Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 3 | 315-325

Article title

Nowy kształt procedur ostrożnościowych i sanacyjnych – wnioski de lege lata

Content

Title variants

EN
The new shape of prudential and remedial procedures – conclusions de lege lata

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach na skutek głębokiego kryzysu gospodarki globalnej do-szło w Polsce do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, co się przełożyło na pogorszenie stanu finansów publicznych. Okoliczność ta stała się przyczyną wzmożonej aktywności polskiego ustawodawcy. Niestety, większość działań koncentrowała się na modyfikacji krajowych reguł fiskalnych, zmierzającej do łagodzenia wynikających z nich ograniczeń. Ich przejawem jest zmiana procedur ostrożnościowych i sanacyjnych, do jakiej doszło z dniem 1 stycznia 2013 roku. Zmniejszyła ona skuteczność tych procedur, zwiększając ryzyko przekroczenia przez dług publiczny poziomu 60% PKB, co byłoby równoznaczne z naruszeniem Konstytucji.

Year

Volume

2

Issue

3

Pages

315-325

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

References

 • 1. Borodo A. (2005), Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.
 • 2. Buchanan J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • 4. Kopycińska D. (2006), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 5. Panfil P. (2011), Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Pań-stwa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, Dz. U. Nr 57, poz. 366.
 • 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • 8. Ustawa z dnia 26 października 2000 roku o sposobie obliczania war-tości rocznego produktu krajowego brutto, Dz. U. Nr 114, poz. 1188 z późn. zm.
 • 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • 10. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, druk nr 927, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-464083a3-80de-44ee-9adf-ba29c779e5b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.