PL EN


2018 | 4 | 73-88
Article title

Zróżnicowanie jakości życia mieszkańców gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Diversity of quality of life of inhabitants in rural gminas in Świętokrzyskie voivodship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest diagnoza i ocena wybranych aspektów obiektywnej jakości życia w gminach wiejskich woj. świętokrzyskiego. Podjęto próbę określenia przestrzennych zróżnicowań jakości życia w latach 2010 i 2015, przy wykorzystaniu metody taksonomicznej i analizy skupień. Przedmiotem badania były gminy wiejskie, w przypadku których znacznie rzadziej niż w przypadku gmin miejskich przeprowadza się analizę jakości życia, tymczasem jednostki te cechują się znacznymi dysproporcjami jakości życia w obrębie województwa. W gminach wiejskich woj. świętokrzyskiego jakość życia się podnosi, niemniej jednak występują znaczące dysproporcje w obiektywnej ocenie jakości życia.
EN
The aim of this article is to diagnose and evaluate selected aspects of the objective quality of life in rural gminas of Świętokrzyskie voivodship. An attempt was made to determine spatial differences in the quality of life in 2010 and 2015, using the taxonomic method and cluster analysis. The subject of the survey were rural gminas, where the quality of life analysis is carried out much less frequently than in the case of urban gminas, whereas these units are characterised by significant disproportions in the quality of life within the voivodship. In rural gminas of Świętokrzyskie voivodship the quality of life is improving, however, there are significant disproportions in the objective evaluation of the quality of life.
Year
Issue
4
Pages
73-88
Physical description
Dates
published
2018-04-28
Contributors
author
 • Politechnika Świętokrzyska
References
 • Adamska, H. (2012). Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(25).
 • Borys, T. (2005). Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. W: T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa—Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków — raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Heffner, K. (2008). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Uwarunkowania, czynniki, skutki. W: S. Sokołowska, A. Bisaga (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. Uniwersytet Opolski.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4.
 • Jędrzejczak, A. (2015). Regional Income Inequalities In Poland And Italy. Comparative Economic Research, 18(4). DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2015—0027.
 • Namyślak, B. (2015). Zastosowanie metody wzorca rozwoju Hellwiga do badania sektora kultury w miastach wojewódzkich. Wiadomości Statystyczne, 60(3).
 • Panek, T. (2015). Hierarchiczny model pomiaru jakości życia. Wiadomości Statystyczne, 60(6).
 • Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zysk i Spółka Wydawnictwo.
 • Sompolska-Rzechuła, A. (2016). Zróżnicowanie rozwoju społecznego w ujęciu przestrzennym. Wiadomości Statystyczne, 61(1).
 • Strahl, D. (red.). (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Zadrożniak, M. (2016). Jakość życia w mieście. W: M. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red.), EkoMiasto. Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zeliaś, A. (2000). Dobór zmiennych diagnostycznych. W: A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-463d1218-6807-4a45-a37d-1a967b83d556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.