PL EN


2017 | 9 (812) |
Article title

Czynniki zwiększania dojrzałości procesowej organizacji

Title variants
EN
Factors Improving Business Process Maturity in Organisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu różnych czynników na zwiększanie dojrzałości procesowej organizacji. Najpierw przybliżono istotę dojrzałości procesowej organizacji oraz przesłanki jej zwiększania. Zwrócono uwagę na pozytywną korelację pomiędzy dojrzałością procesową a poprawą efektywności organizacji, jak również na złożoność zjawisk wpływających na wzrost dojrzałości procesowej organizacji, która nie pozwala na jednoznaczne wskazanie dominujących czynników warunkującego rozwój orientacji procesowej. Poszukując możliwości wskazania takich czynników, bazując na studiach literatury przedmiotu zaproponowano modelowe spojrzenie na omawiane zagadnienia. W zakończeniu sformułowano wnioski oraz wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.
EN
The paper aims to identify the influence of various factors on improving business process maturity. First, the essence of business process maturity and the reasons for improving it are expounded. The attention is drawn to the positive correlation between process maturity and organisation’s efficiency as well as the complexity of phenomena influencing the improvement of business process maturity which does not allow for unequivocal indication of the dominant factors conditioning the development of the process orientation. Looking for ways to point out such factors, based on the literature review, a model view on the discussed issues is proposed. In the conclusion, directions for further research in this area are suggested.
Contributors
  • dr Renata Brajer- Marczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4628eb7c-040e-4330-b393-e9a0bc069fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.