PL EN


2018 | 9 | 4 | 37-42
Article title

Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej – rozwijanie myślenia komputacyjnego. Dylematy i problemy

Content
Title variants
EN
Teaching Programming in Early Childhood Education – Developing Computational Thinking. Dilemmas and Problems
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowa cyfrowa rzeczywistość wymaga nowych kompetencji. Prognozy dotyczące rozwoju społeczeństwa we wszystkich obszarach wskazują na potrzebę rozwijania kompetencji informatycznych, w tym myślenia komputacyjnego. Włączenie nauki programowania do podstawy programowej kształcenia ogólnego powinno wpłynąć na zapewnienie dzieciom warunków do rozwinięcia oczekiwanych kompetencji. W artykule zwrócono uwagę na dylematy i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć współcześni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
EN
New digital reality requires new competences. Predictions related to the development in all social domains indicate the necessity for developing computer skills, including computational thinking. Incorporation of programming classes to the core curriculum of general education should effect in giving children the possibility to build up expected competences. The article mentions the dilemmas and problems which must be handled by early childhood education teachers.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
37-42
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Doktor, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Innowacyjnej Edukacji, Instytut Pedagogiki, Polska
References
  • Duncan, C., Bell, T., Tanimoto, S. (2014). Should Your 8-year-old Learn Coding? Proceedings of the 9th Workshop in Primary and Secondary Computing Education, ACM.
  • Fessakis, G., Gouli, E., Mavroudi, E. (2013). Problem Solving by 5–6 Years Old Kindergarten Children in a Computer Programming Environment: A Case Study. Computers & Education, 63, 87–97.
  • Kalelioğlu, F. (2015). A New Way of Teaching Programming Skills to K-12 Students: Code. org. Computers in Human Behavior, 52, 200–210.
  • Pea, R.D., Kurland, D.M. (1984). On the Cognitive Effects of Learning Computer Programming. New Ideas Psychology, 2(2), 137–168.
  • Przytomska-Pietrzak, A. (2017). Programowanie czas zacząć! Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy, 6. Pobrane z: http://bnb.oeiizk.waw.pl/6-2017/12_przytomska-pietrzak.pdf (12.06.2018).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. poz. 56.
  • Sysło, M.M. (2014) Myślenie komputacyjne. Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne. Informatyka w Edukacji, XI. Pobrane z: http://files.programowanie-kodowanie.webnode.com/ 200000006-1a5371b4fe/My%C5%9Blenie_Komputacyjne_IwE2014_MMSyslo.pdf (12.06.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4630fb8a-8416-4bef-bb92-06e7847960ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.