PL EN


Journal
2018 | 2 | 329-350
Article title

Репрезентация войны как травматического события в поэзии Ю. Кузнецова

Content
Title variants
EN
Representation of war as a traumatic event in Y. Kuznetsov’s poetry
Conference
Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest analizie liryki rosyjskiego poety drugiej połowy XX wieku Jurija Kuzniecowa w kontekście teorii traumy (trauma studies). Powstała ona na przełomie XX-XXI wieku i posiada charakter interdyscyplinarny. W literaturze postmodernizmu, do której można również zaliczyć twórczość Kuzniecowa, nabiera ona szczególnej aktualności. Można to zauważyć, na przykład, w monografii Writing History, Writing Trauma. Wykorzystując tą teorię prezentujemy fakt, iż bohater liryczny J. Kuzniecowa wykazuje cechy związane z biografią autora i jest on ściśle związany z koncepcją wojny. Dla poety wojna stanowi nieprzezwyciężoną traumę z dzieciństwa. Dokładna analiza jego biografii pokazuje, iż ojciec poety w 1942 roku uratował ich wioskę przed niemieckimi okupantami, a później umarł w jednym ze starć na Krymie w 1944 roku. Te fakty zostały przez nas ukazane jako mające istotny wpływ na twórczość Jurija Kuzniecowa. W latach 90 XX wieku w badaniach Sz. Felmana, D. Łauba i K. Karuta pojawił się termin trauma historyczna, który wyraża, przede wszystkim, proces przejawiania się traumy w zbiorowej pamięci narodu. Jednakże, w naszej pracy główny cel stanowi rozwiązanie problemu wpływu wojny jako zmitologizowanej rzeczywistości na świadomość i twórczość jednostki. W kontekście twórczego świata Kuzniecowa mówi się o wojnie-post factum, to znaczy o psychologicznej recepcji przez bohatera lirycznego wydarzeń, w których nie brał on bezpośredniego udziału. Indywidualne traumatyczne doświadczenia Jurija Kuzniecowa, związane z utratą bliskiego człowieka – ojca, uruchamiają mechanizm reprezentacji minionego we współczesnym. Proces ten historyk i badacz teorii traumy Dominik La Kapra nazywa przetworzeniem (working trough). Skoncentrowaliśmy naszą uwagę na wewnętrznym doświadczeniu i pamięci Kuzniecowa-syna, które bazują na rodowej ciągłości i bezpośredniej więzi z osobą Kuzniecowa-ojca. W ten sposób, postać ojca występuje w liryce J. Kuzniecowa jako archetyp Ojca, co jest bezpośrednio związane z rzeczywistymi wydarzeniami, które miały miejsce w życiu poety. Rodowa podświadoma więź ojciec-syn pozwala bohaterowi lirycznemu prowadzić dialog z ojcem w granicach świata literackiego. Jednakże taki dialog rekonstruuje w tekście również samą wojnę jako złożone wydarzenie, które autor postrzega tak jakby sam w nim uczestniczył.
EN
The article is to analyse the lyric poetry of a Russian poet Yuri Kuznetsov in the context of trauma studies. This theory was established at the turn of the 19th and 20th centuries and it has interdisciplinary character. In the postmodern literature, to which the writings of Kuznetsov also belong, it becomes especially up to date. It can be seen, for example, in the monograph Writing History, Writing Trauma. Using this theory we show that lyrical protagonist of Kuznetsov is autobiographical and that he is tightly connected with the concept of war. For the poet the war is a childhood trauma which is impossible to overcome. The deep analysis of his biography shows that the father of the poet in 1942 saved their village from the German invaders, yet later on he died in one of the battles on Crimea in 1944. We find those facts having a great influence on the writing of Yuri Kuznetsov. In the 90's in the literary research of S. Felman, D. Laub and K. Karut appears a term historic trauma, which expresses, mainly, the process of realisation of trauma in the collective memory of the nation. However, in this paper the focus is on solving of the problem of the influence of war as mythologized reality on consciousness and art of an individual. In the context of artistic world of Kuznetsov we speak about the war after-the-fact, that is, about the psychological reception of the lyrical protagonist of the events in which he did not participate directly. The individual traumatic experience of Yuri Kuznetsov, connected with the loose of a dear person – his father, initiates the mechanism of representation of the past in the present. The process is described by the historian and the researcher of the trauma theory Dominik La Kapra as working trough. We focused our attention on the inner experience and individual memory of Kuznetsov-the-son, which are based on the continuity of family line and the direct bond with the person of Kuznetsov-the-father. Thus, the figure of the father plays in Kuznetsov's lyric the role of the Father’s archetype, what is directly connected with the real events, which took place in the life of the poet. The subconscious family bound father-son lets the lyrical protagonist to have a conversation with his father within the literary world. However, such conversation reconstructs the war itself in the text as complex incident, which is experienced by the author as if he himself took part in it.
Journal
Year
Volume
2
Pages
329-350
Physical description
Dates
published
2018-11-26
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Felman, Sh., Laub, D. 1994. Felman Sh. Writing and Madness: Literature / Philosophy / Psychoanalysis. Cornell University Press.
 • La Capra, D. 2009. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. Ithaсa and London: Cornell University press.
 • La Capra, D. 2001. Writing History, Writing Trauma. Balti-more: Johns Hopkins University Press. Spiegelman, A. 1997. Maus: A Survivor's Tale, Tomy 1-2. Pantheon Books.
 • Бахтин, М. М. 2000. Автор и герой: к философским осно¬вам гуманитарных наук. СПб.
 • Букреев, В. И. 2011. Расчеловечивание человека в мировой истории: истоки и глобальные последствия. Москва: Флинта.
 • Голубничий, И. Ю. 2012. Стилевой опыт Юрия Кузнецова и современный литературный процесс: дисс. канд. фи¬лол. наук. Москва.
 • Кузнецов, Ю. П. 1983. Русский узел: стихотворения и поэмы. Москва.
 • Кузнецов, Ю. П. 2015. С войны начинаюсь...: стихотворе¬ния и поэмы. Москва: Литературная Россия.
 • Кузнецов, Ю. П. 2015. Стихотворения и поэмы. Том 5. 1992-2003. Москва: Литературная Россия.
 • Мороз, О., Суверина, Е. Trauma studies: История, репрезен¬тация, свидетель. Новое литературное обозрение 2014, № 1 (125), 59-74.
 • Небольсин, С. А. 2009. Юрий Кузнецов о ложных святы-нях. Миф и действительность в творчестве Юрия Кузнецова. Москва.
 • Трубина, Е. 2009. „Феномен вторичного свидетельства: Между безразличием и отказом от недоверчивости”. В: Травма: пункты: Сборник статей. Москва, 171-207.
 • Шевченко, О. В. 2010. Творческий путь Юрия Кузнецова: дисс. канд. филол. наук. Москва.
 • Штомпка, П. „Культурная травма в посткоммунистическом обществе”’. В: Социологические исследования 2001 № 2, 3–12.
 • Федоров, Н. Ф. 1982. Сочинения, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-462417eb-5390-4a6b-ac1b-28d9c8296e80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.