PL EN


2016 | 2 (66) | 141-167
Article title

Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i prawie polskim

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Legal liability of producers for damage caused by dangerous products in the case laws of the Court of Justice and Polish law
RU
Юридическая ответственность производителей за вред, причененный опасным товаром в решениях Суда Европейского Союза и в польском праве
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem technologicznym i gospodarczym na rynek europejski i polski trafia coraz więcej produktów, których głównym zadaniem jest usprawnienie życia codziennego społeczeństwa, lecz jakość tych produktów jest zróżnicowana, co skutkuje sporadycznie powstaniem szkody u osób, używających dany produkt. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie odpowiedzialności prawnej producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z uwzględnieniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądów polskich. Na początku, został przedstawiony zarys historyczny dotyczący dyrektywy 85/374/EWG wraz z uwzględnieniem jej implementacji do kodeksu cywilnego. W kolejnych rozdziałach została dokonana analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, z uwzględnieniem przepisów polskiego prawa. Na zakończenie zostały przedstawione wnioski końcowe podsumowywujące analizę orzeczeń Trybunału.
EN
Along with the technological and economic development for the European and Polish market gets more and more products, whose main task is to improve the everyday life of society, but the quality of these products is diverse, resulting in occasionally damage occurred in people using the product. The purpose of this article is to present the liability of producers for damage caused by dangerous products, including judgments of the Court of Justice and Polish Courts. In the beginning, it was presented a historical review for a directive 85/374 / EEC with regard to its implementation to the Civil Code. In the following chapters it was made analysis of judgments of the Court of Justice, taking into account the provisions of Polish law. At the end of the final conclusion are listed recap the analysis of the Court's decisions.
RU
Вместе с технологическим и экономическим развитием на европейском и польском рынке попадается еще больше товаров, главным заданием которых является улучшением повседневной жизнь общества, но качество этих товаров разное, что в последствии возникает, в одиночных случаях, вред у лиц, которые используют данный товар. Цель данной статьи состоит в том, чтобы представить юридическую ответственность производителей за вред, причиненный опасным товаром, с учетом решений Суда Европейского Союза и польских судов. В начале, был переставлен исторический очерк, касательно директивы 85/374/EWG и с учетом реализации ее к гражданскому кодексу. В следующих разделах были проанализированные решения Суда Европейского Союза, с учетом положений польского законодательства. В конце переданы выводы, которые включают анализ решений Суда.
Publisher
Year
Issue
Pages
141-167
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-463b4431-74ba-4b04-b57a-c4e50dc44391
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.