Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 101-106

Article title

Zaangażowanie w rozwój lokalny jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa

Authors

Title variants

EN
Involvement in Local Development as a Tool for Building the Corporate Reputation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Reputacja to obecnie jeden z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, który stanowi źródło jego wartości oraz długotrwałej przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera reputacja przedsiębiorstwa jako organizacji społecznie odpowiedzialnej. Jednym z istotnych obszarów tej odpowiedzialności jest udział w rozwoju lokalnym poprzez różne sposoby działania i współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności. Celem artykułu jest identyfikacja form zaangażowania sfery biznesu w rozwój regionu w kontekście budowania reputacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych przez firmy działające na polskim rynku. Dla realizacji tego celu zastosowano następujące metody badawcze: kwerendę literatury przedmiotu oraz analizę wyników badań wybranych ośrodków badawczych.
EN
Reputation is now one of the company's most valued assets, which is the source of its value and long-term competitive advantage. In recent years, the reputation of a company as a socially responsible organization is of particular importance. One of the important areas of this responsibility is to participate in local development through various ways of activities and cooperation with representatives of local communities. The aim of the article is to identify forms of involvement of the business sphere in the region development in the context of building corporate reputation with particular emphasis on the good practices of companies operating on the Polish market. To achieve this goal the following methods were used: query literature and analysis of test results of selected research centers.

Contributors

 • Politechnika Śląska

References

 • Adamczyk J.K. (2009): Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Albińska E., Andrejczuk M., Borowska M., Buzała M., Górska M., Sobolewski P.K., Wojciechowicz E., Gruszecka-Tieśluk A., Krzyczkowski K., Siarkiewicz A., Strzelczak M. (2015): Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki. Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Albińska E., Borowska M., Godlewska P., Górska M., Grzybek M., Krzyczkowski K., Siarkiewicz A., Wojciechowicz E., Kłopotowska A., Strzelczak M. (2016): Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki. Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Caputa W. (2015): Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Warszawa, CeDeWu.
 • Kozłowski W. (2008): Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. „Marketing i Rynek”, t. 15, nr 6, s. 9–14.
 • Kryk B. (2011): Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko a świadomość ekologiczna pracowników. [w:] A. Graczyk (red.): Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 229, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Kwiecińska M. (2004): Organizacje niedochodowe partnerem przedsiębiorstw w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności. [w:] Z. Olesiński i A. Szplit (red.): Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego.
 • Malik K. (2011): Ewaluacja polityki rozwoju regionu. Metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 135, Warszawa, KPZK PAN.
 • Reichel J. (2016): Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski z wyników badań. „Studia Ekonomiczne (Katowice)”, nr 267, s. 146–162.
 • Sawicka A. (2007): Odpowiedzialny biznes — perspektywa lokalna. Lokalna współpraca organizacji pozarządowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Szwajca D. (2014): Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań interesariuszy. [w:] P. Kosiń (red.): Przedsiębiorstwo XXI wieku — doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci, Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 202, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4637325d-ba1a-42e7-8e8a-d7fbb6f3afc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.