PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 057-074
Article title

Szkolna edukacja religijna a procedura oceny jej efektów

Authors
Title variants
EN
School Religious Education vs. the Evaluation Procedure of Its Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W aktualnej rzeczywistości edukacyjnej konieczne są informacje dotyczące procedury oceny efektów szkolnej edukacji religijnej. Nazywana jest ona fachowo ewaluacją. Istotą nowego typu postępowania jest obecnie odejście od zwyczajowego nadzoru pedagogicznego jako działalności diagnostyczno-oceniającej na rzecz działania mającego na celu ocenę efektów aktywności edukacyjnej w szkole. Ewaluacja ma swoje strategiczne cele oraz rozbudowane narzędzia badawcze, także w ramach wyznaniowej lekcji religii. Wiążą się z nią ważne zagadnienia etyczne, które czynią z niej działanie wiarygodne w ocenie systemu kształcenia religijnego oraz nauczycieli religii w nim zaangażowanych. Kluczowe znaczenie posiada zagadnienie możliwości wykorzystania nowej procedury ewaluacyjnej w nauczaniu religii. Nauczyciele religii powinni przekonać się do korzystania z możliwości badawczych ewaluacji w celu interpretowania informacji dotyczących edukacji religijnej w szkole z intencją jej udoskonalania.
EN
In modern educational reality information is necessary that concerns the evaluation procedure of the results of school religious education. The essence of the new type of procedure is now departure from the usual pedagogical supervision as a diagnostic evaluating activity, in favor of an activity aiming at evaluating the effects of educational activity at school. Evaluation has its strategic aims and developed research tools, also within a denominational religion lesson. Important ethical issues are connected with it, that make it a credible activity in the evaluation of the system of religious education and of religion teachers involved in it. The problem of the possibility of the use of the new evaluation procedure in the teaching of history has a key importance. Religion teachers should take to using the research possibilities of evaluation in order to interpret the information concerning religious education at school, with the intention of perfecting it.
Contributors
References
 • Brycla G., Jelonek M., Worek B.: Jak skonstruować dobre narzędzie do ewaluacji jakości zajęć dydaktycznych? Refleksje praktyczne. W: Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody/Narzędzia/Dobre praktyki. Red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed. Kraków: Wydawnictwo WSE 2010 s. 51-76.
 • Ewaluacja w edukacji. Red. L. Korporowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa 1997.
 • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia. Red. G. Mazurkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
 • Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów. Red. H. Mizerek. Olsztyn: Wydawnictwo MG 1997.
 • Frąckiewicz B., Stefaniak A.: Ewaluacja w szkole/placówce. Jak opracować koncepcję pracy? Praktyczne rozwiązania. Fraszka Edukacyjna. Warszawa 2011.
 • Frąckiewicz B., Kołodziejska J.: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej. Rozwiązania praktyczne. Fraszka Edukacyjna. Warszawa 2011.
 • Frąckiewicz B., Stefaniak A.: Ewaluacja w szkole. Praktyczne rozwiązania. Fraszka Edukacyjna. Warszawa 2010.
 • Korporowicz L.: Ewaluacja zorientowana na rozwój. „Dyrektor Szkoły” 10:2010 s. 11-16.
 • Mizerek H.: Po co szkole ewaluacja. „Problemy Wczesnej Edukacji” 2009 nr 1 s. 35-45.
 • Niemierko B.: Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2007.
 • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Ewaluacja - kwestie ogólne. Warszawa: Oficyna Naukowa 2005.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17.
 • Stróżyński K.: Praktyka ewaluacji w szkole. Poradnik dyrektora. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2011.
 • Stróżyński K.: Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010.
 • Zając M.: Ewaluacja w nauczaniu religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Zellma A.: Planowanie dydaktyczne w szkolnym nauczaniu religii. W: Dydaktyka katechezy. Cz. 2. Red. J. Stała. Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2004 s. 16-106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4659a460-a261-4d5a-a5ba-bebadf56e731
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.