PL EN


2018 | 1(36) | 235-251
Article title

Mobbing w praktyce polskich przedsiębiorstw – rozpoznawalność zjawiska

Content
Title variants
EN
Mobbing in the practice of Polish enterprises – recognizability of the phenomenon
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Systematic, permanent, time-staggered hostile behavior towards an employee are just some of the features of the phenomenon known as mobbing. Such behaviors lead to mental and often physical destruction. We meet with them every day because it has been accompanied by hostility since the beginning of its existence, as an emotion, and the need to acquire and overcome. The motives of applying such behaviors depend not only on the internal characteristics of the human being that enable him to meet his needs. In a professional environment, it is the lack of appropriate rules of mutual coexistence, consent to such behavior by concealing their occurrence as well as deliberate actions. The article presents the phenomenon of mobbing in the practice of Polish enterprises. It indicates what is mobbing and what behaviors are legally recognized as mobbing. It presents the size of this phenomenon in Poland, its causes as well as the effects of using mobbing for an employee and an entrepreneur. In this article, the author is based on the literature available in this area, compares the research conducted by CBOS in 2002 and 2014, as well as the research by HR Sedlak & Sedlak, from 2015, and tries to complement this multidimensional problem with its perception by the serial employees.
PL
Systematyczne, stałe, rozłożone w czasie wrogie zachowania w stosunku do pracownika to tylko niektóre wybrane cechy zjawiska zwanego mobbingiem. Takie zachowania prowadzą do psychicznego, a często też fizycznego wyniszczenia. Spotykamy się z nimi niemal codziennie, ponieważ towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia – u ich podstaw leży wrogość, jako emocja oraz potrzeba zdobywania i pokonywania. Motywy stosowania takich zachowań zależą nie tylko od cech wewnętrznych człowieka, umożliwiających mu zaspokojenie jego potrzeb. W środowisku zawodowym jest to brak odpowiednich zasad wzajemnego współżycia, przyzwolenie na takie zachowania poprzez przemilczanie ich występowania, a także celowe działania. Artykuł przedstawia zjawisko mobbingu w praktyce polskich przedsiębiorstw. Wskazuje, co jest mobbingiem i jakie zachowania uznawane są przez prawo za mobbing. Przedstawia rozmiar tego zjawiska w Polsce, jego przyczyny, a także skutki stosowania mobbingu dla pracownika i przedsiębiorcy. W artykule Autorka opiera się na dostępnej w tym obszarze literaturze, porównuje badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (dalej: CBOS) w 2002 i 2014 r., a także badania firmy doradczej HR Sedlak & Sedlak z 2015 r. oraz podejmuje próbę uzupełnienia tego wielowymiarowego zagadnienia o postrzeganie go przez szeregowych pracowników.
Year
Issue
Pages
235-251
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
References
 • Bechowska-Gebhardt, A., Stalewski, T. (2004). Mobbing: patologia zarządzanie personelem, Warszawa: DIFIN.
 • Bilski, Ł. (2006). Psychologiczne uwarunkowania stosunku pracy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Praszka: Wydawnictwo Naukowe UM im. K. Marcinkowskiego.
 • Chakowski, M. (2005). Mobbing. Aspekty prawne, Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Brante.
 • Delikowska, K. (2009). Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, WRZOS, „Społecznik” Nr 7.
 • Kędziora, K., Śmieszek, K. (2010). Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Colonel: Warszawa.
 • Łaszkiewicz, K. (2014). Mobbing – uproszczona analiza zjawiska w środowisku policyjnym za okres czerwiec–grudzień 2013 rok, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Warszawa.
 • Merecz, D., Mościcka, A., Drabek, M. (2005). Mobbing w środowisku pracy. Charakterystyka zjawiska, jego konsekwencje, aspekty prawne i sposoby przeciwdziałania, Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. J. Nosfera.
 • Ostrowska, M. (2013). Mobbing w środowisku pracy, Studia i Materiały, „Miscellanea Oeconomicae” R. 17, Nr 1.
 • Rybak, M. (2008). Zjawisko mobbingu a budowanie zaufania w organizacji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” R. 11, Nr 1.
 • Śmierciak, Ł., Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać?, PARP – Kapitał ludzki 2013.
 • Szczepanik, E. (2014). Zjawisko mobbingu w organizacjach, „Dylematy” Nr 3.
 • Szewczyk, H. (2012). Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szkatuła, J. (2010). Zjawisko mobbingu wśród gimnazjalistów, ,,Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” Nr 8.
 • Wysocki, S. (2013). Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym, „Nauki Społeczne = Social Sciences” Nr 2(8).
 • Zamorska, J. (2007). Mobbing: zamach na godność w pracy, Wrocław: Studio Edytor. Kępniak, A., Seminarium Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi „Stres w pracy”, 15.11.2006, Mobbing w miejscu pracy – uregulowania prawne wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz prawa cywilnego.
 • CBOS, Komunikat z badań CBOS Nr 109/2014: Szykany w miejscu pracy, Warszawa 2014.
 • Raport Sedlak & Sedlak. (2015). Mobbing w pracy: Alarmujące wyniki badania.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. wraz ze zmianami w 2003 r. Kodeks pracy.
 • Źródła internetowe
 • Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Raport: luty 2015 https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/executive-summary/2015/ working-conditions/violence-and-harassment-in-european-workplaces-extentimpacts-and-policies-executive-summary(dostęp: 21.12.2017).
 • Leymann, H., The Mobbing Encyclopedia, 1996, http://www.leymann.se.
 • Mobbing: pytania i odpowiedzi, www.wojsko-polskie.pl; http://www.wojsko-polskie.pl/f/galleries/files/2016/5/mobbing_pytania_i_odpowiedzi.pdf (dostęp: maj 2016).
 • Obliczanie kosztów związanych ze stresem w pracy i innymi zagrożeniami psychospołecznymi, https://www.ciop.pl – Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-462f7df3-cac7-4d8b-98a3-7b76a6541509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.