycja polska: Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć prezentowanych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, War-szawa, 2001.
 • Kołodko G.W., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Wydaw-nictwo Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyń-ski i s-ka, Warszawa.
 • Misala J., 2011, Bilans płatniczy, oficjalne aktywa rezerwowe i zadłużenie zagraniczne [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2011, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa.
 • Porter M.E., 1998, On Competition, Harward University Press, Cambridge; edycja polska.
 • Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Sen A., 2000, Nierówności społeczne. Dalsze rozważania, Wydawnictwo Znak, Krakow; dane oryginału: Inequality reexamined, Harvard University Press Cambridge, Mas-sachusetts 1992.
 • Sen A., 2002, Wolność i rozwój, Zysk i S-ka, Warszawa; dane oryginału: Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York 2000.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Warszawa; dane oryginału: Making Globalization Work, W.W. Norton, New York-London 2006.
 • Toffler A., 1980, The Third Wave, Bantom Books; edycja polska: Trzecia fala, PIW, Warszawa, 1997.
 • Williamson J., 1990, What Washington Means by Policy Reform [w:] Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, red. J. Williamson, Institute for Interna-tional Economics, Washington.
 • Wosiek M., 2012, Regionalne zróżnicowania kapitału intelektualnego [w:] Gospodarka Polski 1990–2011 Transformacja, Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 2: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2011, Gospodarka Polski 1990–2011 Transformacja, Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 1: Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2012, Gospodarka Polski 1990–2011 Transformacja, Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, t. 3: Droga do spójności społeczno- -ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • OECD, http://www.oecdbetterlifeindex.org/ (dostęp 7.05.2013).
 • Heritage Foundation, www.heritage.org (dostęp 18.04.2013).
 • www.weforum.org (dostęp 1.04.2013).
 • BŚ, www.doingbusiness.org (dostęp 18.04.2013).
 • UNDP, www.undp.org (dostęp 16.04.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46220f3e-2018-4b84-a560-3860353012ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.