PL EN


2018 | 10 | 21-36
Article title

Innowacyjność a poziom rozwoju gospodarczego województw

Content
Title variants
EN
Innovation and the level of economic development of voivodships
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badania jest określenie pozycji województw w zakresie innowacyjności gospodarki oraz rozwoju gospodarczego, a także ocena relacji pomiędzy tymi zjawiskami. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy zagadnień innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego. Zwrócono uwagę na wpływ innowacji na rozwój gospodarczy regionów. W pierwszym etapie analizy stworzono, przy zastosowaniu metod taksonomicznego porządkowania obiektów, rankingi województw pod względem innowacyjności oraz rozwoju gospodarczego w latach 2005 i 2015. Następnie podjęto próbę oceny powiązań obu rankingów za pomocą współczynników korelacji rang Spearmana. Na podstawie literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych potwierdzono tezę, że innowacyjność jest obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Innowacje, zwłaszcza kluczowe, stanowią siłę napędową wzrostu, a tym samym rozwoju gospodarczego.
EN
The aim of the research is to determine the ranking of voivodships in the field of economic innovativeness and development as well as to assess the relationship between these phenomena. The article presents theoretical fundamentals of issues connected with innovation and economic development. Attention was also paid to the impact of innovation on the region's economic development. In the first stage of the analysis, rankings of voivodships in terms of innovation and economic development for 2005 and 2015 were created using the methods of taxonomic ordering of objects. Subsequently, an attempt was made to assess the correlation between the two rankings using Spearman's correlation coefficients. Basing on literature study and own research results, the thesis that at present innovativeness is one of the most significant factors of growth and economic development was confirmed. Innovations, especially the crucial ones, serve as the driving force of growth and thus of economic development.
Year
Issue
10
Pages
21-36
Physical description
Dates
published
2018-10-28
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bogdanienko, J., Kuzel, M. (2009). Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w XXI w. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (s. 401—438). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Brol, R. (2006). Czynniki rozwoju regionalnego. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 16—17). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego.
 • Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia, 79. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 • Denison, E. F. (1962). The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. New York: Committee for Economic Development.
 • Doloreux, D., Parto, S. (2005). Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in Society, 27(2), 133—153.
 • Drucker, P. F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 • Dyjach, K. (2011). Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, (20), 219—231.
 • Golonka, A., Rychcińska, K. (2013). Innowacyjność a rozwój gospodarczy. Zeszyty Naukowe WSOWL, (4), 114—123.
 • Haffer, M. (2009). Znaczenie innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (s. 137—150). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Huebner, J. (2005). A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation. Technological Forecasting & Social Change, 72(8), 980—986.
 • Jegorow, D. (2016). Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce. W: A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna, J. Dado (red.), Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce — potencjał zmian (s. 13—26). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
 • Klóska, R. (2014). Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce. W: M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowej w warunkach kryzysu i reformy (s. 163—176). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce (s. 15—29). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kwiatkowski, E. (2006). Wzrost gospodarczy. W: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii (s. 280—309). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lawton Smith, H. (2006). Universities, Innovation and the Economy. London: Routledge.
 • Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 13—28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Nowacki, R. (2009). Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (46), 62—71.
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
 • Olechnicka, A. (2012). Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Piech, K. (2009). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Prandecki, K. (2013). Innowacyjność a rozwój gospodarczy — ujęcie teoretyczne. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(36), 5—15.
 • Ratajczak, W. (2008). Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów. W: J. J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (s. 299—313). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Schumpeter, J. A. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Smętkowski, M., Olechnicka, A., Płoszaj, A. (2017). Współpraca naukowa jako element potencjału innowacyjnego regionów europejskich. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 5—25.
 • Smith, A. (1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. W: R. H. Campbell, A. S. Skinner (red.), The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith. t. 2. Indianapolis: Liberty Classics.
 • Śmiłowska, T. (1997). Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Prace. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, 247.
 • Torre, A., Gilly, J. P. (2000). On the analytical dimension of proximity dynamics. Regional Studies, 34(2), 169—180.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. (2002). Strategia Lizbońska — droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Zastempowski, M. (2009). Makrouwarunkowania potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów (s. 439—448). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-46434acd-1866-4813-a729-ea9a0eaeb286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.