PL EN


2017 | 97-98 Wędrujące motywy | 335-338
Article title

Wyprawa kina (i kultury) w stronę wirtualności

Title variants
EN
The Expedition of Cinema (and Culture) Towards Virtuality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja książki Matyldy Szewczyk „W stronę wirtualności. Praktyki artystyczne kina współczesnego” (2015). W tekście znalazły się przede wszystkim uwagi na temat konstrukcji omawianej publikacji, jej głównych tematów oraz tego, jak formułują się one w spójny wywód. Szewczyk skupia się zwłaszcza na wybranych praktykach artystycznych Petera Greenawaya, Lynn Hershman Leeson oraz Mike’a Figgisa, które stają się dla niej okazją do szerszej refleksji kulturowej. Jej wywód obejmuje rozważenia na temat niejednoznacznej kategorii wirtualności, ontologii obrazu filmowego, znaczenia figury artysty, cyberkultury czy statusu kina w dobie nowych mediów. Autorka, świadoma trudności semantycznych towarzyszących używaniu kategorii współczesności oraz wirtualności, wybiera tę drugą jako kluczowe narzędzie teoretyczne służące do opisu przemian dokonujących się we współczesnej kulturze. Książka Szewczyk to inspirujący, cenny wkład w dzisiejszą refleksję filmoznawczą, medioznawczą i kulturoznawczą.
EN
Jędrasiak presents the review of Matylda Szewczyk’s book “W stronę wirtualności. Praktyki artystyczne kina współczesnego” [“Towards Virtuality. Artistic Practices of Contemporary Cinema”] (2015). The review includes above all the comments on the structure of the discussed publication, its main themes and how they form a coherent argument. Szewczyk focuses on selected artistic practices of Peter Greenway, Lynn Hershman Leeson, and Mike Figgis, which offer her an opportunity for a broader cultural reflection. Her argument includes reflection on the ambiguous category of virtuality, the ontology of the film image, the meaning of the figure of the artist, cyberculture and the status of cinema in the era of the new media. The author, aware of the semantic difficulties accompanying the use of contemporary and virtual categories, chooses the latter as the key theoretical tool for describing the changes taking place in contemporary culture. Szewczyk’s book is an inspiring, valuable contribution to today’s film, media and cultural studies.
Keywords
Year
Pages
335-338
Physical description
Contributors
  • Zakład Mediów Elektronicznych, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
  • Szewczyk, Matylda, „W stronę wirtualności. Praktyki artystyczne kina współczesnego” (2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4653d5b9-4c96-4a4c-9b4d-a3a595ae926c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.