PL EN


2015 | 3(41) | 25-32
Article title

The Cross-Border Transfer of Cultural Assets in the European Union

Title variants
PL
Transgraniczne przemieszczanie dóbr kultury — zabytków w Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Monuments and mementoes of cultural assets are taken very special care of by descendant heirs, as a form of national heritage. The Hague Convention of 1954 introduced regulations concerning the definition of a cultural asset. The Convention drawn up in Paris, in 1970, extended the scope of international legal protection in case of conflicts and armaments. It also extended notions which regulate the status of — e.g., rare collections. In 1976, the Convention signed in Paris clarified identification and definition of any kind of assets belonging to the countries which are the parties of the agreement, and determined their borders. The member states of the EU act pursuant to the regulations of the EU law and domestic law. After the accession to the Community, Poland adopted the EU law, which has to be direct and superior to domestic regulations. The EU and domestic legal regulations concerning the issue of the transfer of cultural assets — monuments within the Community and with third countries, are applicable to their export to other member states of the EU and within not regulated areas on the Community level, as well as to third countries.
PL
Zabytki i pamiątki dóbr kultury otaczane są specjalną troską potomnych spadkobierców, jako wyraz dziedzictwa narodowego. Konwencja Haska z 1954 r. podnosiła regulacje w dziedzinie definicji dóbr kultury. Konwencja sporządzona w Paryżu, w 1970 r. rozszerzyła zakres ochrony prawno-międzynarodowej na wypadek konfliktów i zbrojeń oraz rozszerzyła pojęcia regulujące status m.in. rzadkich zbiorów. W 1976 r. Konwencja podpisana w Paryżu, doprecyzowała określenie zarówno identyfikacji, definicji, jak i wyznaczyła granice wszelkiego rodzaju dóbr państw będących stroną umowy. Kraje członkowskie UE, w swoim porządku prawnym kierują się przepisami prawa UE i krajowego. Polska po wstąpieniu do Wspólnoty przejęła unijny dorobek prawny z obowiązkiem jego bezpośredniości i nadrzędności w stosunku do regulacji krajowych. Unijne i krajowe regulacje prawne odnoszące się do problematyki przemieszczania dóbr kultury — zabytków w obrocie wewnątrzwspólnotowym i obrocie z państwami trzecimi mają zastosowanie zarówno do ich wywozu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w obszarze nieuregulowanym na poziomie wspólnotowym, również do państw trzecich.
Contributors
  • The University College of Enterprise and Administration in Lublin
References
  • Bernatek-Zaguła, I. 2012. “Prawna ochrona dóbr kultury. Problemy terminologiczne.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego (4):135–149.
  • Kuś, A. 2008. “Ograniczenia w obrocie towarowym z zagranicą.” In Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, edited by S. Dubaj, A. Kuś and P. Witkowski, 183–246. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
  • Paczuski, W. 2005. Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej. Stan prawny na 1 czerwca 2005 r., Monografie Zakamycza. Kraków: Zakamycze.
  • Pruszyński, J.P. 2002. “Dziedzictwo kultury w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.” In Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna, prawo, praktyka. Prace dedykowane profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, edited by J. Wawrzyniak, J. Trzciński and M. Kruk. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  • Tymińska, I. 2008. Jednolity dokument administracyjny — krok po kroku. Procedura celna, dopuszczenie do obrotu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
  • Witkowski, P. 2008. Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym. Chełm: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.
  • Witkowski, P. 2011. “Pozataryfowe środki techniczno-pozaekonomiczne w międzynarodowym obrocie towarowym w regulacjach celnych Wspólnot Europejskich — ograniczenia sensu largo.” In Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej. Na przykładzie Unii Europejskiej, edited by A. Milczarczyk-Woźniak, P. Hanclich and P. Witkowski. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
  • Wójtowicz, K. 2003. Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Zeszyt/Centrum Europejskie Natolin. Warszawa: CEN.
  • Zeidler, K. 2007. Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Stan prawny na 1 czerwca 2007 r., Monografie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4629471f-ed2c-43bf-9da0-8fa4c44ad771
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.